Cirkulär migration och utveckling - förslag och framåtblick

Saco lämnar synpunkter på slutbetänkandet från kommittén för cirkulär migration och utveckling

Publicerad: Måndag 12 sep 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Internationellt,
Socialförsäkringar

Slutbetänkande från kommittén för cirkulär migration och utveckling

Cirkulär migration är när personer redan vid den första flyttningen väger in möjligheten av åter- eller vidareflyttning. Flyttningen kan vara spontan eller styrd, i det senare fallet t ex vid flyttning inom koncerner.

Saco är i grunden för en ökad rörlighet av personer och av arbetskraft och ser i huvudsak positivt på kommitténs förslag för att underlätta cirkulär migration. Familjemedlemmar till den som studerar på universitet och högskola ska kunna få arbetstillstånd. En ny tillståndsform införs, uppehållstillstånd för utbildning på forskarnivå.

Med reformen för arbetskraftsinvandring 2008 infördes en möjlighet för asylsökande
som fått avslag på sin asylansökan att söka uppehålls- och arbetstillstånd utan att lämna landet, det så kallade spårbytet. Kommittén föreslår lättnader i dessa regler. Saco anser i princip att processerna för prövning av asyl och arbetstillstånd bör hållas isär och att en noggrann utvärdering av spårbytet bör göras innan ändringar införs.

Ett par års erfarenheter av 2008 års reform har tyvärr visat på en uppsjö av sätt för oseriösa arbetsgivare att inte ge anställningsvillkor som motsvarar dem som anges i ansökan. Regeringen bör snarast på lämpligt sätt kartlägga situationen med hjälp av arbetsmarknadsparterna.