Bibliotekarie

Bibliotekarien är en informationsspecialist som kan hjälpa dig att hitta det du söker i tryckta och elektroniska medier. Bibliotekarien organiserar och bestämmer vad som sparas och köps in till biblioteket.

Senast uppdaterad: Måndag 13 nov 2023

Kort om bibliotekarie


Bibliotekarien är en informationsspecialist som kan hjälpa dig att hitta det du söker i tryckta och elektroniska medier. Bibliotekarien organiserar och bestämmer vad som sparas och köps in till biblioteket.

En viktig uppgift är att utbilda och handleda människor i att söka och värdera information. De anordnar även författarträffar, läsecirklar och andra publika aktiviteter. Bibliotekarier kan arbeta i alla sektorer - på kommunala folkbibliotek, regionbibliotek, skolbibliotek i grund- eller gymnasieskolan, universitets- eller högskolebibliotek, myndighets-, sjukhus- eller specialbibliotek eller på företag.

En akademisk examen med biblioteks- och informationsvetenskap som huvudämne kräver tre till fem års studier.


JobbetBibliotekariers lön

Lönenivån varierar beroende på roll, ansvar, kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd inom kommun/region, staten eller i privat sektor.

Medianlönen för bibliotekarier är cirka 35 000 kr. För nyexade bibliotekarier är medianlönen cirka 31 500 kronor per månad.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för bibliotekarier?

Arbetsmarknaden idag

  • För nyexaminerade: Liten konkurrens
  • För erfarna: Liten konkurrens

Arbetslösheten för bibliotekarier är låg. Det betyder att arbetsmarknadsutsikterna är goda.

Prognos om 5 år

Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på i vår rapport Framtidsutsikter.

Vad jobbar bibliotekarier med?


Bibliotekarie på folkbibliotek

Bibliotekarier som jobbar på ett folkbibliotek ger, som på andra typer av bibliotek, biblioteksservice åt de människor som använder biblioteket. Den som jobbar på ett folkbibliotek har särskilda uppdrag som omfattar läsfrämjande, tillgänglighet till information och litteratur, och delaktighet. En viktig uppgift är att stärka människors digitala kompetens och delaktighet.

I arbetsuppgifterna ingår ofta att utbilda och handleda människor i att söka och värdera information. Det kan också handla om att förmedla upplevelser av olika slag, framförallt inom kultur och utbildningsområdet. Folkbibliotekarien kan även ha ansvar för att anordna författarträffar, läsecirklar och andra utåtriktade aktiviteter. Vissa bibliotekarier jobbar främst med barn och är experter på hur barns läsvanor kan stärkas; de har ofta titeln barnbibliotekarie.

Bibliotekarie vid skol- och utbildningsbibliotek

Bibliotekarier vid utbildningsbibliotek kan till exempel ha skolbibliotek som arbetsplats och kan då jobba med elever från förskoleklass upp till gymnasiet, eller med studenter och forskare på en högskola eller ett universitet. Som bibliotekarie vid ett utbildningsbibliotek jobbar du i ett tydligt pedagogiskt sammanhang, i samverkan med lärare för att utveckla och stödja barns och ungdomars lärande. Det pedagogiska sammanhanget kräver en pedagogisk kompetens i och med att det ofta ingår i arbetsuppgifterna att ha undervisning kring sökmetoder, källkritik, upphovsrätt m.m. I arbetet med forskare kan arbetet handla om att söka rätt på källor och bedöma deras värde.

För skol- och gymnasiebibliotekarier ingår läsutveckling och lässtimulans som en stor och viktig arbetsuppgift, en annan är att utveckla elevers digitala och källkritiska kompetens. Till skillnad från det läsfrämjande arbetet i folkbiblioteken måste du som skolbibliotekarie på ett tydligt sätt förhålla dig till skolans styrdokument, så som läroplan och likabehandlingsplan. Det finns stort behov av skolbibliotekarier på arbetsmarknaden.

Länsbibliotekarie/bibliotekskonsulent

Ett läns- eller regionbibliotek har som viktigaste uppgift att samordna utvecklingsinsatser för biblioteksverksamheten i ett län eller region. Länsbibliotekarien, som är chef för länsbiblioteket, har ett ansvar för att leda och delta i regionala, nationella och internationella samarbeten och nätverk. Omvärldsbevakning, kompletterande medieförsörjning och att delta i det offentliga samtalet om biblioteksfrågor är också viktiga uppgifter.

Som bibliotekskonsulent, och anställd vid läns- eller regionbiblioteket, arbetar du med utvecklingsfrågor på länsnivå. Vilka frågor du arbetar med beror på din bakgrund och kompetens men det kan handla om att fungera som ett stöd eller bollplank när en skola ska bygga upp ett skolbibliotek eller att utföra en utredning åt en kommun som vill se över hur biblioteksverksamheten fungerar.

För att jobba som länsbibliotekarie eller bibliotekskonsulent krävs tidigare erfarenhet av biblioteksarbete. Istället för termen konsulent används ibland utvecklingsledare.

Företagsbibliotekarie

Som företagsbibliotekarie är du anställd på ett företag eller av en organisation och fungerar som informationsexperten på plats. De flesta företagsbibliotek har bytt namn och vanligare idag är att du som företagsbibliotekarie jobbar på enheter med namn som "Business intelligence" eller "Technology intelligence".

Som företagsbibliotekarie har du som uppgift, precis som på andra bibliotek, att tillgodose användarnas informationsbehov, att utbilda andra delar av organisationen och att systematisera den information som används.


Utbildning


För att bli bibliotekarie behöver du studera inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området.

En biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning ger en förberedelse för kvalificerade arbetsuppgifter inom hela informationssektorn, inte bara vid bibliotek, utan också inom andra pedagogiska, vetenskapliga och administrativa verksamheter.

Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är bland annat inriktat på urval, lagring, systematisering, sökning, förmedling och användning av böcker, webbsidor, ljudupptagningar och andra typer av media.

På avancerad nivå, master, ges ofta ABM-program (Arkiv, Bibliotek, Museum) där vissa kurser är gemensamma och andra är ämnesspecifika.

Utbildningens längd

En akademisk examen med biblioteks- och informationsvetenskap som huvudämne är 3 –5 år. Under dessa år läser du två eller tre år inom huvudämnet.

Här kan du studera

Lärosäten som ger utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap är Högskolan i Borås, Linnéunversitetet, Södertörns högskola, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Kontrollera alltid på högskolans hemsida för aktuell information. På www.studera.nu kan du söka och få aktuella uppgifter om vilka kurser som ges och var du kan läsa.

Behörighet

Förkunskapskraven varierar mellan utbildningsorterna till allt från grundläggande behörighet till krav på tidigare högskolestudier. Se www.studera.nu . Antagningskraven visas i informationen för på högskolans utbildningsbeskrivning.

Utlandsstudier

De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen. Den internationella standarden och kraven på utbildningen varierar.


DIK är Sacos expert på bibliotekarieyrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.