Ett nytt kvalitetssäkringssystem – synpunkter från Saco Studentråd

Med anledning av den senaste tidens turbulens angående ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning, har Saco Studentråd skickat in följande skrivelse till Utbildningsdepartementet.

Publicerad: Fredag 12 mar 2010

Saco Studentråd finner det mycket beklagligt att situationen kring det nya kvalitetsutvärderingssystemet ser ut som den gör. Hur dialogen har skett mellan parterna väljer Saco Studentråd att inte kommentera eller ha åsikter kring. Däremot vill vi gärna delge åsikter kring den bristande beredningen kring den väntade propositionen och det innehåll det sägs att den ska få.

Saco Studentråd har inte blivit inbjudna att delta i presentationen av Ett nytt kvalitetssäkringssystem. Vi ser detta som mycket olyckligt. Våra medlemmar utgör en tredjedel av alla Sveriges studenter. Att utelämna en så stor aktör på den utbildningspolitiska arenan vid framtagandet av kvalitetsutvärderingssystemet kan inte ha varit regeringens avsikt och undergräver även systemets legitimitet.

Ett förslags beredning

I Sverige har vi ett väl förankrat remissförfarande. Saco Studentråd anser att det är mycket olyckligt att detta förfarande har förbisetts i beredningen av det nya kvalitetsutvärderingssystemet. Att endast kalla till två hearingar, där endast en liten del av de som kan tänkas ha åsikter om, och beröras av, förslaget blir inbjudna att titta på en PowerPoint, når inte upp till den beredning som ska föregå en proposition i svensk lagstiftningsprocess.

Med bakgrund i detta anser Saco Studentråd att propositionen för det nya kvalitetsutvärderingssystemet inte ska läggas fram utan en ordentlig remissrunda.

Ett nytt kvalitetssäkringssystem

Den största skillnaden mellan Högskoleverkets förslag och det som Utbildningsdepartementen har lagt fram är den nya så kallade självutvärderingen.

Självutvärderingen kommer från departementets syn på att Sveriges lärosäten ska vara mer autonoma. Saco Studentråd håller med om att det är viktigt med en autonomireform inom den svenska högskolan. Däremot anser vi att med mer autonoma högskolor blir en oberoende utvärdering ännu viktigare.

Autonomi innebär, ur Saco Studentråds synvinkel, att en aktör är fri från inflytande och direktiv från en utomstående beslutsfattare – alltså att rätten till beslut ligger hos den egna aktören. Saco Studentråd anser att äkta autonomi kräver oberoende utvärdering. Den föreslagna självutvärderingen gör att ett lärosäte kan ursäkta brister på ett område genom att påstå att de är bättre på ett annat., till exempel att en dåligt breddad rekrytering på grundutbildningen kan vägas upp av många disputerade lärare. Saco Studentråd är medvetna om att autonomi innebär självständighet, men anser att vissa parametrar ska finnas med för att det ska räknas som en kvalitativ utbildning. Självutvärderingar kan utelämna dessa parametrar och ändå värdera utbildningen högt då dåliga resultat kan kompenseras på ett annat skilt område. Autonomi innebär inte att vissa krav inte kan ställas på ett lärosäte, men med självutvärderingar är det precis det som sker. Lärosätena kan själva bedöma vad som är kvalitativ undervisning. Sverige kan och ska tävla med kvalitativ utbildning, men detta är inte sättet att utvärdera den.

Saco Studentråd ser även en fara i att självutvärderingar är det som senare ska vara en del av kvalitetsutvärderingarna som ligger till grund för resurstilldelning. Vi anser att om resurstilldelning ska ske efter ett utvärderingssystem ska utvärderingssystemet vara så självständigt som möjligt gentemot lärosätena.

Saco Studentråd anser att den av Högskoleverket uppsatta parametern med learning outcomes ska behållas då den innebär en utvärdering i samklang med den i Sverige allt mer implementerade Bolognaprocessen. Saco Studentråd ser inte problemen med att processerna för att nå målen utvärderas, då det fortfarande är att målen nås som är det viktiga i utvärderingen.

Saco Studentråd anser vidare att det är beklagligt att departementet väljer att frångå det utvärderingssystem som tagits fram i samverkan med sektorn. Att tvinga igenom ännu ett kvalitetsutvärderingssystem som inte är väl förankrat ser inte Saco Studentråd som seriöst.

Till sist vill Saco Studentråd än en gång uppmana departementet att inte lägga fram propositionen på ett nytt kvalitetsutvärderingssystem innan alla frågetecken med sektorn är uträtade. Allt annat kommer vara ett stort bakslag för svensk utbildningskvalitet och sektorn i sin helhet.

Saco Studentråd är övertygat om att studenter, lärare, forskare, rektorer, Högskoleverket och utbildningsdepartementet vill ha de bästa förutsättningar för svensk högre utbildning. Det uppnår vi bara genom att arbeta tillsammans.

Lisa Gemmel

Ordförande
Saco Studentråd