Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 476 träffar.

Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Fredag 15 feb 2019
Ämnen Skatter

Remissvar Det är viktigt att fler väljer att senarelägga sitt utträde ur arbetskraften.

Höjt tak för rutavdrag

Fredag 15 feb 2019
Ämnen Skatter

Remissvar Saco anser att rutavdraget har många förtjänster både sysselsättningspolitiskt som familjepolitiskt.

Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Tisdag 12 feb 2019
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Ett avtalslöst brexit riskerar att skapa stora problem för britter som arbetar i Sverige.

Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit

Onsdag 6 feb 2019
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Utan ett utträdesavtal kommer Förenade kungariket att behandlas som vilket annat land som helst i förhållande till EU.

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, Ds 2018:40

Torsdag 31 jan 2019
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Förslaget till ändring i MBL överensstämmer, med något förtydligande, med det parternas förslag.

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Fredag 25 jan 2019
Ämnen Skatter

Remissvar Den svenska partsmodellen har tjänat Sverige väl och bär därför i allt väsentligt värnas.

Yttrande över slutbetänkandet av komvuxutredningen: En andra och en annan chans – ett Komvux i tiden (SOU 2018:71)

Onsdag 12 dec 2018
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco anser att förslagen som helhet är väl avvägda utifrån vuxenutbildningens befintliga och presumtiva målgrupper samt i förhållande till kraven och utvecklingen på arbetsmarknaden.

F-skattesystemet

Tisdag 20 nov 2018
Ämnen Skatter

Remissvar F-skatteutredningen analyserar förekomsten av falska egenföretagare och användandet av egenanställningsföretag eller liknande.

Med tillit växer handlingsutrymmet -

Onsdag 31 okt 2018

Remissvar tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (2018:47), samt En lärande tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (2018:48)

Skatteregler för tjänstepensionsföretag (promemoria)

Fredag 26 okt 2018
Ämnen Pension, Skatter

Remissvar Saco avstyrker förslagen i Finansdepartementets promemorian Skatteregler för tjänstepensionsföretag (Fi2018/03052/S1) mot bakgrund av att Saco anser att en självständig och funktionell sektorreglering för tjänstepensionsinstitut bör införas i svenska rätt.

Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

Fredag 19 okt 2018
Ämnen Integration

Remissvar En bättre mottagning för snabbare integration.

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Fredag 12 okt 2018
Ämnen Pension

Remissvar Saco avstyrker promemorians förslag att inte fullt ut utnyttja de möjligheter som EU-direktivet IORP II ger för att skapa en funktionell och självständig sektorreglering för tjänstepensionsinstitut.

Förlängt anställningsskydd till 69 år

Måndag 24 sep 2018
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco tillstyrker att rätten att kvarstå i anställningen, den s.k. LAS-åldern, höjs till 69 år.

Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering

Måndag 24 sep 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Med dagens regelverk för ersättningen vid deltagande i rehabiliteringsinsatser som drivs i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finns det risk för individen att hamna i kläm mellan myndigheterna när individen är oförmögen att arbeta.

Tid för utveckling, delbetänkande av utredningen för hållbart arbetsliv över tid (SOU 2018:24)

Fredag 14 sep 2018
Ämnen Arbetsrätt, Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco har givits tillfälle att yttra sig över delbetänkandet ”Tid för utveckling” av Utredningen för hållbart arbetsliv över tid.

EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Onsdag 12 sep 2018
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco välkomnar en reglering på EU-nivå till skydd för visselblåsare.

Yttrande över delbetänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, SOU 2018:29

Tisdag 4 sep 2018
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i delbetänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (U2018/01749/UH).

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension

Måndag 3 sep 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Förslagets utformning ökar skattesystemets komplexitet och bidrar till att göra systemet mer svåröverskådligt.

Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet

Fredag 31 aug 2018
Ämnen Jämställdhet

Remissvar Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att föreslå förändringar i läroplanerna för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen) vad gäller jämställdhetsuppdraget i utbildningarna.

Behörighetsgivande högskoleintroducerande utbildningar

Fredag 20 jul 2018
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco tillstyrker i huvudsak promemorians förslag men ställer sig tveksam till förslaget att ta bort kravet på att det ska råda brist på behöriga sökande till högskoleutbildning för att anordna basårsutbildning.