Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Din partner på jobbet

Saco och förbunden arbetar för ett samhälle där allas kunskap och kompetens tas tillvara och där ingen ska bli diskriminerad eller särbehandlad på grund av sin sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Vår grundsyn är att utbildning ska löna sig och att arbetsmarknaden är en plats där olika kompetenser skall trängas och komplettera varandra.

För att spela upp videon måste du godkänna kakor.

Kunskap

Att arbeta med ett tydligt hbtqi-perspektiv ställer krav på alla som är en del av arbetsplatsen. En förutsättning för att lyckas är att alla inblandande förstår varför likabehandling är en viktig fråga. Alla måste också vara medvetna om sina skyldigheter och rättigheter, vilket innebär att kunskap är A och O. Om ni som organisation vill bli mer hbtqi-kompetenta så finns det till exempel möjlighet att boka utbildning och hbtqi-certifiering hos RFSL.

Arbetsmiljö

Alla har rätt till en god arbetsmiljö med inflytande och delaktighet. I samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet är det viktigt att även hbtqi-perspektivet lyfts fram. Syftet är att uppmärksamma om medarbetare upplever en dålig psykosocial arbetsmiljö och identifiera situationer då detta sker. Det är viktigt att anonymiteten skyddas. De fackliga organisationerna spelar en viktig roll, inte minst genom skyddsombuden.

Trakasserier och kränkande behandling

En arbetsplats som är fri från trakasserier och kränkande behandling är en bättre arbetsplats för alla medarbetare och ger högre produktivitet i verksamheten. Det bör finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler och åtgärda sådant som skulle kunna leda till kränkande särbehandling.

En arbetsgivare som får reda på att en anställd anser sig ha blivit utsatt för trakasserier ska utreda händelserna och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden. Många arbetsplatser har idag en policy kring kränkande behandling. Men en policy säger inget om hur man går tillväga om en sådan situation uppstår. Därför är det bra att komplettera med en handlingsplan. Där kan det bland annat listas vilka personer man kan vända sig till för att få stöd och hjälp och finnas en beskrivning av hur ärenden ska hanteras.

Jobb och karriär

Som akademiker har du ofta förutsättningar att göra karriär. Förhoppningsvis ser din arbetsgivare din kompetens och erfarenhet och kan tillvara ta den i ditt nästa karriärsteg. Men om ovidkommande faktorer spelar in är det viktigt att du känner till ditt diskrimineringsskydd. Vänd dig alltid till ditt Sacoförbund om du blivit diskriminerad när du sökt ett jobb eller bett om kompetensutveckling. Bara för att du inte fått en tjänst eller befattning behöver du inte ha blivit diskriminerad, men du har rätt att rådgöra med kompetent personal för att få bästa handledning och stöd för en ordentlig bedömning av fallet.

Chefens roll

Är du chef har du en nyckelfunktion. Ytterst är det ditt ansvar att det finns en bra arbetsmiljö och råder ett öppet och respektfullt klimat på arbetsplatsen. Du har ett extra ansvar för att gå från ord till handling. Du bör i ditt dagliga arbete sträva efter att praktisera arbetsplatspolicyn. Chefen bör alltid verka för att skapa och behålla ett förtroende och kommunicera att det är kompetens och prestation som ligger i fokus.

Vad säger lagen?

Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck regleras i Diskrimineringslagen. Diskrimineringsskyddet gäller i princip i alla tänkbara situationer i arbetslivet. Arbetsgivaren är skyldig att undersöka om det finns risk för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – och vidta förebyggande åtgärder, samt följa upp, utvärdera och dokumentera arbetet. Arbetsmiljölagen gäller alla arbetstagare och är inte specifikt kopplad till sexuell läggning.

Publicerad: 2015-06-04

Senast uppdaterad: 2015-06-04

Dela sidan