Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 468 träffar.

En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Onsdag 20 sep 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsrätt

Remissvar Saco tillstyrker utredningens förslag på förstärkning av integritetsskyddet vid kamerabevakning på arbetsplatser.

Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Måndag 18 sep 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsrätt

Remissvar Saco mycket tveksam till om den föreslagna nya Diskrimineringsnämnden kan bidra till ett bättre och effektivare skydd mot diskriminering.

Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)

Fredag 15 sep 2017
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco anser inte att utredningen i sitt förslag till ny lag om företagshemligheter har tagit tillräcklig hänsyn till arbetstagare.

Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning

Måndag 11 sep 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Utredningens uppdrag har varit att analysera hur kvalitetsmått kan användas strategiskt i välfärden, ge förslag på hur register kan förbättras inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

Fredag 1 sep 2017
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Saco anser att utredningen i sitt förslag till ny dataskyddslag tydliggör skyldigheter för den som behandlar personuppgifter och vilka rättigheter som tillkommer de registrerade.

Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Fredag 1 sep 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco anser att Skolkommissionen gjort ett förtjänstfullt arbete och ställer sig bakom syftet att likvärdigheten måste förbättras i det svenska skolsystemet och ser positivt på helheten som förslagen i betänkandet utgör.

Svensk social trygghet i en globaliserad värld, SOU 2017:05

Torsdag 31 aug 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Utredningens uppdrag har varit brett, och innefattat många mycket komplexa frågor.

Samlad kunskap – stärkt handläggning. SOU 2017:25

Måndag 28 aug 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco är positiv till många av förslagen i utredningen.

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, SOU 2017:10

Tisdag 22 aug 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Utredning föreslår att god sed och oredlighet i forskning ska regleras i författning i större utsträckning än tidigare, samt att en fristående nationell instans tar över ansvaret från lärosätena att pröva misstankar om oredlighet i forskning.

Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift (Ds 2017:16)

Måndag 21 aug 2017
Ämnen Integration

Remissvar I promemorian förslås att en ny bestämmelse införs i utlänningslagen som gör det möjligt för Polismyndigheten att genomföra slumpmässiga, oannonserade inspektioner på arbetsplatser och i andra lokaler där näringsverksamhet bedrivs.

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. SOU 2017:28

Tisdag 15 aug 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco har länge efterfrågat en samlande, samordnande funktion för arbetsmiljökunskap.

Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35), Del 1, kapitel 8.2

Fredag 21 jul 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco anser att Skolkommissionen gjort ett förtjänstfullt arbete och ställer sig bakom syftet att likvärdigheten måste förbättras i det svenska skolsystemet.

Brottsdatalagen SOU 2017:29

Tisdag 11 jul 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco anser att utredningen i sitt förslag till ny brottsdatalag på ett balanserat sätt tagit hänsyn till den enskildes personliga integritet.

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Måndag 3 jul 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar För att göra självrisken i sjukförsäkringen mer neutral och likartad föreslår arbetsgruppen att bestämmelserna om en karensdag ska ersättas av ett karensavdrag.

Ett arbetsliv i förändring –hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? SOU 2017:24

Fredag 30 jun 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Utredningen har kartlagt det moderna arbetslivets utmaningar och analyserat om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga utifrån dessa utmaningar.

Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå, SOU 2017:20

Fredag 16 jun 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Utredningen lämnar förslag till enklare system för tillträdet till högskolan. Huvudvägen in till högskolan är gymnasieskolan, men det finns flera vägar.

Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

Tisdag 13 jun 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Förslaget innebär att universitet och högskolor kan ge basårsutbildning som ger behörighet för en eller flera högskoleutbildningar.

Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

Onsdag 7 jun 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Att sjukförsäkringen präglas av trygghet, transparens och förutsägbarhet är viktigt för individens möjlighet att planera.

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Onsdag 17 maj 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco tillstyrker arbetsgruppens förslag med syfte att förstärka rehabiliteringen för återgång i arbete men vill lämna en reservation avseende arbetsgivarens skyldighet att ta fram en rehabiliteringsplan.

Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Torsdag 11 maj 2017
Ämnen Skatter

Remissvar Saco avstyrker förslaget om begränsad uppräkning av den nedre och övre skiktgränsen för statlig skatt och efterlyser en samlad översyn av skattesystemet för att på så sätt göra det möjligt att sänka skatten på arbete.