Museum och övrig utställningsverksamhet

Inom utställningssektorn samlas en mängd professioner. De som besökarna möter är oftast museipedagogerna som planerar visningar och guidar besökarna. Utställningarna planeras ofta av en curator eller intendent och bakom kulisserna på museet finns även forskare, projektledare, kommunikatörer, arkeologer, etnologer, konstvetare med flera.

Senast uppdaterad: Onsdag 28 jun 2023

Kort om museum och utställningsverksamhet


För dig som vill arbeta med utställningar på museum finns det många yrken att välja mellan. Såväl curatorn som konst- och museipedagogen utformar aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. Arbetsuppgifter kan även omfatta dokumentation, bevarande och museipedagogik och i många fall är gränsen mellan curator, konstpedagog och museipedagog otydlig.

För att arbeta inom museiområdet krävs en examen inom något av ämnena arkeologi, konstvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria eller museologi. Utbildningarna tar mellan tre och fem år och du kan välja mellan att enbart studera humaniora eller att kombinera det med studier inom andra ämnesområden, ofta från samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet.

Jobbet


Hur är lönen?

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och personens kompetens och erfarenhet.

Medianlönen för nyexade är 29 000 kr per månad. Medianen ca 10 år efter examen är 33 000 kronor och medianen ca 20 år efter examen 35 000 kronor.

Finns det jobb?

  • För nyexaminerade: Stor konkurrens om jobben. Det betyder att det finns fler utbildade än jobb, därför kan det ta tid att få sin första anställning.
  • För erfarna: Stor konkurrens om jobben.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter

Covid-19

Många kulturverksamheter är hårt drabbade av de restriktioner som covid-19 inneburit. Flera museer har stängt ned sin besöksverksamhet för att hålla nere smittspridningen. Timanställda studenter och andra med tidsbegränsade anställningar har förlorat sina arbeten. På vissa håll har minskade ekonomiska intäkter inneburit varsel och uppsägningar.

Egenföretagare har generellt drabbats hårt. De är ofta de första att bli av med sina uppdrag vid en kris.

Museianställda och andra som arbetar inom offentligt finansierad verksamhet kan indirekt påverkas av en sämre samhällsekonomi. Lågkonjunktur och bristande ekonomiska resurser inom offentlig sektor kan leda till att satsningar på kultur, museer och annan utställningsverksamhet uteblir.

Vad jobbar man med inom museum och utställningsverksamhet?

Museipedagog/Konstpedagog

Professionerna konstpedagog och museipedagog är närbesläktade. Konstpedagoger arbetar med pedagogik, förmedling eller programverksamhet på exempelvis konsthallar och konstmuseer. Museipedagoger gör detsamma, men återfinns också i verksamheter som inte har renodlad konstinriktning. Konstpedagogen och museipedagogen måste ha en dubbel kompetens – dels kunnande inom den kulturella disciplinen, dels en pedagogisk kompetens. Inom bildkonsten, exempelvis, experimenteras och utforskas kring olika teman och frågeställningar. Konstpedagogens/museipedagogens uppgift blir då att göra den konstnärliga processen eller resultatet av den till något som publiken kan utgå ifrån i det egna lärandet. Ställt i relation till skolan handlar det om att "omvandla" konsten/utställningen till ett konkret läromedel, användbart för skolans elever och pedagoger.

Arbetsuppgifterna är varierande och kan innebära allt från att planera och genomföra visningar av befintliga utställningar för besökare, initiera och koordinera programverksamhet, utveckla kontakter och samarbete med skolan samt skapa ett pedagogiskt material som underlättar själva förmedlingsprocessen. Konstpedagoger/museipedagoger kan också arbeta med praktisk ateljéverksamhet eller fungera som projektledare.

Curator/Uställningsproducent/Intendent 

Variationsrikedomen bland titlarna och yrkesbenämningarna på de personer som jobbar med utställningsverksamhet på museer och andra kulturinstitutioner är stor. Utställningsspecialisternas yrkesroll är ofta gränsöverskridande och omfattar även arbetsuppgifter inom områdena dokumentation, bevarande och museipedagogik. I många fall är gränserna till konstpedagogen eller museipedagogen otydliga.
Som curator arbetar du med att skapa utställningar. Du ansvarar för utställningens koncept – idén bakom och tanken med utställningen – och arbetar både med att utveckla konceptet och tydliggöra det för publiken. Curatorn utformar också utställningens utseende, till exempel hur verken placeras i utställningslokalen.

Se även under rubriken Kulturmiljöyrken, Kommunikationsyrken och Projektledare.

Utbildning


Utbildningar inom humaniora ges ofta som kurser där studenten själv syr ihop sin utbildning. På avancerad nivå är det vanligare med program, så kallade mastersprogram. För att arbeta inom museiområdet krävs en examen inom något av ämnena arkeologi, konstvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria eller museologi.

Utbildningens längd

Utbildningarna tar mellan 3– 5 år. Studenter väljer mellan att antingen enbart studera humaniora eller att kombinera med studier inom andra ämnesområden, ofta från samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet.

Här kan du studera

De flesta universitet och högskolor har kurser och program inom området. Gå in på www.studera.nu för att läsa mer.

Behörighet

Ofta krävs enbart grundläggande behörighet men vissa utbildningar har högre krav. Se vilka antagningskrav som gäller på Studera.nu. 

Utlandsstudier

De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen.


DIK är Sacos experter på museiyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.