Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Skrota förslaget om anmälningsplikt!

Enligt Tidöavtalet ska lärare, socialsekreterare, läkare och andra yrkesgrupper i offentlig sektor bli tvungna att anmäla papperslösa. Det går stick i stäv med professionernas yrkesetik och nuvarande lagstiftning. Med förslaget skulle skuggsamhället skulle växa och de allra mest utsatta drabbas hårdast.

I Tidöavtalet (s. 33) står det att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrations­verket och Polis­myndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.” I praktiken innebär det att yrkes­grupper inom offentlig sektor ska bli tvungna att anmäla pappers­lösa. Det kan handla om professioner inom vård och omsorg som behöver ange patienter, bibliotekarier som får agera informanter och social­sekreterare som tvingas anmäla människor i behov av stöd och hjälp. Det är orimligt.

Saco är emot förslaget då det:

1. Strider mot yrkesetiska regler

Många av Sacoförbundens professioner i offentlig sektor bygger sitt arbete på tillit och förtroende­, och har väl utvecklade yrkesetiska regler. Dessa kan se lite olika ut beroende på yrkes­grupp, men centralt för samtliga är respekten för individens rättigheter och värdighet samt yrkes­mässig integritet som en bärande komponent. För exempelvis lärare är detta uppenbart inte förenligt med att ange papperslösa, då de alltid ska ha elevens bästa som utgångs­punkt i lärandet och yrkes­ansvaret bygger på förtroende.

Här kan du ta del av de yrkesetiska reglerna för ett urval av Sacoförbundens professioner (.pdf).

2. Går stick i stäv mot nuvarande lagstiftning

Förslaget strider mot FN:s barnkonvention som sedan år 2020 är lag i Sverige. Det innebär att barn som bor i Sverige har rätt till utbildning, oavsett om man är papperslös eller svensk medborgare. Förslaget står dessutom i skarp kontrast bibliotekslagen och socialtjänstlagen. Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och i socialtjänstlagen står det att socialtjänstens verksamhet skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

3. Försämrar arbetsmiljön för offentliganställda

Förslaget skulle ha en stor negativ inverkan på arbets­miljön för offentlig­anställda. Att tvingas rapportera papperslösa skulle innebära en etisk stress, då det strider mot yrkesetiska regler, och försvåra för dessa yrkes­grupper att göra sitt jobb. Offentlig sektor präglas redan i dag av stor personal­brist, där dåliga arbets­villkor och stress­relaterad ohälsa ofta är orsaken. Låt professionerna inom offentlig sektor ägna sig åt det viktiga arbete de är utbildade till – inte åt att anmäla papperslösa.

4. Ökar utsattheten i samhället

Samhällets svagaste drabbas hårdast om en anmälningsplikt införs. En anmälningsplikt skulle göra att människor som är i Sverige utan tillstånd inte söker vård eller låter sina barn gå i skolan. Bristen på tillit och förtroende skulle starkt äventyra dessa människors rättigheter och hälsa. Det är avgörande att människor vågar söka vård, låter sina barn gå i skolan och tar stöd av social­tjänsten. Med förslaget skulle utsattheten öka och det skugg­samhälle som regeringen säger sig motarbeta växa.

I mars 2023 gick samtliga 21 fackförbund inom Saco ut med en gemensam debattartikel i SvD där vi motsätter oss förslaget om anmälningsplikt.

Publicerad: 2023-05-02

Senast uppdaterad: 2024-03-20

Ämne:
Demokrati
Dela sidan