Remissvar: Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

Saco Studentråd har getts möjlighet att yttra sig över promemorian "Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning" (U2014/3798/UH).

Publicerad: Tisdag 19 aug 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco Studentråd företräder 100 000 studenter som är medlemmar i något av Sacos 22 förbund. Remissvaret rör främst frågor som berör våra medlemmar.

Vi anser, liksom många andra organisationer med studentmedlemmar och inom den fackliga sektorn, att principen om avgiftsfrihet för högre utbildning är viktig.

För oss är det dock inte formen – avgiftsfriheten i sig – som är helig, utan de mål om lika möjligheter och breddad rekrytering som det anses medföra.

Om dagens formulering av lagen hindrar lärosäten från att ingå vissa internationella samarbeten, är rimligt att lagstiftningen ändras på det föreslagna viset. Vår bedömning är att förslaget kommer att vara till nytta för studenter.

Detta får inte bli en öppning för lärosätena att ta ut andra typer av avgifter för utbildning i Sverige. Därför är det viktigt att de två villkoren för avgiftsuttaget som föreslås i promemorian kvarstår.

Johannes Danielsson, 
Ordförande