Diakon

En diakon ger stöd åt människor i olika livssituationer. De flesta diakoner arbetar i en församling.  En del arbetar direkt inom kyrkliga institutioner och andra inom till exempel sjukhuskyrkan.

Kort om diakon


Diakonen är en kyrklig socialarbetare som ger stöd åt människor i olika livssituationer. De kan fungera som ett stöd vid förlust av anhörig eller andra livskriser. De kan leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök, arbeta med barn och unga eller asylsökande.

Diakonen är en länk mellan kyrka och samhälle och har ofta kontakt med socialtjänst, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer. Att leda andakter och medverka i gudstjänster kan också ingå i arbetsuppgifterna. De flesta diakoner arbetar i en församling.  En del arbetar direkt inom kyrkliga institutioner och andra inom till exempel sjukhuskyrkan.

För att bli diakon krävs en treårig kandidatexamen. Därefter behöver du studera pastoralteologi under ett år vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Jobbet


Vilken lön har diakoner?

Medellönen före skatt för en diakon är i dag 32 100 kr. Sjukhus och stiftsdiakoner har ofta högre lön än församlingsdiakoner.

Finns det jobb för diakoner?

Arbetmarknaden idag

  • För nyexaminerade: I Svenska kyrkan är det brist på diakoner. 25% av diakonerna kommer inom den närmaste 5 åren fylla 65 år.
  • För erfarna: Brist 

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar diakoner med?

En diakon arbetar mitt i församlingen i Svenska kyrkan och har ofta ansvaret för kyrkans sociala arbete. Diakonen stödjer människor i kris som vid förluster av anhöriga eller andra livskriser.

Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande.

Diakonen är en länk mellan kyrka och samhälle och har ofta kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer.

Till yrkesrollen hör att stödja dem som hamnat mellan olika offentliga instansers ansvarsområden och att ibland ge stöd i juridiska processer.

Att leda andakter och medverka i gudstjänster ingår många gånger också i diakonens uppgifter.

Jobba i Sverige med en utländsk utbildning

Det finns möjlighet för diakoner från andra länder och andra evangelisklutherska kyrkor att arbeta i Svenska kyrkan. Särskilda bestämmelser om detta finns i Kyrkoordningen.

Jobba utomlands med en svensk utbildning

Svenska diakoner har på motsvarande sätt möjlighet att arbeta utomlands i dessa kyrkor.

Utbildning


För att bli diakon krävs en fackutbildning från högskola eller universitet samt vara antagen som diakonkandidat i ett stift. Därefter krävs studier i pastoralteologi under ett år vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

1. Fackutbildning vid högskola eller universitet

För att bli diakon krävs lägst kandidatexamen, 180 högskolepoäng (hp) med huvudområde, 90 hp, inom något av områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa, alternativt annan kandidatexamen omfattande 180 hp, med 90 hp inom något av områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa.
eller
yrkesexamen omfattande lägst 180 högskolepoäng inom motsvarande områden (t ex socionom eller sjuksköterska).

2. Pastoralteologisk utbildning i Lund och Uppsala

Den pastoralteologiska utbildningen för diakoner, diakoniprogrammet, ges på helfart under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje hösttermin.

3. Utbildningsmoment förlagda till stiften
Innan du kan påbörja diakonprogrammet vid utbildningsinstitutet krävs att du genomfört åtta veckors praktik i en församling och deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

De här utbildningsmomenten genomförs i ett av Svenska kyrkans stift. Studeranden tar själv kontakt med det stift denne önskar tillhöra. Diakonen tillhör Svenska kyrkans vigningstjänst. Detta innebär att studenten måste bli antagen som diakonkandidat av en biskop. Efter avslutad utbildning sker vigningen till diakon i det stift i Svenska kyrkan där vederbörande fått en tjänst.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte där du vill läsa vid för mer information. 


Sacos experter på  det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Kyrkans Akademikerförbund

www.kyrka.se

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se