EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation

Saco svarar på remiss av EU-kommissionens förslag till forskning och innovation

Publicerad: Fredag 20 jan 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

EU-kommissionen föreslår en total rambudget om 80 miljarder euro för det kommande ramprogrammet för forskning och innovation. Detta är en resursförstärkning jämfört med tidigare ramprogram. Saco välkomnar resursökningen. Forskning och innovation är centrala områden för att stimulera tillväxt och öka EU:s konkurrenskraft. Saco välkomnar också förslagets förstärkning av Europeiska forskningsrådet, en satsning som syftar till att finansiera spetsforskning av högsta kvalitet.

Ett prioriterat område i Horizon 2020 är att tackla de samhälleliga utmaningar som Europa står inför. Många av dessa problem är globala och kräver lösningar som enskilda nationer inte kan klara av på egen hand, vilket innebär att det lämpligt att forskning för att lösa denna typ av samhällsproblem finansieras och struktureras via det europeiska samarbetet. Saco vill dock poängtera betydelsen av att samhällsvetenskap och humaniora inkluderas i arbetet med att lösa de stora samhällsproblemen.

Saco är mycket positiva till EU-kommissionens intention att förenkla processen för anslagstilldelning och förkorta processtiden mellan ansökan och beviljade anslag. En förenkling av förfarandet är nödvändigt och Saco hoppas att de föreslagna förändringarna verkligen leder till en förenkling och förbättring i praktiken för de som ansöker om pengar.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65