En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30)

Utredningens förslag innebär sammantaget ett försämrat anställningsskydd. Saco ser en stor risk att förslaget kommer att skapa fler otrygga och tysta arbetsplatser. Det kan också leda till att den innovationsanda och kreativitet som så länge bidragit till hög produktivitet i Sverige, kommer att hämmas. Här är några av våra synpunkter.

Publicerad: Måndag 26 okt 2020

Senast uppdaterad: Måndag 26 okt 2020

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco avstyrker förslaget om begränsade möjligheter att föra ogiltighetstalan och förslaget att huvudregeln ska vara att anställningen inte ska bestå vid uppsägningstvist 
Förslaget skulle innebära att det inte går att ogiltigförklara uppsägningar om arbetsgivaren har upp till 15 anställda, även om det skulle visa sig att uppsägningen skett på ogiltig grund.  

Inte heller på arbetsplatser med fler än 15 anställda kommer arbetsgivaren normalt sett att vara skyldig att betala lön under tiden en tvist pågår. I praktiken kommer det bli mycket svårt för den anställda att driva en process om felaktig uppsägning. Det här kommer att leda till att uppsägningar av personliga skäl att bli vanligare. Det finns en tydlig risk att det uppstår fler otrygga och tysta arbetsplatser, där akademiker påverkas i sitt arbete. För den som arbetar som specialist kan det bli problematiskt att granska, yttra sig över eller ifrågasätta chefers beslut.  

Saco avstyrker förslaget om att byta ut ”tillräckliga kvalifikationer” mot ”kvalifikationer” vid omplacering enligt turordningsreglerna. 
Detta skulle innebära krav på att kunna ta nya arbetsuppgifter utan upplärning  

Anställningstid ska fortfarande styra vem som har rätt att ha kvar sin anställning. Men den som har lång anställningstid kan bara få fortsatt anställning genom omplacering om de nya arbetsuppgifterna kan utföras direkt, utan någon upplärningstid. Det gör det i praktiken omöjligt för akademiker, som ofta har specialiserade arbetsuppgifter, att få chans till omplacering till en ny tjänst. 

Saco avstyrker förslaget om utökat undantag vid turordning. 
Det här skulle gällalla arbetsgivare, oavsett storlek, men kommer ha störst påverkan för den som arbetar på små och medelstora företag. Tidsgränsen på bara tre månader innan undantaget kan tillämpas igen gör att en arbetsgivare kan undanta fem personer fyra gånger per år.    

Saco avstyrker förslaget om ansvar för kompetensutveckling i lag. 
Enligt direktiven ska en försämring av anställningsskyddet balanseras upp med bättre möjligheter till kompetensutveckling. Förslaget lever inte upp till det. För anställda med tjänster där omvärldsbevakning och förkovran ingår i arbetsuppgifterna, krävs i princip ingen ytterligare kompetensutveckling. Det innebär att de flesta akademiker inte omfattas.  

Ansvaret för kompentensutveckling är kopplat till uppsägningstillfället. Det är först när någon blivit uppsagd som eventuella brister i kompetensutvecklingen kan prövas. Förslaget kommer inte att leda till mer kompetensutveckling, men däremot många fler tvister. Saco har i stället föreslagit en separat lag som ger rättighet till kompetensutveckling för alla anställda, under pågående anställning.  

Om regeringen går vidare med förändringar i det lagstadgade anställningsskyddet, anser Saco att det ska göras med överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv som grund, inte utredningens förslag.