Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18)

Saco är positiva till utredningens förslag om att huvudsakligen genomföra 2019 års direktiv i aktiebolagslagen (2005:551), ABL, och så långt möjligt i linje med det befintliga regelverket om gränsöverskridande fusioner. Det är dock av yttersta vikt att arbetstagares och fackföreningars rättigheter värnas i samband med gränsöverskridande förfaranden.

Publicerad: Tisdag 17 aug 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 17 aug 2021

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Det gäller särskilt i fråga om rättsverkningar kopplade till det gränsöverskridande förfarandet samt hur dessa regler förhåller sig till befintliga rättigheter vid övergång av verksamhet. Det är också viktigt att arbetstagares och fackföreningars rättigheter kopplade till arbetstagarinflytande även i fortsättningen respekteras i minst samma utsträckning som i dag. De nya bestämmelserna måste också bidra till att förhindra missbruk som till exempel användning av brevlådeföretag i bedrägligt syfte och att regelverket inte utnyttjas av oseriösa aktörer för att undergräva arbetstagares och fackföreningars rättigheter.

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62