Långtidsutredningen 2011

Saco lämnar synpunkter på Långtidsutredningen.

 

Saco välkomnar Långtidsutredningens i många stycken grundliga genomgång av forskningen om arbetsmarknaden, även om organisationen beklagar att LU denna gång avstått från en bred genomlysning av hela den svenska ekonomin. Bland de konkreta förslagen stöder Saco förslaget om ett garantiprogram för alla efter tre månaders arbetslöshet, ökat inslag av praktik för att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv, förstärkning av arbetsförmedlingen, förenkling av grundavdraget, slopande av värnskatten och förstärkning av studievägledningen.

Saco tror att utredningen överskattar effekten av arbetslöshetsvarierade a-kasseavgifter och ställer sig skeptiskt till förlängd arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen. Saco menar att utredningen ger en förenklad bild av hur anställningsskyddet fungerar idag. Saco betonar betydelsen av decentraliserad och individualiserad lönesättning för att åstadkomma en väl fungerande lönebildning.