Lots

Lotsens uppgift är att hjälpa fartygs befälhavare att framföra fartyg i farleder till och från hamnar samt med förtöjning och manövrering i hamnarna.  

Senast uppdaterad: Tisdag 6 sep 2022

Kort om lots


Som lots hjälper du fartyg att navigera så de kommer in till hamnen på ett säkert sätt. Med hjälp av bojar, fyrar, radar och andra tekniska hjälpmedel ger du anvisningar till fartygets befäl. Du hjälper även till med förtöjning och manövrering inne i hamnen. Lotsen har goda möjligheter att vidareutbilda sig till andra yrken inom sjöfartsnäringen, till exempel inom hamn, transport eller den juridiska sektorn inom sjöfarten.

Arbetsgivare för lotsar är Sjöfartsverket och för att bli lots krävs fyra års sjökaptensutbildning och sjökaptensbrev som erhålls efter cirka sex års styrmans-/befälhavarpraktik. Du måste även vara svensk medborgare och gå Sjöfartsverkets grundkurs för lots samt praktik i ett halvt år till fyra år beroende på lotsområde.

Jobbet


Vad har lotsar i lön?

  • Ingångslön: cirka 41 900 kr per månad
  • Efter 10-20 år: cirka 60 000 kr per månad

Lönen är till viss del individuell. Som anställd lots har du efter grundutbildning på sjötrafikområdet, rörliga tillägg på i medel 10 000 kr per månad och vissa lotsar har dessutom fasta tillägg på mellan 900 och 4 350 kr per månad.

Finns det jobb för lotsar?

  • För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden – det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar lotsar med?

För att öka miljö- och sjösäkerheten i våra farvatten har Sverige infört lotsplikt, vilket innebär att fartyg över vissa storlekar, som fastställs i förhållande till farledernas svårighetsgrad, är skyldiga att anlita lots.

Lotsen befinner sig på fartygets kommandobrygga när han lotsar. Där framförs fartyget genom anvisningar till fartygsbefälet, med hjälp av prickar, bojar, fyrar, radar, radio och andra tekniska hjälpmedel.

Så kallad utsjölotsning i Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerack förekommer också för fartyg med särskilt stor djupgående eller med ovan besättning.

Från lotstjänst finns möjlighet att övergå till andra befattningar på Sjöfartsverket. Arbetsgivare är Sjöfartsverket.

Lotsens yrke är unikt. Någon direkt koppling till annat finns inte. Detta betyder dock inte att man inte kan vidareutbilda sig till annat inom sjöfartsnäringen, till exempel inom hamn, transport eller den juridiska sektorn inom sjöfarten.

Har du en utländsk lotsexamen?

För att utbilda dig till lots måste du ha svenskt medborgarskap och godkännas av Säkerhetspolisen. Du måste också ha ett giltigt sjökaptensbrev och en aktuell senior befattning ombord på ett fartyg.

Jobba utomlands med en svensk lotsexamen

Det går att använda sin sjökaptensexamen och lotsutbildning utomlands. Det är dock olika regler för olika länder.

Utbildning


Kraven för att bli lots är fyra års sjökaptensutbildning (180 hp) med fartygsförlagd utbildning, sjökaptensbrev som erhålls efter cirka sex års styrmans-/befälhavarpraktik, Sjöfartsverkets grundkurs för lots samt praktik i ett halvt år-fyra år beroende på lotsområde.

Det är till övervägande del en praktisk utbildning på de fartyg och farleder man sedan ska lotsa. Du måste också vara svensk medborgare.

Utbildningens längd

Sjökaptensutbildningen omfattar 180 hp.

Behörighet

Du måste vara aktivt sjöbefäl med sjökaptensbrev.

Se behörighet på Studera.nu. Eftersom avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.


SRAT/Lotsförbundet är Sacos experter på lotsyrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.