Fysioterapeut

Fysioterapeuten kallades tidigare för sjukgymnast. De arbetar med både rehabilitering och att förebygga sjukdomar och skador, till exempel vid smärta, muskelsvaghet och stress.

Kort om fysioterapeut


Fysioterapeuten kallades tidigare för sjukgymnast. De arbetar med både rehabilitering och att förebygga sjukdomar och skador, till exempel vid smärta, muskelsvaghet och stress. Arbetet sker ofta i nära samarbete med läkare och arbetsterapeuter. De flesta fysioterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvård i kommun och landsting men de är också efterfrågade av företagshälsovården, privata mottagningar och inom idrottsrörelsen. Många arbetar även i egna företag och driver privatpraktik.

För att bli fysioterapeut krävs studier på högskolenivå under tre år. Godkänd utbildning ger kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur berättigar till legitimation från Socialstyrelsen.


Jobbet


Fysioterapeuters lön

  • Medianlönen för examinerade 2017 var ca 25 800kr.
  • Medianlönen vid 35 års ålder är ca 29 650 kr per månad.
  • Medianlönen vid 45 års ålder är ca 32 100 kr per månad.

Lönenivån kan vara högre eller lägre beroende på vilken sektor en är anställd till exempel landsting, kommun eller privat arbetsgivare.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika utbildningar.

Finns det jobb för fysioterapeuter?

Arbetsmarknaden idag

Dagens arbetsmarknad för nyexaminerade fysioterapeuter kännetecknas av liten konkurrens om jobben.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar fysioterapeuter med?

Fysioterapeuten arbetar med att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada och rehabilitering samt med habilitering hos personer med bestående funktionshinder. Hälsoproblem som fysioterapeuten arbetar med kan till exempel bero på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla och ångest.

Fysioterapeutens arbete inkluderar alla åldrar, från små spädbarn, till människor i arbetsför ålder, till äldre människor. Fysioterapeuter arbetar självständigt med utredande och behandlande uppgifter, att ge information, råd och stöd, att handleda och utbilda, att utarbeta vård och rehabiliteringsplaner samt med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Fysioterapeuter har en grundkompetens som öppnar dörrar till en mängd olika verksamheter. Flertalet av ca 10 900 yrkesverksamma medlemmar i Fysioterapeuterna arbetar inom hälso- och sjukvård i kommun och landsting, till exempel på sjukhus, vårdcentral, äldrevård/omsorg, inom skolhälsovård, universitet/högskola eller inom andra arenor. Ca 1 500 av alla medlemmar arbetar inom privata företag, till exempel med företagshälsovård, på privata mottagningar eller inom idrottsrörelsen. Ca 1 700 är privatpraktiker (egen företagare).

Det finns även många andra karriärvägar för en fysioterapeut. En del fysioterapeuter ägnar sig åt undervisning, utvecklingsprojekt och forskning. Andra intressanta arbetsområden för en fysioterapeut är till exempel inom innovation och produktutveckling, som försäljare av medicinsk-tekniska produkter eller som fysioterapeut inom veterinärmedicin. Inom apoteket kan fysioterapeuten bistå med hälsoupplysning och rådgivning för egenvård. Fysioterapeuten kan även vara lämplig som biståndsbedömare, skadereglerare för personskador, utredare vid myndigheter eller handläggare vid försäkringskassan. Många fysioterapeuter har också ledande befattningar.

Jobba i Sverige med en utländsk examen

Titeln fysioterapeut är reglerad i Sverige och du måste ha legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen för att få arbeta som fysioterapeut. För en utländsk utbildning till fysioterapeut gör Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se) en kompetensprövning, beslutar om legitimationsvillkor och utfärdar legitimation. 

Arbeta i Sverige med utländsk utbildning

Utbildning i länderna inom EU och de nordiska länderna erkänns enligt överenskommelse. De flesta av västvärldens utbildningar godkänns i Sverige, men särskilda prov kan krävas. Ett krav är att utbildningen är jämförbar med den svenska fysioterapeututbildningen, det vill säga håller godtagbar standard. 

Läs mer om hur du ansöker om legitimation här på Socialstyrelsen webbplats:

Ansökan om legitimation för utbildade i EU, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz

Ansökan om legitimation för dig som är utbildad till fysioterapeut i annat land än i EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

För dig som är ny i Sverige med utländsk fysioterapeutexamen finns även:

  • Universitets- och högskolerådet, https://www.uhr.se, som ett rådgivningscentrum vid frågor kring ansökningsprocessen om arbete i Sverige med utländsk examen. 
  • information och vägledning på Sacos:s webbsida: http://www.saco.se/omstart som ger guidning till den svenska arbetsmarknaden.

Jobba utomlands med en svensk utbildning

Som fysioterapeut kan du också arbeta utomlands. Inom Norden och EU erkänns den svenska utbildningen (reglerat yrke). På webbplatsen www.erwcpt.eu (European Region of World Confederation for Physical Therapy) kan du läsa mer om migration till länder i Europa. De flesta länder har en motsvarande myndighet till vår Socialstyrelse som godkänner legitimationen för det landet.

Vill du veta mer om migration till länder utanför Europa kan du få mer information via www.wcpt.org (World Confederation for Physical Therapy) och via http://www.enic-naric.net (European Network of Information Centres in the European Region - National Academic Recognition Information Centres in the European Union).

I Sverige är Universitets- och högskolerådet, https://uhr.se, rådgivningscentrum för de som har frågor vid ansökningsprocessen om arbete i annat EU/ESS land. 

Utbildning


Fysioterapeutprogrammet är en grundutbildning på universitet där teoretiska studier varvas med klinisk utbildning. Fysioterapi är ett tvärvetenskapligt ämne som bygger på kunskaper från flera discipliner så som anatomi, fysiologi, psykologi, pedagogik, medicin, beteendevetenskap och rörelsevetenskap. I studierna ingår förutom fysioterapins teori och metodik, träning i att undersöka och behandla funktionshinder av skilda slag, förebyggande verksamhet samt träning i att leda grupper. Studenten ska också utveckla sin självkännedom och sin förmåga till inlevelse, sitt etiska förhållningssätt och sina goda relationer med patienter och deras närmaste. Det finns inga alternativa utbildningsvägar utöver de åtta universitetsutbildningarna. Fysioterapeutyrket är ett så kallat legitimationsyrke och titeln Fysioterapeut respektive Sjukgymnast är en i lag skyddad yrkestitel.

Utbildningens längd

För att bli fysioterapeut krävs studier vid universitet i tre år. Godkänd utbildning omfattar 180 högskolepoäng vilket ger kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur berättigar till legitimation från Socialstyrelsen. För ytterligare information hänvisas till http://studera.nu och http://www.uk-ambetet.se/

Inriktningar & vidareutbildning

På vissa lärosäten finns det möjlighet att under någon av de två sista terminerna på grundutbildningen, att genomföra en klinisk fördjupning inom ett valfritt kunskapsområde inom fysioterapi. För övrigt gäller den examensstruktur för avancerad nivå och forskarnivå som du kan läsa mer om http://studera.nu under Utbildningsnivåer och examina.

Efter genomgången grundutbildning och yrkeserfarenhet kan fysioterapeuten välja olika karriärvägar. För specialistkompetens i fysioterapi krävs totalt minst tre års klinisk vidareutbildning under handledning och magister/masterexamen. För att påbörja denna utbildning måste du först ha två års arbetslivserfarenhet. Fysioterapeuterna utfärdar specialistkompetens i fysioterapi inom 17 olika områden, till exempel för arbete med barn och ungdomar, äldre personer, patienter med psykisk ohälsa, funktionsstörningar i rörelsesystemet, nervsystemet, andningsorganen, cirkulationssystemet, inom ergonomi och veterinärmedicin. För en karriär som lärare eller forskare krävs ytterligare universitetsstudier med magister, licentiat eller doktorsexamen. För en karriär med arbetsledande funktion krävs vidareutbildning och erfarenhet av organisationer, ekonomi och ledarskap.

Här kan du studera

Fysioterapeutprogrammet finns på åtta ställen i landet: Göteborg, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm (Karolinska Institutet), Umeå, Uppsala och Västerås.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar - områdesbehörighet 17 eller A15. Se information om behörighet på http://studera.nu. Kolla även behörigheten på respektive högskolas eller universitets hemsida då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det finns stor möjlighet till internationellt utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå vid samtliga fysioterapeututbildningar i Sverige. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatexamen. Kontakta även här det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Fysioterapeutyrket är ett internationellt yrke och utbildning ges i många länder. För mer information hänvisas till http://studera.nu utomlands. Du kan även kontakta World Confederation for Physical Therapy, WCPT, (www.wcpt.org). Organisationen ger adresser till medlemsländernas organisationer och varje land kan upplysa om det egna landets fysioterapeututbildningar.


 

Fysioterapeuterna är Sacos expert på fysioterapeut

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Fysioterapeuterna

www.fysioterapeuterna.se