Grönbok från Europeiska kommissionen avseende direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer

Saco lämnar ett antal synpunkter angående Europeiska kommissionens grönbok om yrkeskvalifikationsdirektivet.

Publicerad: Måndag 22 aug 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Internationellt

Saco ställer sig bakom grönbokens ambition att skapa enhetligare, snabbare och enklare vägar för erkännande av yrkeskvalifikationer inom Europa. Samtidigt som Saco uttalar stöd för huvudriktningen i grönbokens förslag anser Saco det angeläget att peka på vikten av att säkerställa att enhetlighet, snabbhet och enkelhet inte bör nås till priset av urholkad kvalitet och ökad osäkerhet om vad olika kvalifikationer representerar. Saco anser att det vidare är viktigt att framhålla att arbetet för bättre former för erkännande av yrkeskvalifikationer inte bör ske isolerat från det pågående och minst lika viktiga arbetet med att samordna utbildningen inom EUs medlemsländer. Saco pekar därför på betydelsen av att det fortsatta arbetet präglas av lyhördhet för att olika yrkesområden har olika förutsättningar. Saco lämnar vidare synpunkter i anslutning till ett antal av grönbokens konrekta förslag.