EU-kommissionens förslag till direktiv om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (A2013/2205/A)

Sveriges Akademikers Centralorganisation har genom Arbetsmarknadsdepartementet beretts tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens förslag till direktiv om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare.

Publicerad: Onsdag 14 aug 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco vill inledningsvis betona vikten av att genomförandet av direktivförslaget sker i enlighet med den svenska arbetsmarknadsmodellen. I detta ligger att fackliga organisationer som huvudregel företräder och tillvaratar sina medlemmars intressen. Det skulle vara ett stort avsteg från nuvarande ordning om fackliga organisationer åläggs att företräda även andra arbetstagares intressen genom till exempel juridiskt och ekonomiskt stöd.