Saco Studentråds yttrande avseende förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor

Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med ett yttrande avseende förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (U2012/2475/UH). Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter.

Publicerad: Tisdag 12 jun 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning

Saco Studentråds utgångspunkt är att alla doktorander bör vara anställda och omfattas av socialförsäkringar som andra arbetstagare. Promemorian innebär ett steg i rätt riktning.