Utveckling av lokal service i samverkan

Sacos remissvar på förslagen i utredningen Se medborgarna – för bättre offentlig service

Publicerad: Torsdag 15 apr 2010

Nyckelord:
Integration,
Företagande,
Internationellt,
Skatter

Saco har tagit del av förslagen i utredningen Se medborgarna, SOU 2009:92, om en ny servicestruktur för kommunal och statlig service lokalt. Remissvaret har behandlats i Sacos styrelse den 13 april.

Saco anser att det visserligen finns väsentliga fördelar med arbetssätt som innebär samverkan, men att samverkan inte ett självändamål. Samverkan bör ske med respekt för myndigheters olikheter.

Saco anser att utredningens förslag är behäftade med stora och olösta integritetsproblem.

Saco anser att utredningen grovt underskattar förslagens kostnader. Saco anser att förslagen, såvida de inte sker som en utvidgning av befintlig verksamhet, riskerar att gå ut över de statliga myndigheternas specialistkompetenser. Detta problem förstärks av att utredningens förslag om införande av servicecentrum rimligtvis binder upp relativt omfattande statliga resurser lokalt. Underfinansiering samt inlåsning av resurser kan bli ett hinder när statliga myndigheter behöver effektivisera och behovsanpassa sina verksamheter.

Saco anser heller inte att kostnaderna för utredningens förslag harmonierar med de vinster som förslagen, fullt finansierade, kan tänkas ge. Detta gäller inte minst införandet av personalkategorin servicevägledare. Även för att besvara relativt "enkla" frågor krävs vanligen relativt omfattande kunskaper om de olika myndigheternas respektive specialområden. Möjligheterna att genom generalistfunktionen servicevägledare avlasta myndigheternas specialister är därmed begränsade.