Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52)

Saco lämnar synpunkter på förslag till regelverk för uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen.

Publicerad: Tisdag 18 okt 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Arbetsrätt,
Företagande

Saco har tagit del av utredningen Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2011:52.

Trots att det regelverk som utredningen föreslår är tämligen fyrkantigt bedömer Saco att utredningen är något viktigt på spåren. Saco delar också utredningens ambition att tydliggöra gränsdragningen mellan företagare och arbetstagare så att de blir enklare att förutse vilka regler som gäller för vem.

Även om Saco stödjer huvudriktningen i utredningens förslag anser Saco att föreslagna schablonregler förslagens, i vissa situationer, kan komma att bli väl fyrkantiga. Risken med föreslagna schablonregler är nämligen att vi kommer att få se situationer när personer som har arbetat under exakt samma förhållanden kommer att klassificeras olika beroende på om de haft f-skattesedel eller inte. Frågan är huruvida det är lämpligt? Ett annat tänkbart scenario är att en och samma person uppfattas som företagare enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring och samtidigt bedöms vara arbetstagare i en arbetsrättslig tvist. Mot bakgrund i detta hoppas Saco att utformningen av något slags ventil, som till skillnad från schablonregelns mekaniska bedömning möjliggör en mer flexibel sådan, övervägs i det fortsatta utredningsarbetet.