Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 338 träffar.

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

Fredag 20 sep 2019
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar En viktig utgångspunkt för Sacos yttrande över förslagen i detta betänkande är att ett generellt förbud för arbetsgivare att begära in utdrag från belastningsregistret från anställda och arbetssökande genomförs.

Genomförandet av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

Tisdag 17 sep 2019
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco anser att utredningens förslag överlag är väl förenliga med den svenska kollektivavtalsmodellen. Utredningen har i stor utsträckning lyckats finna lösningar som ryms inom det svenska system som redan gäller för utstationering.

Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)

Onsdag 31 jul 2019
Ämnen Skatter

Remissvar Saco har under lång tid argumenterat för att den högsta marginalskatten på arbete ska sänkas och uppgå till högst 50 procent.

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Onsdag 31 jul 2019
Ämnen Skatter

Remissvar Saco avstyrker förslaget av principiella skäl.

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Måndag 24 jun 2019
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i Styr- och resursutredningen (SOU 2019:6) En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

Vissa ytterligare ändringar i placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna

Måndag 24 jun 2019
Ämnen Pension

Remissvar Saco anser att AP-fonderna idag förvaltas väl men att det är av stor vikt att regelverket följer med och anpassas till den snabba utveckling som sker på de finansiella marknaderna.

Remissyttrande över ”Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet” (SOU 2019:13)

Måndag 24 jun 2019
Ämnen Internationellt

Remissvar Saco välkomnar Miljödepartementets betänkande om Agenda 2030 och de 17 globala målen och det betydelsefulla arbetet som måste göras både nationellt och internationellt för en hållbar utveckling.

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU2019:4)

Onsdag 29 maj 2019
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Det finns ett antal förslag i betänkandet som enligt Sacos bedömning skulle kunna bidra till att förstärka dagens studie- och yrkesvägledning.

Frågeställningar med anledning av en framtida digital strategi för Europa (Dnr I2019/01426/D)

Onsdag 29 maj 2019
Ämnen Internationellt

Remissvar Ett av de allra viktigaste områdena för nästa EU-kommission som tillträder 1 november 2019, väntas vara digitalisering.

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2)

Fredag 3 maj 2019
Ämnen Pension

Remissvar Saco delar uppfattningen att ett längre arbetsliv är en förutsättning för att säkra godtagbara pensioner och framtidens välfärd. Saco kan i stort tillstyrka förslaget om att införa begreppet riktålder i pensionssystemet och i de kringliggande trygghetssystemen samt. Saco anser vidare att en höjning av åldersgränserna i pensionssystemet måste ske parallellt och samordnat med justerade åldersgränser i övriga trygghetssystem och kringliggande system.

Förbättrat grundskydd för pensionärer

Måndag 15 apr 2019
Ämnen Pension

Remissvar Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian – Förbättrat grundskydd för pensionärer.

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Tisdag 9 apr 2019
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco ser i huvudsak positivt på förslagen. Men det behöver klarläggas vilken roll och vilka uppgifter den föreslagna plattformen ska ha i förhållande till den analysfunktion som föreslås i Styr- och resursutredningen, STRUT (U 2017:05).

Förlängt växa-stöd

Onsdag 6 mar 2019
Ämnen Skatter

Remissvar Det är oklart i vilken omfattning växa-stödet bidrar till ökad sysselsättning då dödviktseffekterna kan förväntas vara stora.

Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Fredag 15 feb 2019
Ämnen Skatter

Remissvar Det är viktigt att fler väljer att senarelägga sitt utträde ur arbetskraften.

Höjt tak för rutavdrag

Fredag 15 feb 2019
Ämnen Skatter

Remissvar Saco anser att rutavdraget har många förtjänster både sysselsättningspolitiskt som familjepolitiskt.

Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Tisdag 12 feb 2019
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Ett avtalslöst brexit riskerar att skapa stora problem för britter som arbetar i Sverige.

Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit

Onsdag 6 feb 2019
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Utan ett utträdesavtal kommer Förenade kungariket att behandlas som vilket annat land som helst i förhållande till EU.

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, Ds 2018:40

Torsdag 31 jan 2019
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Förslaget till ändring i MBL överensstämmer, med något förtydligande, med det parternas förslag.

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Fredag 25 jan 2019
Ämnen Skatter

Remissvar Den svenska partsmodellen har tjänat Sverige väl och bär därför i allt väsentligt värnas.

Yttrande över slutbetänkandet av komvuxutredningen: En andra och en annan chans – ett Komvux i tiden (SOU 2018:71)

Onsdag 12 dec 2018
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco anser att förslagen som helhet är väl avvägda utifrån vuxenutbildningens befintliga och presumtiva målgrupper samt i förhållande till kraven och utvecklingen på arbetsmarknaden.