Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden

Utredningens har haft i uppdrag att analysera och fördjupa kunskapen om nyanlända utrikes födda kvinnors och anhöriginvandrares förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden, samt att lämna förslag på åtgärder som påskyndar deras etablering på arbetsmarknaden.

Publicerad: Måndag 30 sep 2013

Nyckelord:
Integration

Saco anser att utredningen presenterar ett gediget kunskapsunderlag, men har i sina förslag ett alltför snävt fokus på lågutbildade.