Nedsättning av egenavgifter

Saco avstyrker förslaget

Publicerad: Fredag 15 jan 2010

Nyckelord:
Skatter

Saco avstyrker förslaget om nedsättning av egenavgifter för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Saco anser att det är bra att skatten på arbete sänks, men har uppfattningen att det på lång sikt är bättre med generella skattesänkningar än avdrag och reduktioner.

Saco anser att försäkringsmässigheten i socialförsäkringarna bör öka. Förslaget innebär dock att sambandet mellan avgifter och förmåner försvagas ytterligare. Vidare ökar förslaget skatte- och socialavgiftssystemens komplexitet än mer och bidrar till systemens svåröverskådlighet.

Saco anser att om ett särskilt avdrag ändå skulle införas bör avdraget göras från den allmänna löneavgiften. En sådan konstruktion skulle inte försämra försäkringsmässigheten, även om systemets komplexitet fortfarande ökar.