Uppvärdera yrkeshögskolan

Vi behöver en ny syn på utbildning. Det är dags att släppa in yrkeshögskolan i finrummet, skriver Saco studentråds ordförande Malin Påhls Hansson och Simon Palme, förbundsordförande Centerstudenter i en debattartikel i UNT.

Publicerad: Tisdag 16 jan 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 25 jul 2018

Eftergymnasial utbildning är en snårskog. Många går i familjens fotspår, matchningen brister och snedrekryteringen är ett faktum. Men genom att börja se högskola och yrkeshögskola som ett enda smörgåsbord där elevens val står i fokus kan vi råda bot på detta samhällsproblem.

Samtidigt som vårterminen inleds skriker svensk arbetsmarknad efter kompetens.Det visar både på att det finns en snedrekrytering in till högre utbildning och en dålig matchning in på arbetsmarknaden. Den dåliga matchningen in i utbildning och ut på arbetsmarknaden tillhör Sveriges största samhällsutmaningar. Om fler ska kunna förverkliga sig själva och göra klassresor behöver vi en ny syn på utbildning.

Frågan om elevers eftergymnasiala val är starkt knutet till tillgången till information. Vad finns det för vägar framåt?Social bakgrund spelar fortfarande roll. I de fall man kommer från ett studievant hem så har sju av tio av landets 25-åringar påbörjat en högre utbildning. Men om vi ser till 25-åringar i hela befolkningen har färre än hälften börjat studera på högskolan. Högskolan har misslyc-kats med att bredda rekryteringen.

I dag beskriver dessutom en stor andel studenter bristande arbetslivsanknytning i högskolan. Detta trots att åtta av tio studenter går in i högre utbildning för att få ett jobb efter examen. Nu är det dags att släppa fram andra utbildningsformer!

På yrkeshögskolan utbildas personer bara mot kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.Där finns framtidens arbetskraft, oavsett om det rör sig om teknik, servicesektor eller ekonomi. Året efter examen har nio av tio jobb.

Varför glöms yrkeshögskolan bort? Återigen tror vi att det handlar om bristen på information. Studievägledningen och antagningsinformationen brister. Men också samhällsdiskussionen. Vi som pratat om utbildning har systematiskt nedvärderat yrkeshögskolan.Det är dags att spräcka myten om yrkeshögskolan som mindre fin än universitetet. Med våra förslag vill vi att yrkeshögskolan tar de nödvändiga kliven in i utbildningsväsendets finrum.

All eftergymnasial utbildning bör ses som ett smörgåsbord där studenten kan påbörja en utbildning som leder till det resultat hen önskar, och därmed göra färre felval. För att upphöja den eftergymnasiala utbildningen ser vi behov av tre åtgärder:

1. Inför en gemensam antagning till högskola och yrkeshögskola. Liknande system finns redan i Finland och Danmark och det är en gåta varför Sverige ska släpa efter. En gemensam antagning på hemsidan Antagning.se skulle tydliggöra valet att söka till yrkeshögskolan. Dessutom skulle dubbelarbetet minska med handlingar och dokumentation.

2. Bygg ut yrkeshögskolan. För att yrkeshögskolan ska bli tydligare och viktigare måste den växa. Vi välkomnar därför regeringens utbyggnad av yrkeshögskolan. Vi är dock oroade över att fler utbildningar inte kommer att uppstå, utan att satsningen bara kommer förlänga dagens utbildningar. Regeringens satsning är otillräcklig.

3. Ge mer studievägledning. Att gymnasieelever har alldeles för få träffar med studievägledare leder till felval och dålig information. Om främst studenter från studievana hem utnyttjar studievägledningen leder det dessutom till social snedrekrytering. Genom fler studievägledare och fler obligatoriska träffar med dessa kan fler elever göra informerade och tidigare studieval från start.

Kompetensförsörjningen och snedrekryteringen måste lösas. Med våra förslag vill vi förändra synen på utbildningsväsendet och släppa in yrkeshögskolan i finrummet!

Simon Palme
Förbundsordförande Centerstudenter

Malin Påhls Hansson
Ordförande Saco Studentråd

Debattartikel i Upsala Nya Tidning 16 januari 2018.