Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 2015:36)

I departementspromemorian föreslås en ny lag för att säkerställa att svensk rätt uppfyller direktivets krav på skydd mot ogynnsam behandling för unionsmedborgare som inlett klagomål eller förfaranden för att göra gällande sin rätt till fri rörlighet för arbetstagare och likabehandling.

Publicerad: Onsdag 30 sep 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 30 sep 2015

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco tillstyrker förslagen i promemorian.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39