Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet

Saco svarar på remiss om marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet

Publicerad: Torsdag 1 apr 2010

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

I Styrmedelsutredningens slutbetänkande redovisas uppdraget att se över behovet av och möjligheterna att införa styrmedel på arbetsmiljöområdet, med syftet att lyfta fram och förstärka de verksamhetsmässiga och ekonomiska drivkrafterna av en god arbetsmiljö.

En god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet går hand i hand. Saco välkomnar därför den utveckling mot en helhetssyn på arbetsmiljöfrågorna som utredningen betonar, och synsättet att arbetsmiljöfrågorna är strategiska verksamhetsfrågor.

Saco ställer sig tveksam till förslaget att den som lämnar anbud på en tjänst i en offentlig upphandling ska uteslutas om denne inte genomfört en skriftlig riskbedömning. Sacos principiella inställning är att inte använda upphandlingsinstrumentet som medel för att uppnå mål eller effekter inom andra områden där anbudsgivaren redan har ett fastlagt ansvar enligt gällande lagstiftning.

Saco avstyrker också förslaget att arbetsmiljökunskap förs in som ett obligatorium på civilingenjörs- och civilekonomutbildningarna. Vi anser att det är en fråga för berörda lärosäten att själva bestämma hur de ska nå de av staten angivna kraven och målen för olika examina. Innehållet bör dock tas fram