Ytterligare sänkt skatt för pensionärer

I en departementspromemoria föreslås en ytterligare skattelättnad genom ett förhöjt grundavdrag för den som vid inkomstårets ingång fyllt 65 år. Saco avstyrker förslaget.

Publicerad: Tisdag 29 sep 2009

Nyckelord:
Skatter

Avstyrkandet riktar sig mot den metod regeringen föreslår, och grundar sig på principiella skäl. Saco utesluter inte att det är motiverat att förbättra de ekonomiska villkoren för vissa grupper av pensionärer.

Syftet med förslaget om en ytterligare höjning av det förhöjda grundavdraget är något oklart. Förstärkningen i sig motiveras av samma skäl som införandet av det förhöjda grundavdraget 1 januari 2009 som då riktades till dem med låga inkomster. Utformningen av förstärkningen motiveras däremot utifrån de kommande pensionsnedskrivningarna. Nettoinkomstökningen av den ytterligare höjningen blir därför störst för dem med höga inkomster.

Saco anser att det är centralt att pensionsöverenskommelsen ligger fast och att signalerna om detta är tydliga. Det är därför viktigt att reglerna i pensionssystemet inte i någon väsentlig del förändras. Om den ekonomiska utvecklingen medför effekter för pensionärer som inte är politiskt önskvärda bör de åtgärder som vidtas ligga utanför pensionssystemet.

Grundavdraget har blivit tekniskt mer komplicerat, samtidigt som dess karaktär har blivit allt mer diffus. Införandet av det förhöjda grundavdraget medförde att grundavdraget inte längre kännetecknas av att vara ett generellt avdrag. Det finns inga rimliga skäl att särbehandla en grupp i detta avseende enbart utifrån ålder.

Särlösningar för vissa grupper och inslaget av avdrag och reduktioner har ökat i skattesystemet de senaste åren. Effektivitetsskäl talar för att skattesänkningar i första hand bör åstadkommas via lägre skattesatser. Saco anser att det behövs en bred skatteöversyn med inriktning mot generella regler och lösningar.