Yrken A-Ö

Här kan du läsa om mer än 150 högskoleyrken - vad man jobbar med, hur man utbildar sig samt vad man tjänar och hur arbetsmarknaden ser ut. Klicka på ett utbildningsområde så visas listan på yrken som hör dit.

Fritextsök:

Visar 196 träffar

Advokat

Som yrkesverksam jurist kan du ansöka om medlemskap i Svenska advokatsamfundet och därmed få kalla dig advokat.

Läs mer om yrket här

Agronom

Agronomer är experter på hur mat produceras och på vad som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Läs mer om yrket här

Ambassadör/diplomat

En diplomat är en tjänsteman som företräder sitt lands regering, periodvis placerad på beskickning hos främmande makt, då med diplomatisk ackreditering och diplomatpass med skydd av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Diplomatkåren, Corps Diplomatique eller CD är gruppen diplomater.

Läs mer om yrket här

Analytiker

Det finns flera sorters analytiker.  Några av dessa är finansanalytiker, omvärldsanalytiker, makro- och ränteanalytiker.

Läs mer om yrket här

Antikvarie

En antikvarie arbetar vid ett kulturhistoriskt museum eller annan kulturvårdande myndighet, ofta med ansvar för arkeologiska utgrävningar, restaureringar av byggnader och andra frågor inom kulturmiljövård. Med kulturmiljö menas den fysiska miljö som formats av mänsklig aktivitet, och som därigenom speglar berättelser om mänskligt liv.

Läs mer om yrket här

Apotekare

Apotekare är hela samhällets läkemedelsexperter. En Apotekare kan arbeta med allt från forskning och utveckling till lagerhållning, tillverkning, beredning och expediering av läkemedel.

Läs mer om yrket här

Arbetsförmedlare

Som arbetsförmedlare ska du informera och aktivera de som söker nytt jobb men också hjälpa arbetsgivare att hitta lämpliga kandidater.

Läs mer om yrket här

Arbetsmiljöingenjör

En arbetsmiljöingenjör arbetar med säkerhet på arbetsplatsen och har till uppgift att se till så att alla kan gå till arbetet utan att riskera hälsan.

Läs mer om yrket här

Arbetsmiljöinspektör

En arbetsmiljöinspektör arbetar på Arbetsmiljöverket och inspekterar arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen och myndighetens föreskrifter följs. Arbetsmiljöinspektören undersöker arbetsmiljön som helhet utifrån fysiska, psykiska och sociala risker.

Läs mer om yrket här

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten tränar människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men arbetar också med att hjälpa den som har en medfödd funktionsnedsättning till ett bra liv.

Läs mer om yrket här

Arkeolog

Arkeologer arbetar med förhistoriskt och historiskt material. För att kunna finna och tolka dessa spår och sätta in dem i ett sammanhang behövs teoretisk såväl som praktisk kunskap.

Läs mer om yrket här

Arkitekt

De flesta byggnadsarkitekter ritar hus, men arkitekturbildningen lägger grund för många yrkesval, som att jobba med stadsplanering, kulturarvsfrågor eller i fastighetsföretag. Läs mer för att ta reda på om arkitektyrket är något för dig.

Läs mer om yrket här

Arkitektyrken

Det finns fyra olika sorters arkitekter: Arkitekt, Inredningsarkitekt, Landskapsarkitekt och Planeringsarkitekt

Läs mer om yrket här

Arkivarie

Som arkivarie får du arbeta med historien, samtiden och framtiden. Din uppgift är att värdera och bedöma vilken information som kan vara värdefull för forskning nu och i framtiden.

Läs mer om yrket här

Art director

Audionom

Audionomer hjälper människor som har skadad eller nedsatt hörsel. De tar reda på vad för typ av hörselproblem det rör sig om, provar ut hörselhjälpmedel och ge vård i form av hörselrehabilitering. I vissa fall arbetar även audionomer med diagnostik av balansfunktionen.

Läs mer om yrket här

Banktjänsteman

Inom bankvärlden finns många olika slags yrkestitlar, såsom rådgivare, bankjurister, fondmäklare och analytiker.

Läs mer om yrket här

Barnmorska

Barnmorskor arbetar med reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Barnmorskan handlägger självständigt den normala graviditeten, förlossningen och postnatalperioden.

Läs mer om yrket här

Behandlare

Behandlare arbetar inom samtliga sektorer, ofta med syftet att möta människor i behov av stöd och råd för att bryta ett missbruk eller destruktivt beteendemönster.

Läs mer om yrket här

Beteendevetare

Beteendevetare är ett samlingsnamn för många olika yrken där det krävs kompetens i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang.

Läs mer om yrket här

Bibliotekarie

Bibliotekarien är en informationsspecialist som kan hjälpa dig att hitta det du söker i tryckta och elektroniska medier. Bibliotekarien organiserar och bestämmer vad som sparas och köps in till biblioteket.

Läs mer om yrket här

Bioinformatiker

Bioinformatik har växt fram som ett arbetsområde i gränslandet mellan matematik, it och biologi för att kunna hantera och analysera biologiska data.

Läs mer om yrket här

Biolog

Som biolog arbetar du med levande ting. Du har kunskap om olika livsformer på cell- och molekylär nivå och arbetar framför allt med frågor som rör vår hälsa eller miljö.

Läs mer om yrket här

Biomedicinare

Som biomedicinare arbetar du med forskning och läkemedelsutveckling och har kunskap om människans biologi och hur sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och allergier uppkommer.

Läs mer om yrket här

Biomedicinsk analytiker

Biomedicinska analytiker gör de laborativa analyser som krävs för att läkare ska kunna bedöma om en patient har en viss sjukdom, hur utbredd den är samt huruvida en viss behandling har gett resultat.

Läs mer om yrket här

Bioteknolog

En bioteknolog utgår från biologisk kunskap för att lösa utmaningar inom hälsa, miljö energi- och livsmedelsförsörjningen. Det kräver ny teknik och kunskap om framtida möjligheter och risker.

Läs mer om yrket här

Biståndsbedömare/LSS-handläggare

LSS-handläggare/Biståndshandläggare/Biståndsbedömare gör framför allt utredningar och bedömningar om vårdbehov för äldre och funktionshindrade.

Läs mer om yrket här

Brandingenjör

Som brandingenjör jobbar du dels operativt med räddningstjänst där du har det yttersta ansvaret vid en olycksplats. Dels med planering av brandsäkerhet, skyddsfrågor och riskhantering i syfte att förhindra brand och skadeverkningar vid olyckor.

Läs mer om yrket här

Chef

En chef arbetar med att leda en verksamhet. Det är chefens uppdrag att se till att avdelningen/arbetslaget/gruppen åstadkommer ett överenskommet resultat. Som chef har man ofta ansvar för både verksamhet, personal och ekonomi. Chef är inget man utbildar sig till utan oftast en roll man kvalificerar sig för under karriärens gång.

Läs mer om yrket här

Civilekonom/Ekonom

Civilekonomer och ekonomer är utbildade att analysera och förstå komplexa ekonomiska frågor och sammanhang. De arbetar i alla branscher på arbetsmarknaden. Ekonomer fattar beslut och har ett fokus på affärs- och verksamhetsmässighet samt arbetar långsiktigt.

Läs mer om yrket här

Civilingenjör

En Civilingenjör kan arbeta inom många olika områden, beroende på vilken inriktning utbildningen har och vilken bransch det gäller. Utbildningen ger goda möjligheter till ett kreativt och utvecklande arbetsliv.

Läs mer om yrket här

Controller

En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten.

Läs mer om yrket här

Copywriter

En copywriter arbetar ofta i projektgrupp tillsammans med en art director (ad), en strateg eller planner samt en projektledare, där var och en ansvarar för olika delar av uppdraget. Copywritern tar, tillsammans med art directorn, fram den kreativa idén i kommunikationen, och är den som sätter budskapet i ord.

Läs mer om yrket här

Cytodiagnostiker

Cytodiagnostiker analyserar cellförändringar för att upptäcka cancer.

Läs mer om yrket här

Dansare

Dansare har ett lustfyllt och krävande jobb. Som dansare måste man ha bra fysiska förutsättningar och stark vilja för att klara av jobbet. Dansare tränar flera timmar varje dag för att hålla sig i form. Inför en uppsättning ägnas mycket tid åt att repetera tillsammans med koreografen och de andra dansarna.

Läs mer om yrket här

Datavetare

Datavetare är utvecklar digitala lösningar. Behovet av personer som kan programmera och konstruera system är stort.

Läs mer om yrket här

Departementssekreterare

Designer

Design används för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer. En designer arbetar utifrån en kombinerat affärsmässig och konstnärlig grund med form, funktion och varumärke genom att skissa på och utforma hur en produkt eller tjänst ska se ut, låta och fungera. 

Läs mer om yrket här

Diakon

En diakon stöder människor i olika livssituationer. De flesta diakoner arbetar i en församling, men som diakon kan du även arbeta inom exempelvis sjukhuskyrkan.

Läs mer om yrket här

Dietist

Dietisten ger råd till människor som behöver förändra sin kosthållning, till exempel för att förebygga en sjukdom eller att återfå hälsan vid sjukdom.  Följ #vadgörendietist och #dietist för att hitta mer info!

Läs mer om yrket här

Diplomat

En anställd vid Regeringskansliet (oftast med grundplacering i Utrikesdepartementet, UD) som representerar Sverige i ett annat land eller vid en internationell organisation benämns svensk diplomat.

Läs mer om yrket här

Djursjukskötare

En djursjukskötare är en sjuksköterska för djur. Djursjukskötaren vårdar och rehabiliterar sjuka och skadade djur, samt bedömer djurs hälsotillstånd och kommunicerar med djurägare om lämplig skötsel.

Läs mer om yrket här

Djurskyddsinspektör

Djurskyddsinspektörer arbetar för en bättre djurhållning genom att se till att djurägare följer de regelverk som finns angående djurskötsel.

Läs mer om yrket här

Doktorand

Universitetslärare forskar och undervisar vid universitet och högskolor. Professorer, lektorer och adjunkter är normalt anställda tillsvidare, medan postdoktorer, forskarassistenter, bitr. lektorer, adjungerade lärare och gästprofessorer alltid har tidsbegränsade anställningar, liksom vissa forskare och alla som har doktorandanställning.

Läs mer om yrket här

Dokumentingenjör

Domare

Domare dömer i mål i domstolar. Endera i en allmän domstol, där det framför allt handlar om tviste- eller brottsmål, eller i en förvaltningsdomstol, där målen handlar om till exempel skatter, socialförsäkringar eller sociala frågor.

Läs mer om yrket här

Dramapedagog

Dramapedagoger kombinerar pedagogiskt och konstnärligt arbete. De arbetar med lekar, rollspel och improvisationer tillsammans med gruppdeltagare som själva får uppleva och pröva olika situationer för att till exempel lösa en konflikt. Detta arbete kräver att man är kreativ och utåtriktad.

Läs mer om yrket här

Ekonom

Civilekonomer och ekonomer är utbildade att analysera och förstå komplexa ekonomiska frågor och sammanhang. De arbetar i alla branscher på arbetsmarknaden. Ekonomer fattar beslut och har ett fokus på affärs- och verksamhetsmässighet samt arbetar långsiktigt.

Läs mer om yrket här

Familjerådgivare

Familjerådgivaren arbetar med par som har problem i sitt förhållande. De ger råd och information och gör det möjligt för paret att själva komma fram till lösningar på svårigheterna som har uppstått i deras relation.

Läs mer om yrket här

Familjerättssekreterare

Familjerättssekreterare arbetar med samarbetssamtal, rådgivning, myndighetsutövning i form av utredningar i vårdnads- boende- och umgängesfrågor samt adoptions- och faderskapsutredningar.

Läs mer om yrket här

Farmaceut

Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier.

Läs mer om yrket här

Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare är den förmedlande länken i bostadsaffären mellan säljare och köpare. Det finns även andra mäklaryrken där man förmedlar eller handlar med företag, aktier eller värdepapper  (se banktjänsteman).

Läs mer om yrket här

Flygledare

Flygledarens huvuduppgift är att leda flygplan och fordon på flygplatsen och i luftrummet runt denna. Som reservofficer och flygledare blir man anställd hos Luftfartsverket och placerad på någon av de militära flygplatser som Försvarsmakten driver.

Läs mer om yrket här

Forskare

Forskning är när man systematiskt arbetar för att söka efter ny kunskap. En systematisk metod kan till exempel vara att mäta längden på var tusende person som står med namn i Stockholms telefonkatalog. Man kan då få ett noggrant medelvärde av hur lång en person som bor i Stockholm är. Man kan forska inom de flesta ämnesområden.

Läs mer om yrket här

Fotograf

Fotografen arbetar med bildkomposition, ljus, teknik och bildbehandling. Förutom fotografering är en vanlig arbetsuppgift att efterbehandla bilderna i datorn och anpassa dem till olika typer av webbpublicering och tryck.

Läs mer om yrket här

Frivårdsinspektör

Frivårdsinspektören arbetar inom kriminalvården. Arbetet är omväxlande och innehåller både övervakning och personutredningar. En viktig uppgift är att delta i utslussningen när en intagen avtjänat sitt straff och ska tillbaka ut till samhället.

Läs mer om yrket här

Fysiker

Fysiker arbetar med att lösa problem, modellera, samt att förutsäga processer och fenomen. Kompetensen är framförallt efterfrågad i högteknologiska branscher, då i stort sett all den teknik som omger oss bygger på kunskap om fysik.

Läs mer om yrket här

Fysioterapeut

Fysioterapeut är det nya namnet på sjukgymnast. Fysioterapeuter arbetar med både rehabilitering och att främja hälsa genom att förebygga sjukdom och skada, till exempel vid hälsoproblem som beror på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, psykisk ohälsa. De arbetar även med träning och anpassad fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning och/eller bestående funktionshinder samt för friska personer.

Läs mer om yrket här

Fältassistent

Vissa socialsekreterare arbetar aktivt uppsökande med barn och ungdomar. Har du den inriktningen kallas du fältassistent.

Läs mer om yrket här

Företagare/Entreprenör

Många som har läst på högskolan startar ett eget företag någon gång under sin karriär. Vissa börjar direkt efter examen, eller kanske till och med redan samtidigt som de pluggar. Andra väntar med sitt företagande tills de har lite mer erfarenhet och användbara kontakter. Du kan också ha ett företag vid sidan av en vanlig anställning om du inte konkurrerar med din arbetsgivares verksamhet.

Läs mer om yrket här

Förhandlare

Förlagsredaktör

Förlagsredaktören ansvarar för produktionen av böcker från manusidé till färdig bok och arbetar med allt från tryckt litteratur till digital produktion.

Läs mer om yrket här

Församlingspedagog

Församlingspedagogen arbetar inom Svenska kyrkan med undervisning i olika former.

Läs mer om yrket här

Förskollärare

Som förskollärare gör du små barns vardag meningsfull och lärorik. Det är ett omväxlande arbete med ledaransvar. Du jobbar med barn i åldrarna ett till sex år.

Läs mer om yrket här

Försäkringstjänsteman

Försäkringstjänstemän arbetar med att utveckla, sälja och förvalta olika typer av försäkringar, exempelvis liv-, sak- och hemförsäkringar.

Läs mer om yrket här

Geovetare

Geovetare kartlägger och förvaltar naturresurser, såsom mineral, torv och vatten. De gör också undersökningar inför väg-, tunnel- och husbyggen.

Läs mer om yrket här

Grafisk formgivare/designer

En grafisk designer arbetar antingen som egenföretagare eller i team på en design- eller reklambyrå med att utveckla visuella identiteter.

Läs mer om yrket här

Handläggare

Handläggare arbetar med att hantera ärenden, ofta inom statliga myndigheter och kommunal förvaltning, men återfinns även inom privat sektor så som försäkringsbranschen samt inom ideella organisationer. Handläggarens uppgift kan vara att fatta beslut i olika myndighetsärenden och att genomföra utredningsarbete.

Läs mer om yrket här

Hippolog

Hippologer är specialister på hantering och träning av hästar, samt på att driva verksamhet i hästbranschen. De arbetar ofta som stallchef, ridlärare eller tränare av rid- eller travhästar.

Läs mer om yrket här

Hortonom

Hortonomer arbetar med att förbättra den produktionsmässiga odlingen av blommor, grönsaker eller trädgårdsväxter. Utbildningen ger bred kunskap om växter samt om kedjan från producent till konsument.

Läs mer om yrket här

HR-specialist

HR-konsult, HR-chef, HR-ansvarig. HR-specialister från engelskans "Human Resources", vilket kan översättas med personalfrågor. HR-ansvariga eller HR-chefer och jobbcoacher arbetar med personalfrågor och rekrytering.

Läs mer om yrket här

Hälsovetare

Hälsovetare kan arbeta inom områdena folkhälsa, hälsa, friskvård eller idrott. På arbetsmarknaden heter yrkena bland annat folkhälsostrateg, hälsoutvecklare, friskvårdskonsulent och idrottskonsulent. Alla går under paraplybegreppet hälsovetare. 

Läs mer om yrket här

Hälsovetare - Hälsa & friskvård

En hälsovetare kan inom området hälsa och friskvård bidra med beteendevetenskaplig, pedagogisk och hälsovetenskaplig kompetens.

Läs mer om yrket här

Hälsovetare - Idrott

Hälsovetare som arbetar inom idrottsområdet kan utveckla verksamhet, grupper och individer utifrån perspektivet rörelse.

Läs mer om yrket här

Hälsovetare- Folkhälsa

En hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar med att förbättra befolkningens hälsa genom att kartlägga, analysera och påverka hälsans bestämningsfaktorer i samhället.

Läs mer om yrket här

Högskoleingenjör

Högskoleingenjörsutbildningen leder till en yrkesexamen. Det betyder att den ger både bred teknisk kunskap och fördjupning inom ett specialområde. Även matematik och naturvetenskap ingår.  

Läs mer om yrket här

Idrottspedagog

Industridesigner

En industridesigner är oftast en del i produktutvecklingsteamet och samverkar med andra kompetenser och arbetar med att utveckla nya produkter eller tjänster.

Läs mer om yrket här

Informatiker

Informatiker är en specialistbibliotekarie med kunskap inom ett särskilt ämnesområde.

Läs mer om yrket här

Informationsarkitekt

Informationsarkitekter bygger, utvärderar och förbättrar bland annat webbplatser och intranät.

Läs mer om yrket här

Kommunikatör

Informatör, webbredaktör, PR-konsult, informationsstrateg, omvärldsbevakare, opinionsbildare, copywriter... många titlar ryms inom kompetens och yrkesområdet information, kommunikation och media. Kommunikatör är paraplybenämningen som täcker in flera av dessa olika titlar. De som arbetar med information och kommunikation har ofta som uppgift att förmedla och forma företags, myndigheter och organisationers budskap. De arbetar både strategiskt och kreativt

Läs mer om yrket här

Ingenjör

Det finns många olika ingenjörsutbildningar, på universitet- och högskola, yrrkeshögskan och gymnasiet (T4). Här fokuserar vi på ingenjörer som utbildas på universitet och högskola.

Läs mer om yrket här

Inredningsarkitekt

Som inredningsarkitekt ritar du både möbler och gestaltar rum, genom bland annat färg- och materialval. Läs mer för att ta reda på om inredningsarkitektyrket är något för dig.

Läs mer om yrket här

Intendent

Som museindentent utgår man ifrån museets material och samlingar för att finna ny kunskap.

Läs mer om yrket här

IT-arkivarie

Som It-arkivarie jobbar du med digitala arkiv och en viktig fråga är hur digitalt sparad information ska vara tillgänglig över teknikskiften och byta av hårdvarusystem.

Läs mer om yrket här

IT-konsult

En IT-konsult arbetar med IT-uppdrag på konsultbasis, antingen som egen företagare eller som anställd på ett konsultföretag.

Läs mer om yrket här

IT-strateg/ansvarig

IT-strategen utformar tillsammans med IT-chefer och ansvariga för verksamheten långsiktiga planer för IT-användningen i ett företag eller förvaltning. IT-strategen har överblick över verksamheten och en helhetssyn. Vidare har denne till uppgift att planera hur företaget ska använda sig av informationsteknik eller datateknik i framtiden och lägga upp en strategi för det.

Läs mer om yrket här

IT-yrken

Många verksamheter efterfrågar IT-utbildade medarbetare för utveckling, utbildning, marknadsanalys och säker drift av datasystem.

Läs mer om yrket här

Journalist

Journalister arbetar bland annat som reportrar och redigerare inom press, radio och TV. En del arbetar också inom information och kommunikationsyrken. 

Läs mer om yrket här

Jurist

Juristutbildningen ger dig en god grund för arbete inom en rad olika områden inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Läs mer om yrket här

Jägmästare

Jägmästare förädlar och förvaltar skog. De kan arbeta med allt från plantering till hantering alla skogliga produkter såsom virke, pappersmassa, fiber och bioenergi.

Läs mer om yrket här

Kemist

Kemister har kunskap om kemiska ämnen. Det behövs inom produktionen, men också för att tackla utmaningar som handlar om klimat, miljö och hälsa.

Läs mer om yrket här

Kiropraktor

En kiropraktor undersöker, diagnostiserar och behandlar besvär i rörelseapparaten. Besvären yttrar sig ofta som smärta och eller stelhet i rygg och nacke.

Läs mer om yrket här

Kommunikationsyrken

Informatör, webbredaktör, PR-konsult, informationsstrateg, omvärldsbevakare, opinionsbildare, copywriter - det är exempel på titlar som ryms inom kompetens- och yrkesområdet information, kommunikation och media.

Läs mer om yrket här

Konservator

Person med uppgift att bevara och, så långt hänsyn till autenticiteten medger det, också till ursprungligt utseende återställa konstföremål, antika och konstnärliga möbler och textilier, zoologiska preparat etc.

Läs mer om yrket här

Konstnär

Som konstnär kan du ha många olika inriktningar och uttrycksmedel. Det krävs en stark drivkraft i yrket, många konstnärer har långa utbildningar bakom sig men få kan försörja sig på sin konst.

Läs mer om yrket här

Konsult

Akademiker arbetar ofta som konsulter. Att vara konsult innebär att man tar uppdrag hos olika uppdragsgivare. En konsult kan antingen vara företagare eller anställd på ett konsult- eller bemanningsföretag.

Läs mer om yrket här

Konsumentvägledare

Konsumentvägledare ger råd och information till allmänheten i olika konsumentfrågor, som exempelvis kring kundens rättigheter vid köp av varor eller tjänster.

Läs mer om yrket här

Kostvetare/kostekonom

Många kostvetare leder arbetet i restauranger och storkök. Kostvetare har en bred kompetens inom kost, ekonomi och ledarskap.

Läs mer om yrket här

Kronofogde

En kronofogde är en statligt anställd tjänsteman vid en kronofogdemyndighet. Kronofogdemyndighetens huvuduppgift är att se till att företag och privatpersoner betalar sina skulder.

Läs mer om yrket här

Kronoinspektör

Kulturmiljöyrken

Att arbeta inom området kulturmiljö innebär att jobba med bevarande, vård och tillgängliggörande av den miljö som påverkats av mänsklig aktivitet samt handläggning av de lagstiftningar som berör dessa.

Läs mer om yrket här

Kulturproducent

Att vägleda nyfikna slöjdare för att hitta rätt material till den nya smörkniven eller att skriva intrigen till ett nytt dataspel - spännvidden är stor under paraplyet kulturproduktion.

Läs mer om yrket här

Kurator

Kuratorn möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker kuratorn fånga in problemet och tillsammans med klienten komma fram till den bästa lösningen.

Läs mer om yrket här

Kyrkomusiker

Inom Svenska kyrkan arbetar en kyrkomusiker som organist eller kantor. Kyrkomusikern ordnar musikgudstjänster och konserter i kyrkan och är den som engagerar solister, andra musiker och sångare.

Läs mer om yrket här

Landskapsarkitekt

De flesta landskapsarkitekter arbetar med planering av utformning av utemiljöer. Landskapsarkitektutbildningen ger dig dock möjlighet att arbeta inom ett brett spektra med vitt skilda uppgifter. Det kan handla om stadsplanering, program, gestaltning, projektering, naturvård m.m.  Läs mer för att ta reda på om landskapsarkitektyrket är något för dig.

Läs mer om yrket här

Landskapsingenjör

Vill du bidra till att göra våra utomhusmiljöer vackra och funktionella? Landskapsingenjörer arbetar med att anlägga och förvalta exempelvis parker, lekplatser, kyrkogårdar och bostadsgårdar.

Läs mer om yrket här

Lantmästare

Lantmästare driver ofta affärsverksamhet inom miljö och livsmedelsproduktion. Entreprenörskap och ekonomi går som en röd tråd genom denna biologiska yrkesutbildning inom lantbruksområdet. 

Läs mer om yrket här

Lantmätare

Lantmätare beslutar om dragning av fastighetsgränser och avstyckningar i mark.

Läs mer om yrket här

Lektor

Lektorer arbetar med forskning, forskarhandledning och undervisning, men tyngdpunkten i arbetsuppgifterna kan variera mellan olika lektorer.

Läs mer om yrket här

Livsmedelsinspektör

Logistiker

Logistiker är ett samlingsnamn för olika yrkesgrupper som styr flöden av material, information och betalningar inom och mellan företag och organisationer. Här ingår bland annat transportplanerare, informationslogistiker, inköpare och produktionsplanerare. 

Läs mer om yrket här

Logoped

Logopeder arbetar med att stödja människor i alla åldrar som har svårt att kommunicera, det vill säga har brister vad gäller röst, tal, språk eller samspel med andra. Att stödja personer som har svårt att äta och svälja ingår också i logopeders verksamhetsområde.

Läs mer om yrket här

Lots

Lotsens uppgift är att hjälpa fartygs befälhavare att framföra fartyg i farleder till och från hamnar samt med förtöjning och manövrering i hamnarna.  

Läs mer om yrket här

Läkare

Flertalet läkare i Sverige (ca 80 procent) är anställda av landsting och kommuner vid sjukhus och vårdcentraler. Övriga är t ex privatpraktiserande läkare, företagsläkare och läkare inom forskning och undervisning. De flesta läkare blir så småningom specialistläkare.

Läs mer om yrket här

Lärare

Läraryrket är ett av världens viktigaste yrken. Som lärare är din huvudsakliga uppgift att undervisa, motivera och utveckla andra. Läraryrket är både roligt och utvecklande

Läs mer om yrket här

Lärare/Forskare vid universitet och högskola

Universitetslärare, forskare och doktorander forskar och undervisar vid universitet och högskolor.

Läs mer om yrket här

Managementkonsult

Marknadschef

Marknadsförare

Som marknadsförare kommunicerar man fördelarna med en idé, vara eller tjänst i syfte att skapa intresse, sälja och informera. Arbetet som marknadsförare innebär många kontakter med människor och förutsätter god kommunikationsförmåga.

Läs mer om yrket här

Matematiker

Matematiker arbetar med att lösa problem, analysera data och optimera processer. Kompetens som behövs i stort sett överallt i samhället.

Läs mer om yrket här

Miljö-och hälsoskyddsinspektör

Miljö och hälsoskyddsinspektörer arbetar med att informera om miljö- och hälsofrågor och ser till att lagar och förordningar inom miljö och livsmedel följs.

Läs mer om yrket här

Miljövetare

Miljöyrken

Miljöutbildade arbetar för en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Utbildningarna är tvärvetenskapliga med en solid naturvetenskaplig bas. Förmågan att lösa problem och intressekonflikter är central, liksom att kunna engagera och kommunicera hållbarhetsfrågor.

Läs mer om yrket här

Molekylärbiolog

Museum och övrig utställningsverksamhet

Inom utställningssektorn samlas en mängd professioner. De som besökarna möter är oftast museipedagogerna som planerar visningar och guidar besökarna. Utställningarna planeras ofta av en curator eller intendent och bakom kulisserna på museet finns även forskare, projektledare, kommunikatörer, arkeologer, etnologer, konstvetare med flera.

Läs mer om yrket här

Musiker

Musiker arbetar med musikaliska uttryck och använder ett instrument eller sin röst för att skapa musik. Klassisk musik, folkmusik och populärmusik är huvudinriktningar för musiker. Musiker kan exempelvis arbeta som gitarrist i ett rockband, som cellist i en symfoniorkester eller som sångare.

Läs mer om yrket här

Naprapat

Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och nedsatt funktion i kroppens rörelse- och stödjeorgan. Naprapater är legitimerade och ingår i den etablerade hälso- och sjukvården i Sverige.

Läs mer om yrket här

Nationalekonom

Nationalekonomer studerar de ekonomiska drivkrafterna i vårt samhälle. Nationalekonomi är användbart i yrkeslivet för bl.a. ekonomer, samhällsvetare och naturvetare.

Läs mer om yrket här

Naturvetare

Naturvetenskaplig kunskap gör allas våra liv bättre. All teknik har sin grund i naturvetenskapen, oavsett om det handlar om att utveckla en ny musiktjänst eller en ny metod för att behandla cancer. Naturvetare arbetar ofta inom Life Science, hälso- och sjukvård eller miljö.

Läs mer om yrket här

Nutritionist

Nutritionister kan människans fysiologi och biokemi, samt har kunskaper om kemin bakom livsmedel och näringsämnen.

Läs mer om yrket här

Oceanograf

Oceanografi är läran om havets rörelser och egenskaper.

Läs mer om yrket här

Officer/Specialistofficer

I rollen som officer behöver du vara en trygg ledare och en god förebild, du ska kunna samarbeta, fatta beslut och vara en kommunikativ problemlösare. Trivs du med att i din yrkesroll både utvecklas själv och utveckla andra, är officersyrket något för dig.

Läs mer om yrket här

Ombudsman

En ombudsman representerar en organisation och dess medlemmar eller en specifik målgrupp.

Läs mer om yrket här

Optiker

En legitimerad optiker är specialist på ögat och dess seende.

Läs mer om yrket här

Perfusionist

Perfusionisten arbetar företrädesvis på en thoraxkirurgisk operationsavdelning. En perfusionists primära arbetsuppgift är att reglera patientens fysiologiska-, metabola- och farmakologiska behov via en hjärt-/lungmaskin under öppen hjärtkirurgi.

Läs mer om yrket här

Personalvetare

Personalvetare arbetar med personal och organisationsfrågor på hela arbetsmarknaden och har kunskap om verksamhet, människa och regelverk.

Läs mer om yrket här

Pilot/Trafikflygare

En pilot kallas även trafikflygare på flygplan i den civila luftfarten. Piloten planerar och genomför flygningar på uppdrag av ett flygbolag. Arbetet är ansvarsfullt och passar den som är tekniskt intresserad och har god fysik. Jobbet innebär arbete dygnet runt på oregelbundna arbetstider.

Läs mer om yrket här

Planeringsarkitekt

De flesta planeringsarkitekter jobbar i kommuner, men alltfler anställs på arkitektkontor. Som planeringsarkitekt gör du fysiska planer för stadsdelar och andra områden. Läs mer för att ta reda på om planeringsarkitektyrket är något för dig.

Läs mer om yrket här

Podiater

En podiater arbetar med att bedöma åkommor och behandla fotsår, deformiteter och felställningar i foten med avlastningar och korrigerande hjälpmedel.

Läs mer om yrket här

Polis

För att bli polis behöver du inte vara särskilt stor och stark – däremot måste du ha bra hand med människor och en grundläggande vilja att göra samhället tryggare för alla.

Läs mer om yrket här

Projektledare

Projekt är uppdrag som är avgränsade i tid och har en egen budget. Det är ett sätt att arbeta som passar för tidsbestämda uppdrag med specifika mål där man behöver kraftsamla resurser.

Läs mer om yrket här

Präst

Flertalet präster arbetar i församlingar som komminister eller i chefsposition som kyrkoherde. Prästens huvuduppgift är att svara för församlingsarbetet med gudstjänster och andra kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning.

Läs mer om yrket här

Psykolog

Psykologer är yrkesutbildade experter på psykologi. De arbetar med individer, grupper och organisationer, inom många olika områden och i alla skeden i människors liv.

Läs mer om yrket här

Psykoterapeut

Receptarie

En receptarie är läkemedelsexpert och som sådan arbetar man ofta med information och rådgivning kring receptfria och receptbelagda läkemedel. Det finns idag drygt 5000 receptarier.

Läs mer om yrket här

Redovisningsekonomer

Regissör

Som teaterregissör är man huvudansvarig för den konstnärliga utformningen av en föreställning. Regissören väljer den pjäs som ska sättas upp. Ibland sker detta i samarbete med en dramaturg.

Läs mer om yrket här

Reservofficer

Som reservofficer får du det bästa av två världar då du har två yrken – ett civilt och ett militärt. Till vardags arbetar du kanske som polis, läkare, civilekonom eller jurist. Under perioder - som kan variera från några få dagar till flera månader - tjänstgör du i Försvarsmakten.

Läs mer om yrket här

Retorikkonsult

Samhällsvetare

Samhällsvetare är tränade att söka, bedöma och analysera information till beslutsunderlag i politiken och näringslivet. Vanliga studieinriktningar är statsvetenskap, statistik, sociologi, ekonomisk historia, samhälls- och kulturgeografi och nationalekonomi.

Läs mer om yrket här

Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker arbetar inom sjukvården med strålbehandling av cancer, bilddiagnostik och strålskydd. De utvecklar också ny medicinsk teknik.

Läs mer om yrket här

Sjukhusgenetiker

Sjuksköterska

Sjuksköterskan är omvårdnadsexperten i patientens närhet. Hen ansvarar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver.

Läs mer om yrket här

Sjöbefäl

Nautiskt, tekniskt och intendenturbefäl har sin huvudsakliga arbetsplats ombord på handelsflottans fartyg. Befälhavaren har ansvaret för hela fartyget och Styrmännen svarar för fartygets navigering. Tekniske Chefen ansvarar för drift och underhåll av maskinanläggning och all övrig teknisk utrustning ombord och Fartygsingenjörerna svarar för drift och underhåll av den tekniska utrustningen. Intendenturbefälen svarar för hotell och restaurangavdelningen ombord.

Läs mer om yrket här

Skogsmästare

Skogsmästare arbetar handfast med att ta tillvara skogens alla värden. Skogsmästare kan ekonomi, skogsproduktion, ekologi och ledarskap.

Läs mer om yrket här

Skolledare

Skolledare är ett samlingsnamn för rektorer och biträdande rektorer i förskola och skola, även andra med ledande befattningar inom skola och annan utbildning kan benämnas skolledare. Som chef för lärarna och övrig personal har skolledaren det övergripande ansvaret för verksamheten.

Läs mer om yrket här

Skådespelare

Skådespelare uttrycker och gestaltar hur andra människor tänker, känner och handlar. Att samarbeta och skapa tillsammans med andra är en viktig del av arbetet eftersom skådespeleri är en kollektiv process. Arbetsmarknaden för skådespelare kännetecknas av projekt- och frilansanställningar.

Läs mer om yrket här

Socialantropolog

Ibland även kulturantropologi, beskrivningen och analysen av samhällsformer och människors relationer till varandra och sin omgivning.

Läs mer om yrket här

Socialsekreterare

Socialsekreteraren arbetar inom kommunens socialtjänst med bedöma människors behov och ge dem stöd inom en rad olika områden. Några av dem är ekonomiskt bistånd, stöd och behandling till barn och deras familjer, stöd och behandling för missbruk och beroende samt stöd och hjälp vid psykiska problem.

Läs mer om yrket här

Socionom

Som socionom möter du ofta människor i svåra situationer i livet. Målet är att ge hjälp och stöd för att åstadkomma en förändring. Socionomen arbetar ur ett helhetsperspektiv och har kunskaper om hur både människan och samhället fungerar.

Läs mer om yrket här

Språkvetare/språkforskare

Språkyrken

Språkyrkena berör flera olika områden och arbetsuppgifter. Du kan till exempel arbeta som översättare, tolk eller med professionell språkgranskning åt organisationer och företag. Det bedrivs även en del språkvetenskaplig forskning på högskolor och universitet runt om i Sverige.

Läs mer om yrket här

Statistiker

Statistiker arbetar med att planera, genomföra och tolka undersökningar. Många arbetar också med data.

Läs mer om yrket här

Studie- och yrkesvägledare

Utbildningen till studie- och yrkesvägledare ger professionell kunskap för arbete med studie- och yrkesvägledning.

Läs mer om yrket här

Systemarkitekt

Systemvetare

Systemvetaren är en samhällsvetare som specialiserat sig på att lösa administrativa problem med IT och datasystem som hjälpmedel. Drygt tre av fyra systemvetare arbetar som systemerare, programmerare eller dataspecialist.

Läs mer om yrket här

Säljare

Säljare är ett utåtriktat arbete som erbjuder många olika karriärvägar. För att bli en skicklig säljare bör du ha sinne för affärer, gilla att arbeta på ett resultatfokuserat sätt och vara bra på att känna av andra människors behov och önskemål.

Läs mer om yrket här

Tandhygienist

Tandhygienister arbetar både förebyggande och med sjukdomsbehandlande åtgärder i munhålan på barn och vuxna patienter. Tandhygienistyrket är ett självständigt arbete med patientbehandling.

Läs mer om yrket här

Tandläkare

En tandläkare kombinerar teoretiska kunskaper med praktiskt handlag i ett vårdyrke med inbyggd roll som teamledare.

Läs mer om yrket här

Tandtekniker

Tandtekniker är ett kvalificerat medicintekniskt yrke. Det har också stora inslag av hantverk och design.

Läs mer om yrket här

Teckenspråkstolk/dövblindtolk

Trafikflygare/pilot

Trädgårdsingenjör

Trädgårdsingenjörer arbetar med odling och användning av växter. Produktutveckling, kvalitet, transport och förvaring av växter, frukt och grönt i butik, samt att planera trädgårdar är vanliga arbetsuppgifter.

Läs mer om yrket här

Turismyrken

Inom turismnäringen finns många olika branscher med skilda arbetsuppgifter. Rekrytering till kvalificerade befattningar sker, förutom från turismutbildningarna, bland personer med olika utbildningsbakgrund (ekonomer, informatörer, kultur- och samhällsvetare med flera).

Läs mer om yrket här

Universitetsadjunkt

Adjunkter undervisar på universitet och högskolor med undervisning inom de lägre nivåerna som huvuduppgift, men ska också ges möjlighet till egen forskning. En universitetsadjunkt ska ha avlagt en högskoleexamen och ha pedagogisk skicklighet.

Läs mer om yrket här

Universitetslektor

Lektorer arbetar med forskning, forskarhandledning och undervisning, men tyngdpunkten i arbetsuppgifterna kan variera mellan olika lektorer. Somliga sysslar främst med undervisning på de lägre nivåerna medan andra mest arbetar med forskning/forskarutbildning.

Läs mer om yrket här

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratörer finns vid högskolor och universitet, organisationer, företag och studieförbund. En annan benämning är utbildningssekreterare.

Läs mer om yrket här

Utredare

Utredare arbetar inom företag, organisationer, myndigheter, på kommuner, fackförbund, etc. Arbetsuppgifterna består som regel att ta fram, sammanställa, utvärdera och dra slutsatser från olika typer av information. Utredare handlägger ofta ärenden som kommer in till en verksamhet och har då som uppgift att ta fram fakta, göra konsekvensbeskrivningar och skriva utlåtanden.

Läs mer om yrket här

Webbdesigner

En webbdesigner arbetar antingen som egenföretagare eller i team på ett IT-konsultföretag, en design- eller kommunikationsbyrå med att utveckla webbplatser och intranet för företag.

Läs mer om yrket här

Webbredaktör

En webbredaktör arbetar direkt mot Internet och intranätet, utvecklar webbplatsen, fyller den med innehåll och ansvarar för att den hålls aktuell.

Läs mer om yrket här

Veterinär

Veterinärer arbetar främst med djursjukvård, förebyggande djurhälsovård och livsmedelshygien. Dessutom finns ett stort antal veterinärer sysselsatta med forskning, utbildning, myndighetsarbete eller laboratoriearbete.

Läs mer om yrket här

Åklagare

Åklagare utreder brott och beslutar om en anklagad ska åtalas samt driver åtalet i domstol.

Läs mer om yrket här

Översättare