Saco studentråds studieresa till Bryssel

Den 21 till 24 januari åkte Saco studentråds styrelse på studieresa till Köpenhamn. I den här rapporten redovisar styrelsen sina lärdomar, erfarenheter och slutsatser.

Publicerad: Onsdag 15 mar 2023

Senast uppdaterad: Onsdag 15 mar 2023

Studieresan innebar flera lärdomar för Saco studentråd. Inte bara får
vi med oss en fördjupad förståelse för vad samarbetet som den Europeiska unionen är innebär, utan även lärdomar om fackligt samarbete på den internationella arenan, hur EU:s kompetens har vuxit
över tid, vilka arbetsmarknadspolitiska frågor som är på agendan
och hur fackligt arbete bedrivs i Bryssel.

Utöver det vi har fått med oss direkt av alla möten och aktiviteter
tar vi även med oss andra lärdomar. Vi har fått lära oss om vikten av
internationellt samarbete. Detta gäller på flera olika plan. Ensamma
är Sverige ett litet land som har svårt att sätta sig emot stora internationella aktörer, men när man samlas genom exempelvis EU blir vi
starkare och får mer att säga till om. Samtidigt som EU ur ett annat
perspektiv är en aktör vi i Sverige vill påverka och förbättra. Här är
våra nordiska kollegor viktiga samarbetspartners för att gemensamt bilda en starkare röst inom EU. Därför är, utöver det europeiska
samarbetet, även det nordiska samarbetet viktigt. Ur ett fackligt
perspektiv är också internationellt samarbete viktigt. Genom Eu- ropafacket blir vi arbetstagare inom unionen starkare och kan vara
en kraft för att säkerställa arbetstagares intressen i Europa.

Genom studieresan har vi även sänkt trösklarna till makthavare.
Det är svårt att få till möten. Svårigheterna kan handla om att man
är okänd som aktör, att de man vill träffa är högt uppsatta personer
med fullspäckade scheman, eller helt enkelt att man åker fel dag. Men studieresan har visat att vägen till makthavare inte behöver
vara särskilt lång, utan att den inte behöver vara längre än ett mejl
bort.

Sist har även studieresan varit bra för gruppsammansättningen.
Saco studentråd samlar i dagsläget 17 studentsektioner och representerar genom dem över 120 000 studenter. Vi är en stor organisation med höga ambitioner som kräver en god grund för vårt
arbete. Därför är studieresor likt denna värdefulla, inte enbart för
all kunskap de genererar, utan även för att de verkar sammansvetsande. En sammansvetsad styrelse är en effektiv styrelse, och en
effektiv styrelse skapar värdefull verksamhet.

Utifrån detta ger vi följande råd:

 • Fortsätt bevaka viktiga frågor på de internationella arenorna.
  Ofta är vi inte ensamma om att driva frågor och för framtiden
  kommer det bli allt viktigare att bevakningen görs gemensamt
  med andra när frågorna förflyttas till det internationella planet.
 • Var inte rädda för att höra av er till makthavare. Det är inte alltid
  man får ett positivt svar, eller ens ett svar över huvud taget. Men
  kontakter är viktiga och man ska inte vara rädd för att ta steget.
 • Fortsätt att genomföra kompetenshöjande insatser gemens- amt. Det gynnar vår organisation, både genom att kunskaper
  ackumuleras inom Saco studentråd, och genom att det utveckla
  styrelsearbetet.
 • Bevaka särskilt frågor på EU-nivå. Det är där alltmer händer.