Genomförande av blåkortsdirektivet (Ds 2012:28)

Saco har en rad synpunkter på förslaget till genomförande av blåkortsdirektivet i sitt remissvar. Till att börja med beklagar Saco att justitiedepartementet inte konsulterat arbetsmarknadens parter i något skede av utredningen. Ett problem i genomförandet är att enbart ett anställningserbjudande behöver visas upp vid EU-blåkortsansökan. Ett anställningserbjudande är knappast rättsligt bindande, såsom ett anställningsavtal, vilket leder till att direktivets krav inte uppfylls. Vidare är det i förslaget oklart huruvida endast personer som omfattas av utstationeringsdirektivet inte ska kunna ansöka om EU-blåkort eller om det gäller alla som omfattas av den mer omfattande utstationeringslagen.

Publicerad: Onsdag 26 sep 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco framhåller att det är viktigt att facken får tillräckligt god tid på sig att kommentera anställningsvillkoren vid EU-blåkortsansökan. Saco ifrågasätter om ett system där EU-blåkortsinnehavaren själv ska anmäla om hans eller hennes lön ändras och understiger lönetröskeln kommer fungera tillfredställande eftersom personen då blir av med sitt EU-blåkort. Saco ser positivt på att beslut om arbetstillstånd och EU-blåkort ska vara skriftliga och innehålla de skäl som ligger till grund för besluten, samt att beslut om avslag på ansökan eller återkallelse av arbetstillstånd kan överklagas. Avslutningsvis vill Saco belysa problemet med att en korrekt implementering av direktivet innebär att en på förhand bestämd nationell lönetröskel för blåkortsinnehavare ska tas fram av Migrationsverket och Medlingsinstitutet. Saco motsätter sig med bestämdhet en utveckling mot att staten skall fastställa vilka löner som skall gälla.