Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet (Fi2014/3173)

I det tidigare remissvaret på Solvens II utredningen uttryckte Saco stöd för EU-direktivets ambition att verka för ökad öppenhet och marknadsdisciplin.

Publicerad: Fredag 28 nov 2014

Senast uppdaterad: Fredag 28 nov 2014

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco anser att det är eftersträvansvärt att bolagen har bra incitament för riskminimering, ändamålsenlig företagsstyrning och internkontroll samt har en egen förmåga att korrekt värdera både tillgångar och åtaganden. Saco vidhåller uppfattningen att denna inriktning är bra.