Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 476 träffar.

Remissvar Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

Torsdag 1 jun 2023
Ämnen Arbetsmarknad, Integration

Remissvar Saco är positiv till syftet med ökade möjligheter att möta behovet av högkvalificerad arbetskraft.

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner Diarienummer: Fi 2023/00559

Tisdag 16 maj 2023
Ämnen EU

Remissvar EU-länderna fattade 2022 beslut om en harmoniserad bolagsskatt för stora företag.

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd, om beviljning av studiemedel och om beviljning av studiestartsstöd

Tisdag 9 maj 2023
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco tillstyrker förslagen och påtalar vikten av att CSN tillämpar regelverket för omställningsstudiestödet i enlighet med intentionerna i förarbeten och proposition.

En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

Fredag 21 apr 2023
Ämnen Samhällsekonomi

Remissvar Sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 finns ingen samlad statistik över hushållens tillgångar och skulder.

Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

Fredag 31 mar 2023
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Sammanfattningsvis anser Saco att staten måste ta huvudansvaret för skolan för att stärka kvaliteten och likvärdigheten.

En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk (SOU 2022:65)

Torsdag 23 mar 2023
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Förslag på ny lag om stöd vid korttidsarbete som i flera avseenden gör stödet mer förutsägbart.

Yttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till direktivet om harmoniering av vissa delar av insolvensrätten (Ju2022/03740)

Torsdag 16 mar 2023
Ämnen Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Remissvar Saco kan inte tillstyrka direktivförslaget i sin helhet och lyfter fram betydelsen av att arbetstagares trygghet inte försämras.

Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29)

Torsdag 16 mar 2023
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Förslaget svarar mot parternas överenskommelse för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Onsdag 1 feb 2023
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Goda förutsättningar för FoU i ett land är av stor betydelse för att skapa tillväxt och ökat välstånd. Att med hjälp av skatteincitament sänka kostnaderna för FoU är en viktig del i det arbetet.

En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28)

Måndag 23 jan 2023
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Regeringen föreslår att tillfälliga lättnader i arbetslöshetsförsäkringen blir permanenta.

Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45)

Fredag 9 dec 2022
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Utredningen lämnar förslag på tre olika områden; Utvidgad föreskriftsrätt på sanktionsavgiftsområdet, utökad användning av företagshälsovård i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och ett utvidgat rådighetsansvar.

De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet, SOU 2022:47

Fredag 9 dec 2022
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco instämmer i många av utredningens slutsatser. Saco uppskattar utredningens gedigna kartläggning av regional skyddsombudsverksamhet där man presenterat en bred, differentierad och realistisk bild av denna verksamhet.

Vår Demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28)

Fredag 25 nov 2022

Remissvar Ett aktivt medborgarskap genom kunskapslyft för demokratin är bra, men förslagen i betänkandet utgår endast från myndigheternas demokratiuppdrag och inte hur civilsamhällets demokratiarbete stärks. Saco vill här lyfta de fackliga organisationers unika roll i samhället och bärare av demokratin.

Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

Måndag 17 okt 2022
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Betänkandet innehåller en lång rad förslag till justeringar av regelverket för VAB

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Fredag 30 sep 2022
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco ser inte tillräckliga fördelar med det föreslagna regelverket. Ett av de största problemen är att de allmänna råden har beskurits kraftigt och att vissa av föreskrifterna snarare blivit vagare och otydligare.

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, COM (2022) 650 final

Tisdag 30 aug 2022
Ämnen Integration

Remissvar Saco välkomnar förslagets syfte att attrahera kompetens och talang till EU, exempelvis är det bra att tredjelandsmedborgare tillåts att tillgodoräkna sig bosättningsperioder i olika medlemsstater.

Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

Fredag 19 aug 2022
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar De ekonomiska incitamenten och möjligheterna för den enskilde att fortsätta arbeta efter 65 års ålder är viktiga. Inte minst i ljuset av den demografiska utvecklingen som innebär en allt större påfrestning på den offentliga välfärdens finansiering.

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till ändringar i direktiv om kombinerat arbets- och uppehållstillstånd (COM(2022)655)

Fredag 19 aug 2022
Ämnen Integration

Remissvar Det är bra med en översyn av direktivet eftersom kontroller och utvärdering visat att tillämpningen inte fungerar ändamålsenligt med bl a långa och ineffektiva ansökningsförfaranden, något som kan avskräcka arbetstagare.

Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen

Fredag 12 aug 2022
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Orsaken till förslaget är att det är mycket lättare att meddela föreskrifter än att ändra en lag när karensvillkoret av olika anledningar behöver justeras tillfälligt.