Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 458 träffar.

Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen

Fredag 12 aug 2022
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Orsaken till förslaget är att det är mycket lättare att meddela föreskrifter än att ändra en lag när karensvillkoret av olika anledningar behöver justeras tillfälligt.

Centrala studiestödsnämndens redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån

Måndag 1 aug 2022
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har sedan förändringen aviserades av regeringen hösten 2021 återkommande markerat att vi motsätter oss den höjning av studielåns-räntan som de nya beräkningsmodellerna syftar till. Förslaget minskar lönsamheten och incitamenten för högre studier samt riskerar att öka snedrekryteringen.

ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU 2021:86)

Torsdag 30 jun 2022
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco anser att det inte föreligger några hinder att ratificera av konvention (nr 190) om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet.

Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart

Fredag 20 maj 2022
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Utredningen har i sitt slutbetänkande lämnat förslag och formulerat bedömningar med syftet att göra företagares trygghetssystem tydligare, enklare och mer förutsebart samtidigt som likvärdigheten mellan anställning och företagande ska öka.

Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

Tisdag 10 maj 2022
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco tillstyrker utredningens förslag om hot, trakasserier och sexuella trakasserier.

Remissvar – Garantitillägg i bostadstillägget, Ds 2022:3

Fredag 11 mar 2022
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco ställer sig kritisk till införandet av en ny förmån i form av garantitillägg till bostadstillägget, som Saco anser strider mot pensionssystemets grundläggande struktur och principer.

Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom

Onsdag 9 feb 2022
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Förslaget innebär att en sjukdom som har ådragits i arbetet och som är klassificerad som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen ska anses utgöra en arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken.

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88)

Tisdag 8 feb 2022
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Sverige ska utgöra ett attraktivt val för arbetskraftsinvandrare genom goda och förutsägbara anställningsvillkor på arbetsmarknaden.

Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83)

Måndag 7 feb 2022
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar I nu aktuell utredning föreslås att belastningsregisterkontroll ska vara obligatorisk inför antagning till vissa utbildningar samt ökade möjligheter för avskiljande av studenter från en påbörjad högskoleutbildning.

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

Fredag 4 feb 2022
Ämnen Internationellt, Skatter

Remissvar Saco stöder förslaget om en lägsta bolagsskatt för större företag som verkar inom unionen.

Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete (Fi2021/04054)

Måndag 17 jan 2022
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Promemorian föreslår att karenstiden om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas

Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete, COM (2021) 762 final

Torsdag 13 jan 2022
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco delar EU-kommissionens grundläggande intention att skapa bättre villkor för plattformsarbetare och förslaget i sig sänder en tydlig signal till digitala arbetsplattformar att det är hög tid att ta ett arbetsgivaransvar för de arbetstagare som utför plattformsarbete.

Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

Onsdag 22 dec 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Förslagen i promemorian innebär att lagförslagen genomförs tidigare och blir tydligare.

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

Onsdag 22 dec 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Förslagen som lämnas i utredningen berör bland annat rätten till sjukersättning, aktiviteter under tid med sjukersättning och förmåner vid rehabilitering.

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under juni–augusti 2022

Fredag 3 dec 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att förslaget är ineffektivt och saknar precision.

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27

Fredag 12 nov 2021
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Premorians huvudförslag gäller förändringar i lagtext som krävs för att möjliggöra informationsutbyte mellan olika aktörer.

Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Fredag 24 sep 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco instämmer i att det finns ett behov av att stärka den ekonomiska situationen för gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning.