Förtursförklaring i domstol

Sacos svar på remissen "Förtursförklaring i domstol"

Publicerad: Måndag 5 sep 2011

Nyckelord:
Arbetsrätt

Utredningen har funnit att domstolarnas handläggning i de allra flesta fall lever upp till kravet på att avgöra mål och ärenden inom rimlig tid. Utredningen har dock funnit att det finns enskilda mål och ärenden där handläggningstiden varit oskäligt lång och att det inte endast rör sig om enstaka fall. Saco anser att är befogat att vidta åtgärder i syfte att kunna påskynda handläggningen i dessa fall.

Redan idag ligger det inom domstolschefens befogenheter att omfördela mål och ärenden. Denna möjlighet är dock inte författningsreglerad. Saco instämmer i utredningens bedömning att det kan ligga ett värde i att en sådan befogenhet kommer till uttryck i författning både för att förtydliga och för att måhända öka användandet av denna möjlighet.

Saco anser även att det är rimligt att en enskild ges möjlighet att påskynda handläggningen som ett komplement till de möjligheter en domstolschef har att undvika eller avhjälpa oskäliga dröjsmål. Detta är särskilt viktigt sett ur den enskilde partens perspektiv och den rätt till domstolsprövning inom skälig tid som följer av Europakonventionen.

En trolig effekt av förslaget är dock att handläggningen av andra mål kan komma att fördröjas, vilket då drabbar andra enskilda parter.

Saco kan stödja förslaget, men anser att det är viktigt att följa upp tillämpningen och konsekvenserna av ett system med förtursförklaring.