Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3)

Saco tillstyrker att ett system med sanktionsavgifter införs på trygghetsområdet, men konstaterar att frågan inte är okomplicerad.

Publicerad: Tisdag 4 okt 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Utredningen föreslår i sitt betänkande ett nytt system med sanktionsavgifter som omfattar alla de ekonomiska förmåner som hanteras inom de centrala delarna av trygghetssystemen. Det innebär att de förmåner som hanteras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna omfattas av bestämmelserna. Den som lämnar oriktiga uppgifter kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift utan att det är fråga om uppsåt eller oaktsamhet.

Utredningen föreslår att sanktionsavgifterna ska införas i en särskild lag.

Saco tillstyrker att sanktionsavgifter införs. Saco delar utredningens slutsats att enskilda måste förmås att lämna korrekta uppgifter så att felaktiga utbetalningar undviks, och att bidragsbrottslagen, som kräver polisutredning och uppsåt eller grov oaktsamhet från den enskildes sida, inte har tillräckligt stort genomslag för att verka preventivt. Det förutsätter dock att det för den enskilde klart framgår vilka uppgifter som måste uppges och vilka ändrade förhållanden som måste anmälas. Många ersättningssystem är komplexa och svåra att överblicka. Det är därför viktigt att de beslutsfattande organen informerar om dels det nya sanktionssystemet, men också på ett mycket tydligt sätt anger vilka uppgifter de efterfrågar.

Saco har också vissa synpunkter på detaljer i förslaget.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39