Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32)

Upphandlingsstödsutredningens uppdrag är att lämna förslag till en bättre samordning av upphandlingsstödet i syfte att öka kompetens, tillgänglighet, enhetlighet och synlighet gentemot upphandlingsmarknadens aktörer.

Publicerad: Fredag 31 aug 2012

Senast uppdaterad: Tisdag 23 sep 2014

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Upphandlingslagstiftningen är komplicerad. Upphandlingsprocessen är i sig invecklad samtidigt som offentlig upphandling alltmer används som ett verktyg för att uppnå olika samhällspolitiska mål, något som Saco är principiellt tveksam till (se bland annat Sacos yttrande över kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling (KOM(2011) 15 slutlig)).