Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Jämställdhetsutredningen har bland annat haft i uppdrag att bedöma hur effektivt jämställdhetspolitiken har genomförts, bedöma om det finns skäl att se över de jämställdhetspolitiska målen och indikatorerna, samt pröva om det finns skäl att överväga förändringar när det gäller hur jämställdhetspolitiken ska organiseras och genomföras.

Publicerad: Tisdag 2 feb 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 2 feb 2016

Nyckelord:
Jämställdhet

Saco instämmer i utredningens slutsats att den styrning och uppföljning av jämställdhetspolitiken som sker idag inte är tillfredsställande. Vi välkomnar därför utredningens förslag att regeringens styrning ska vara strategisk, tydlig och inriktad på resultat som ska följas upp och utvärderas. Vi är också positiva till att utredningen förespråkar ett intersektionellt perspektiv i såväl genomförande som uppföljning av jämställdhetspolitiken, samt att jämställd utbildning och jämställd hälsa, vård och omsorg föreslås bli nya delmål i jämställdhetspolitiken.

 

Saco instämmer också i utredningens slutsats att det behövs en sammanhållande och tydlig struktur för hur jämställdhetspolitiken ska genomföras och följas upp. Vi avstyrker dock förslaget om att inrätta en ny jämställdhetsmyndighet, med hänvisning till att alternativa förslag inte är tillräckligt analyserade och utredda.