Yttrande över utskottspromemorian Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Promemorian innehåller förslag till lagändringar som innebär att Migrationsverket ges större möjligheter till direktåtkomst till vissa uppgifter i databaser som förs hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Publicerad: Torsdag 3 sep 2020

Senast uppdaterad: Torsdag 3 sep 2020

Nyckelord:
Integration

Saco avstyrker förslaget med hänvisning till att det pågår en utredning vars slutsatser kan föregås av promemorians förslag.