Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Många bra förslag men styrmodellen saknar ett helhetsperspektiv

Flera förslag i styr- och resursutredningens betänkande leder till att stärka högskolornas förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Men utredningen visar inte på vilket sätt som förslagen leder till ett bättre styr- och resurstilldelningssystem än den modell vi har idag.

Utredningen slår fast viktiga normer och principer för att stärka den akademiska friheten. Saco delar också utredningens förslag om en sammanhållen och kunskapsbaserad proposition. Den kan öka förutsägbarheten och långsiktigheten i verksamheten, samt stärka kopplingen mellan utbildning och forskning. Saco välkomnar även utredningens förslag om att höja basanslaget. Ett höjt basanslag ökar förutsättningarna för bättre anställningsvillkor för universitetslärare, forskare och doktorander.

Ett centralt problem är att utredningen inte har haft någon möjlighet att föreslå förändringar av de ekonomiska ramarna. Det kan förklara varför utredningen föreslår omfördelning av resurser inom och mellan olika verksamheter istället för en förstärkning av resurser där det behövs. Det är också viktigt att det tas fram en kvalitetsnorm som slår fast vad som faktiskt krävs av en högskoleutbildning. Den bör vara utgångspunkten för styrningen, resurstilldelningen och uppföljningen i högskolan. Den bör gälla alla lärosäten oavsett deras storlek eller profil. Den bör också upprättas i samsyn.

Saco har återkommande och länge lyft behoven av höjd ersättning per studerande på grundnivå- och avancerad nivå, mer resurser med fler uppdrag och avskaffande av produktivitetsavdraget.

Alla dessa faktorer är avgörande för att kunna bedriva utbildning med bibehållen och hög kvalitet. Det är också frågor som regeringen måste hantera i den fortsatta beredningen av ett ändamålsenligt styr- och resurstilldelningssystem i högskolan.

Publicerad: 2019-06-25

Senast uppdaterad: 2019-06-25

Ämne:
Forskning,
Utbildning
Dela sidan