Rekommendationer till partierna – så förbättrar vi studenters psykiska hälsa

Efter att ha frågat samtliga riksdagspartier om vad de vill göra för att minska den växande psykiska ohälsan bland studenter, är det uppenbart att det finns utvecklingspotential i partiernas politik. Luckor som Saco studentråd gärna hjälper till att fylla. Tillsammans kan vi vända den negativa trenden!

Publicerad: Fredag 7 sep 2018

Senast uppdaterad: Fredag 7 sep 2018

Saco studentråds bästa rekommendationer till partierna:

 • Bygg ett digitalt vägledningscentrum för studie-, yrkes och karriärvägledning
  Studenter befinner sig i en utmanande livssituation då många och viktiga beslut ska fattas. Idag saknar elever, studerande, föräldrar och personal många gånger tillgång till uppdaterad och tillförlitlig studierelaterad informationen. Samtidigt är tillgången till studie-, yrkes-, och karriärvägledning idag begränsad i många delar av landet. Ett samordnat vägledningscentrum skulle erbjuda en högkvalitativ informationsbank – för alla. Information om hur utbildningskedjan är uppbyggd, hur CSN fungerar. Vidare skulle plattformen redovisa jämför statistik avseende utbildningars innehåll, kvalité och utfall. Idag finns informationen delvis på olika hemsidor, men det är svårt att se hela bilden. Genom ett digitalt vägledningscentrum skulle både den enskilda individen och hela samhället vinna på fler som gjorde välgrundade och informerade studieval. 
 • Inför nätbaserad anonym hälsoscreening för nya studenter
  Mycket tyder på att nya studenter bär med sig en ohälsa som växt fram under tidigare utbildningsstadier. Idag fångas dessa individer sällan upp. Studenthälsan kämpar med en låg svarsfrekvens på de enkäter som skickas ut till studenter. Samtidigt är köerna till studenthälsan i många fall långa. Kännedomen om studentpopulationens hälsa är därför låg och tillgången till hjälp begränsad. Om det ska vara möjligt för studenthälsan att erbjuda förebyggande insatser, måste kännedomen om studenters hälsa att öka. En anonym screening skulle fungera som väckarklocka för den enskilda studenten, men även viktig grunddata för studenthälsans tjänster. Hela samhället vinner på att studenter går en hållbar studietid till mötes. 
 • Rekrytera studiepsykologer till landets lärosäten
  Orsaksbakgrunden till studenters ohälsa är mångfacetterad. Detta speglar även den heterogena studentpopulation som finns i Sverige. Att möta en vardag som bygger på hög grad av självständighet ställer till det för många studenter. Samtidigt beskriver undervisande personal svårigheter med att nå fram till alla studenter, baserat på studenternas grundkunskaper, livssituation och/eller särskilda behov. Genom att rekrytera studiepsykologer med kompetens att föra såväl terapeutiska samtal som en studievägledandande rådgivning, skulle lärosätet kunna erbjuda stöd till både studenter och personal. En åtgärd som skulle höja både livskvalitetet och undervisningskvalitet. Det goda exemplet kommer från Finland, var rekryteringen av studiepsykologer varit en framgångssaga. 
 • Prioritera obligatoriska introduktionsföreläsningar i studieteknik
  Studenter är i behov av stödåtgärder som möjliggör en smidigare övergång från gymnasieskolan till de eftergymnasiala studierna. För att anpassa sig till ett snabbare tempo, större mängder information och färre timmar  undervisningstid, blir en fungerande studieteknik a och o. På många lärosäten erbjuds idag öppna föreläsningar i studieteknik, men de är sällan obligatoriska. En bra start garanterar studenter en tryggare övergång och lärosäten en bättre genomströmning.
 • Kompetenssäkra studenthälsan för ett förebyggande och rehabiliterande uppdrag
  Mycket tyder på att studenthälsan kommer att få ett utökat uppdrag framgent. Studenthälsan ska då erbjuda förebyggande insatser till alla studenter, men även studieinriktade rehabilitering för studenter som är sjukskrivna på deltid. Ett breddat uppdrag kommer att kräva nya kompetenser och därigenom nya professioner på lärosätet. Låt proffsen vara proffs och kompetenssäkra studenthälsan för ett hållbart studieliv och arbetsliv.

Läs partiernas svar på vad de vill göra för att minska den psykiska ohälsan bland studenter här.