Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 440 träffar.

Introduktionen av ett elektroniskt europeiskt tjänstekort

Onsdag 22 feb 2017
Ämnen Internationellt

Remissvar Kommissionens förslag om introduktion av ett elektroniskt europeiskt tjänstekort har ett lovvärt syfte, att underlätta och förenkla den fria rörligheten för tjänster.

Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)

Måndag 20 feb 2017
Ämnen Integration

Remissvar aco anser att utredningens betänkande innehåller ett antal förslag som stärker arbetskraftsinvandringssystemet, så som ökade kontroller av och sanktioner mot arbetsgivare, men saknar förslag som på ett konkret sätt stärker arbetskraftsinvandrares ställning.

Ökad insyn i välfärden

Måndag 20 feb 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att öppenhet och transparens inom välfärdssektorn är en nödvändighet som främjar god kvalitet.

KOM (2016) 815 förslag om ändringar i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen mm.

Torsdag 16 feb 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco är positiv till syftet med revideringen, dvs. att förordningen ska moderniseras och bli tydligare, och att det också sker en kodifiering av EU-domstolens praxis.

Skatt på finansiell verksamhet

Onsdag 15 feb 2017
Ämnen Skatter

Remissvar En finansiell verksamhetsskatt kopplad till arbetskraftskostnader har många negativa konsekvenser som långt ifrån kompenseras av möjliga positiva effekter.

Ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada

Måndag 13 feb 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Semesterlön och semesterersättning som ingår i livränteunderlaget för beräkning av livränta vid arbetsskada ska beräknas med schablonbelopp.

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

Fredag 10 feb 2017
Ämnen Skatter

Remissvar Utredningens uppdrag har varit att dels se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, dels se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till skattemässig inkomstomvandling.

Fokus premiepension (SOU 2016:61)

Torsdag 2 feb 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco välkomnar utredningens förslag, som syftar till att öka sannolikheten för att fler pensionssparare får ett bättre premiepensionsutfall.

En översyn av överskottsmålet, SOU 2016:67

Fredag 13 jan 2017
Ämnen Skatter

Remissvar Överskottsmålets nuvarande nivå bidrog till att Sverige gick starkt ur den finansiella krisen. I ljuset av den demografiska utvecklingen med växande demografisk försörjningskvot och strukturella problemen på arbetsmarknaden så finns det nu anledning att se över nivån.

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn, SOU 2016:73

Torsdag 29 dec 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Syftet med förändringen är att åtgärda den överkompensation av föräldrapenning som uppstår när föräldrar kommer till Sverige med äldre barn. Därigenom ska etableringen på svensk arbetsmarknad påskyndas, inte minst för kvinnor eftersom de tar ut merparten av föräldrapenningdagarna.

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

Fredag 16 dec 2016
Ämnen Integration

Remissvar Saco tillstyrker i huvudsak förslaget till ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (SOU 2016:51)

Tisdag 13 dec 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco delar utredningens uppfattning att lagstiftning behövs för att genomföra direktivet, och att detta lämpligast sker i form av en ny lag.

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Måndag 28 nov 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar I hälso- och sjukvårdslagen förtydligas att inom offentlig finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård ges inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts.

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)

Fredag 25 nov 2016
Ämnen Jämställdhet

Remissvar I promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32, föreslås en ändring av aktiebolagslagen som innebär att minst fyrtio procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön.

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Tisdag 15 nov 2016
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Integritetskommitténs kartläggning och analys illustrerar väl behovet av en samlad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet.

Validering med mervärde (Ds 2016:24)

Torsdag 3 nov 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco välkomnar i huvudsak de förslag som lämnas i betänkandet.

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)

Onsdag 2 nov 2016
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco är tveksam till nyttan med en ratifikation av ILO:s konvention 94 om arbetsklausuler vid upphandling.

Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)

Tisdag 18 okt 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar För Sacos del är principfrågan om akademiska utbildningars kvalitet och forskningsanknytning det mest avgörande.

Redovisning av regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet att justera modellen för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till resursfördelning

Måndag 10 okt 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har tidigare kritiserat kvalitetsutvärderingsmodeller som enbart baseras på enkla indikatorer och som saknar sakkunniggranskning.

Jämställda pensioner? Ds 2016:19

Fredag 23 sep 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco välkomnar rapporten och menar att det är av stor vikt att skillnader i kvinnor och mäns livsinkomst, där pensionen utgör en viktig del, belyses och tydliggörs ur olika aspekter.