Regionala skyddsombud – förslag till nya rutiner för administration och redovisning av det statliga stödet till regional skyddsombudsverksamhet

Saco i stort sett positivt till förslagen

Publicerad: Fredag 29 jan 2010

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Saco är i stort sett positiv till ESV:s förslag, men betonar vikten av samverkan med arbetstagarparterna.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag att se över rutinerna för administration och redovisning av hur det statliga stödet till regional skyddsombudsverksamhet används och vid behov utarbeta nya rutiner för stödet. ESV:s rapport innehåller en mängd olika förslag som bl a handlar om att tydliggöra fördelningen av ansvar och befogenheter mellan olika aktörer som är involverade i den regionala skyddsombudsverksamheten, att klargöra ansvaret avseende resurstilldelningen mellan arbetstagarorganisationerna, att utveckla återrapporteringen samt att utveckla nya rutiner för utbetalning av stödet.

Saco är i stort sett positiv till ESV:s förslag, men betonar vikten av samverkan med arbetstagarparterna i arbetet med att utveckla verksamheten. Arbetsmiljön och de specifika problem och behov som finns inom olika verksamheter varierar beroende på t ex bransch, yrke, storlek på verksamheten. En annan viktig aspekt är de förutsättningar som de regionala skyddsombuden verkar inom. Mot bakgrund av detta är Saco mycket angelägen om att de eventuella förändringar som genomförs tar hänsyn till den variation av problem och behov som finns på arbetsplatserna, och de förutsättningar som de regionala skyddsombuden har att hantera.

ESV:s förslag innebär inledningsvis merarbete framför allt för Arbetsmiljöverket, men även för arbetstagarparterna. För att nya rutiner och redovisning ska kunna genomföras på bästa sätt är det viktigt att alla delar är på plats innan förändringarna träder i kraft. Saco instämmer därför i ESV:s bedömning att parterna kan redovisa enligt förslagen tidigast 2011. Vad gäller de nya rutinerna avseende utbetalning tycker Saco att det är positivt om dessa kan införas redan 2010.