IT-yrken

De flesta verksamheter efterfrågar IT-utbildade medarbetare för utveckling, support, utbildning och säker drift av sina datasystem.

Senast uppdaterad: Onsdag 22 nov 2023

Kort om IT-yrken


Kompetens inom IT efterfrågas i nästan alla branscher och det finns många olika yrkesroller för IT-utbildade. Några av de vanligaste arbetsuppgifter är utveckling av programvara, system och hårdvara, datadrift, underhåll av system, utbildning av användare, projektledning, planering av IT-stöd och driftsäkerhet.

Det finns flera olika utbildningsvägar. En IT-utbildning på grundnivå omfattar 3 år för en kandidatexamen. Därefter är det möjligt att fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen.

 
Jobb för IT-utbildade 


Löner för IT-utbildade

Akavias lönestatistik 2020 för IT-akademiker visar att medianlönen för nyexaminerade är 32 000 kr. Efter 6-10 år i yrket är medianlönen 44 550 kr och 16-20 år efter examen är medianlönen 51 000 kr. 

Enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2022 var medianönen för nyexaminerade privatanställda civilingenjörer inom data och IT 37 000 kr och för högskoleingenjörer 33 500 kr. Med 10 års erfarenhet låg lönen för civilingenjörer i spannet 44 000–72 000 (median 54 000 kr) och för högskoleingenjörer 39 000–56 000 (median 52 500 kr).

Enligt Naturvetarnas lönestatistik för år 2022 tjänar de flesta med ett IT-yrke cirka 56 500 kr/mån efter 10 år i arbetslivet. 

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för IT-utbildade?

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: mycket liten konkurrens 
Prognos för nyexaminerade till år 2028: mycket liten konkurrens 
 
Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 för nyexaminerade, på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. 

Enligt Arbetsförmedlingen (2022) är det liten eller mycket liten konkurrens om IT-yrken. Vidare bedömer de att arbetsmarknaden i nuläget, och om tre år, är särskilt gynnsam för systemanalytiker och IT-arkitekter.  

Vad jobbar IT-utbildade med?

Till en del kommer ditt arbete att påverkas av vilken utbildning du väljer, men erfarenhet och den kompetensutveckling du får i arbetslivet kan vara minst lika viktigt för vad du kommer att arbeta med.

Det gäller att följa med och vara beredd att förändra och utveckla sina kunskaper. Vilka produkter och funktioner efterfrågas och vilka programmeringsspråk är på gång? Kunskap om IT efterfrågas på alla arbetsmarknadssektorer och i alla branscher. Vanliga arbetsuppgifter är utveckling och konstruktion av program, system och hårdvara, programmering, datadrift, inköp och underhåll av system, utbildning av användare, projektledning, försäljning, strategisk planering av ett företags eller organisations behov av IT-stöd, driftsäkerhet och skydd av information.

Det finns flera olika yrken, roller och funktioner för den som är utbildad inom IT. Ibland ingår flera av dessa roller och funktioner i en tjänst, medan vissa tjänster är mer specialiserade.

Administratör

(Databasadministratör, IT-administratör, nätverksadministratör, systemadministratör)
Den som är administratör underhåller och sköter driften av hela eller delar av IT-plattformen. En viktig del handlar om att tidigt uppmärksamma tecken på att det är dags att uppgradera.

Databasspecialist eller informatiker

IT-utbildade kan specialisera sig på att bygga upp och förvalta databaser, som hanterar stora mängder med information, såsom artikelarkiv, kundregister och olika former av statistisk data.

Att utveckla ny metodik för att sammanställa, analysera och presentera stora datamängder är centalt för den som är informatiker. Matematiskt skickliga IT-utbildade med kunskaper inom biologiområdet kan exempelvis arbeta som bioinformatiker (Se under Biolog för mer information). Många systemvetare arbetar också som databasspecialister.

Dataingenjör

Ingenjörer utbildade inom IT/data arbetar ofta med konstruktion och utveckling av datorsystem, både när det gäller mjuk- och hårdvara.

Datasäkerhetsansvarig

Datasäkerhet har blivit allt viktigare inom IT-området. Alla verksamheter är idag mer eller mindre beroende av att ha tillgång till kompetens inom området.

Arbetet handlar om att analysera vilka risker informationen i datasystemen är utsatta för och ta fram lämpliga säkerhetslösningar för skydd mot dataintrång, backup av data och liknande för att förhindra att en verksamhet utsätts för driftstopp eller att känslig information kommer ut.

Datatekniker eller drifttekniker

Datatekniker arbetar ofta med drift och underhåll av en verksamhets IT-plattform. De installerar hård- och mjukvara samt ansvarar för användarstöd och teknisk support.

IT-arkitekt

Ansvarar för teknisk design av hela eller delar av ett IT-projekt eller system. De har ofta överblicken och ansvarar för att se till att IT-infrastrukturens olika delar blir en fungerande helhet.

IT-konsult

I IT-branschen arbetar många som konsulter, vilket innebär att de arbetar på uppdrag åt olika kunder och ofta i projektform. Projekten kan pågå i allt från några dagar till flera år.

IT-samordnare eller IT-ansvarig

En person som har helhetsansvaret för en verksamhets IT-plattform. En sådan ansvarar för att tillfredsställa behovet av IT-stöd, att uppgradera programvaror och vid behov ta fram nya system, antingen genom att själv skapa det eller köpa in det, samt att se till att utrustning i form av datorer och mjukvara finns.

IT-strateteg

En viktig funktion är att göra analyser av behovet av IT och planerar långsiktigt för utvecklingen av verksamhetens IT-plattform.

Programmerare

Programmerare arbetar med att ge datorn de kommandon som behövs för att ge systemet de funktioner som beställaren önskar. Ofta får programmeraren instruktioner från en systemutvecklare som gjort en behovsanalys och en kravspecifikation. Programmeraren avgör i vilken ordning systemet bör byggas och översätter instruktionerna till programmeringsspråk. Det finns många olika språk och programmeraren är ofta specialiserad på några. Utvecklingen går snabbt framåt och det är viktigt att ständigt uppdatera sina kunskaper. Gränsen mellan systemutvecklare och programmerare är flytande och det är vanligt att jobba med båda delarna.

Testledare

En testledare arbetar med testledning och kvalitetssäkring av IT-program eller -system.

Utvecklare

Inom IT-området finns många olika typer av utvecklare. Apputvecklare, databasutvecklare, dataspelsutvecklare, webbutvecklare och systemutvecklare är några exempel. De analyserar vilka behov som finns, kommer fram till en fungerande lösning, designar, programmerar och testar samt utbildar användarna.

Webbdesigner

En webbdesigner designar webbplatser eller webbapplikationer.

Webbmaster

Som webbmaster sköter man om externa webbplatser och interna så kallade intranät och liknande, genom att ansvara för att servrar fungerar, att hålla reda på informationslänkar, skapa och publicera webbsidor, funktioner och applikationer som användarna efterfrågar.

Webbredaktör

En webbredaktör ansvarar för en webbplats innehåll och för att hålla den aktuell. Ofta ingår ansvar för utveckling av webbplatsen och tillhörande applikationer.

Jobba utomlands med en svensk examen

En IT-utbildning är internationellt gångbar och därmed finns en stor internationell arbetsmarknad, såväl i svenska företag och organisationer utomlands som i multinationella företag och andra internationella organisationer. Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Utbildning inom IT


Om utbildningen

Det finns väldigt många IT-utbildningar att välja bland. Du kan läsa ett ingenjörsprogram med inriktning på data och IT. Dessa utbildningars styrka är att du får förståelse kring hur hårdvaran fungerar (se även civilingenjör och högskoleingenjör).

Ett annat alternativ är att läsa en datavetenskaplig utbildning på grundnivå och få en gedigen matematisk grund (se även matematiker).

En systemvetenskaplig utbildning blandar teknik, beteendevetenskap, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Du kan också läsa fristående kurser och själv sätta samman en examen.

Utgå ifrån vad du är intresserad av och tänk på att välja en bred utbildning för bästa möjlighet att hänga med i utvecklingen. Ett arbetsliv är långt och inom ett område som IT hinner det hända mycket på den tiden. Läs mer på www.antagning.se och studera.nu

Hur lång är utbildningen?

En IT-utbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 hp) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen (240 hp) eller två år för en masterexamen (300 hp).

Läser du en ingenjörsutbildning får du istället en yrkesexamen som högskoleingenjör eller civilingenjör efter tre respektive fem år.

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Vanliga inriktningar är informationssystem, systemvetenskap, IT-management, säkerhetsinformatik, programvaruteknik och -konstruktion, interaktivitet och design, kravhantering, verksamhetsutveckling och modellering. Andra exempel på datavetenskapliga inriktningar är datoriserad bildanalys, bioinformatik, datorberäkningar, datorarkitektur, artificiell intelligens, högpresterande datorer, säkerhetssystem och människa–datorinteraktion. Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.

Här kan du studera

De flesta högskolor och universitet erbjuder IT-utbildningar. Du hittar alla utbildningar på www.antagning.se och studera.nu

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar och för många IT-utbildningar finns krav utöver det. Se information om behörighet på antagning.se Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer förekommer.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Har du en utländsk examen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Do You Have a Foreign University Degree?  

If you have a foreign qualification, such as a university degree, the Swedish Council for Higher Education can assist you with an evaluation. The degree certificate is free of charge and translates your foreign degree to a Swedish equivalent, which may facilitate the hiring process to your future job.  

Read more on www.uhr.se 

The evaluation of your qualification at the Swedish Council for Higher Education can also be utilized by employers that want to determine the Swedish equivalent of your degree or qualification. Nonetheless, you are eligible to apply for jobs without a statement from the Swedish Council for Higher Education. 


Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akavia

www.akavia.se

Naturvetarna

www.naturvetarna.se

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se