Arbetsmiljöingenjör

En arbetsmiljöingenjör arbetar med säkerhet på arbetsplatsen och har till uppgift att se till så att alla kan gå till arbetet utan att riskera hälsan.

Kort om arbetsmiljöingenjörer

En arbetsmiljöingenjör arbetar med säkerhet på arbetsplatsen och har till uppgift att se till så att alla kan gå till arbetet utan att riskera hälsan. Du arbetar med att förhindra olyckor och förebygga skador genom att identifiera och utreda fysiska och kemiska risker. Konkret kan det handla om att värdera risker för brand, explosion eller att se till att medarbetarna inte skadas av buller, strålning, damm, smitta eller kemikalier.

Utbildningsvägarna till yrket kan gå via flera olika naturvetar- och ingenjörsutbildningar, ibland efter påbyggnad i form av ett magisterprogram. För att du ska bli behörig krävs minst treårig kandidat- eller högskoleingenjörsexamen.


JobbetArbetsmiljöingenjörers lön

Se under Naturvetare eller Naturvetarnas karriärinformation för arbetsmiljö.

Finns det jobb för arbetsmiljöingenjörer?

Arbetsmarknaden idag

  • För nyexaminerade: Balans
  • För erfarna: Liten konkurrens om jobben (det är brist på erfarna arbetsmiljöingenjörer)

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller ta del av Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade inom arbetsmiljö.

Vad gör arbetsmiljöingenjörer?

I det dagliga arbetet ingår att identifiera, mäta och utreda fysiska och kemiska risker på arbetsplatsen, samt att genomföra åtgärder och se till att alla på arbetsplatsen har tillräcklig kunskap om de risker som finns och hur de kan undvikas, samt att följa upp detta arbete.

Konkret kan det handla om att identifiera risker för brand, explosion eller att se till att medarbetare inte tar skada av buller, strålning, dammpartiklar eller kemiska ämnen. Det kan dels röra sig om sedan länge kända risker, dels om nya risker som uppkommer på grund av användningen av nya produkter, material eller arbetssätt. På senare tid har till exempel användningen av nanomaterial uppmärksammats.

Arbetsmiljöingenjören är skicklig på att kommunicera risker till ansvariga chefer och lösa arbetsmiljöproblem genom att föreslå adekvata lösningar. Det kan handla om att införa nya arbetsrutiner eller att ställa krav på underleverantörerna. Arbetsmiljöingenjören bidrar också med kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och håller ofta i kontakter med myndigheter. De implementerar arbetsmiljöledningssystem och certifieringssystem.

Många arbetsmiljöingenjörer arbetar som konsulter på teknikkonsultföretag eller inom företagshälsovården. I större verksamheter finns också alltid arbetsmiljöexperter, som då framförallt har rollen som internkonsulter, projektledare eller samordnare.En del arbetsmiljöingenjörer arbetar med processäkerhet inom industrin. Riskerna är då ofta mer storskaliga och kan även få konsekvenser för omgivningen.

Arbetsmiljöingenjörer kallades tidigare för skyddsingenjörer. En del arbetar också på Arbetsmiljöverket som arbetsmiljöinspektörer. Det finns cirka 270 inspektörer anställda på Arbetsmiljöverket.

Det finns cirka 1 000 akademiker utbildade för att hantera biologiska och kemiska risker på arbetsmarknaden i nuläget.

YRKES- OCH MILJÖHYGIENIKER

På landstingens arbets- och miljömedicinska kliniker finns naturvetare som har specialistkompetens inom arbets- och miljömedicin.

Yrkes- och miljöhygieniker har ofta en forskarexamen och ägnar sig åt forskning, patientutredningar samt gör exponeringsutredningar på uppdrag av olika verksamheter. Det kan till exempel röra sig om biologiska risker i form av mögel och bakterier i fuktskadade byggnader.

Yrkeshygieniker arbetar främst med arbetsmiljön och miljöhygieniker med den yttre miljön och bostadsmiljön. Naturvetarna uppskattar att det finns cirka 200 miljö- och yrkeshygieniker på arbetsmarknaden.

För mer information se http://symf.nu.

Utbildningen


Vägarna till yrket kan gå via flera olika naturvetar- och ingenjörsutbildningar, ibland efter påbyggnad i form av ett magister- eller masterprogram. Det betyder 3-5 års studier.

Här kan du studera

KTH i Stockholm utbildar arbetsmiljöingenjörer på masterprogrammet Teknik, arbete och hälsa.

Se studera.nu för mer information om utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Behörighet

Examen inom det teknisk-naturvetenskapliga området eller yrkesexamen om minst 180 hp inom motsvarande områden såsom kandidat- eller högskoleingenjörsexamen. För mer utförlig information sök på arbetsmiljöteknik på Antagning.se eller Studera.nu.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Kontaktuppgifter finns på Studera.nu

Naturvetarna är Sacos expert på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se