Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 476 träffar.

Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande

Måndag 13 nov 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Förslaget som lämnas av arbetsgruppen innebär att nuvarande SGI-skydd utvidgas till att även omfatta studerande som inte får studiemedel.

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Fredag 10 nov 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco delar Integritetskommitténs uppfattning om att skyddet av den personliga integriteten ska stärkas.

Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna

Torsdag 26 okt 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Regeringen föreslår i en promemoria ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonden.

Brett deltagande i högskoleutbildning

Tisdag 24 okt 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Regeringen föreslår i promemorian en ändring i högskolelagen. Förslaget är att den nuvarande formuleringen ska ändras till att högskolorna ska främja ett brett deltagande i högskoleutbildningen.

Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

Måndag 9 okt 2017
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco är positiva till ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Fredag 6 okt 2017
Ämnen Integration

Remissvar Saco håller med om att det är viktigt att praxis rörande återkallande av arbetstillstånd ändras skyndsamt och är positiv till att denna viktiga fråga lyfts av Allianspartierna i form av en riksdagsmotion i syfte att påskynda processen för att rätta till uppenbara skevheter i tillämpningen av lagen.

Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22)

Måndag 2 okt 2017
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco välkomnar en förstärkning och komplettering av anmälningsskyldigheten vid utstationering, i syfte att få till stånd ett mer rättvisande register över utstationeringar i Sverige.

Ett entreprenörsansvar för bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30)

Fredag 22 sep 2017
Ämnen Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen.

En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Onsdag 20 sep 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsrätt

Remissvar Saco tillstyrker utredningens förslag på förstärkning av integritetsskyddet vid kamerabevakning på arbetsplatser.

Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Måndag 18 sep 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsrätt

Remissvar Saco mycket tveksam till om den föreslagna nya Diskrimineringsnämnden kan bidra till ett bättre och effektivare skydd mot diskriminering.

Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)

Fredag 15 sep 2017
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco anser inte att utredningen i sitt förslag till ny lag om företagshemligheter har tagit tillräcklig hänsyn till arbetstagare.

Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning

Måndag 11 sep 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Utredningens uppdrag har varit att analysera hur kvalitetsmått kan användas strategiskt i välfärden, ge förslag på hur register kan förbättras inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

Fredag 1 sep 2017
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Saco anser att utredningen i sitt förslag till ny dataskyddslag tydliggör skyldigheter för den som behandlar personuppgifter och vilka rättigheter som tillkommer de registrerade.

Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Fredag 1 sep 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco anser att Skolkommissionen gjort ett förtjänstfullt arbete och ställer sig bakom syftet att likvärdigheten måste förbättras i det svenska skolsystemet och ser positivt på helheten som förslagen i betänkandet utgör.

Svensk social trygghet i en globaliserad värld, SOU 2017:05

Torsdag 31 aug 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Utredningens uppdrag har varit brett, och innefattat många mycket komplexa frågor.

Samlad kunskap – stärkt handläggning. SOU 2017:25

Måndag 28 aug 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco är positiv till många av förslagen i utredningen.

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, SOU 2017:10

Tisdag 22 aug 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Utredning föreslår att god sed och oredlighet i forskning ska regleras i författning i större utsträckning än tidigare, samt att en fristående nationell instans tar över ansvaret från lärosätena att pröva misstankar om oredlighet i forskning.

Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift (Ds 2017:16)

Måndag 21 aug 2017
Ämnen Integration

Remissvar I promemorian förslås att en ny bestämmelse införs i utlänningslagen som gör det möjligt för Polismyndigheten att genomföra slumpmässiga, oannonserade inspektioner på arbetsplatser och i andra lokaler där näringsverksamhet bedrivs.

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. SOU 2017:28

Tisdag 15 aug 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco har länge efterfrågat en samlande, samordnande funktion för arbetsmiljökunskap.

Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35), Del 1, kapitel 8.2

Fredag 21 jul 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco anser att Skolkommissionen gjort ett förtjänstfullt arbete och ställer sig bakom syftet att likvärdigheten måste förbättras i det svenska skolsystemet.