Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4)

Saco delar utredningens bedömning att ett tonnageskattesystem bör införas i Sverige.

Publicerad: Tisdag 19 maj 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 19 maj 2015

Nyckelord:
Skatter

Erfarenheterna från andra länder är att en sådan modell för beskattning
har potentialen att kraftigt öka andelen svenskflaggade fartyg och förbättra
den svenska sjöfartens konkurrenskraft.