Naprapat

Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och nedsatt funktion i kroppens rörelse- och stödjeorgan. Naprapater är legitimerade och ingår i den etablerade hälso- och sjukvården i Sverige.

Kort om naprapat


Som naprapat är du specialist på rygg-, led- och muskelbesvär. I dina arbetsuppgifter ingår både att ställa diagnos och behandla besvären med hjälp av olika tekniker som till exempel massage, stretching och nervmobilisering. Som komplement till den manuella behandlingen kan naprapaten också använda elektroterapi som exempelvis TENS och stötvågsbehandling.

De flesta naprapater är privatpraktiserande på egen klinik men många är också anställda på större kliniker eller inom företagshälsovården. Det är även vanligt att förbund, föreningar och enskilda elitidrottare anlitar naprapater.

Utbildningen till naprapat omfattar 4 års heltidsstudier vid Naprapathögskolan i Stockholm. Efter fullgjord naprapatexamen samt ett års handledd tjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen.

Jobbet


De grundläggande behandlingstekniker som naprapaten använder är manipulation och mobilisering av såväl ryggraden som andra leder, samt olika typer av mjukdelstekniker såsom massage, stretching och nervmobilisering. Som komplement till den manuella behandlingen kan naprapaten också använda elektroterapi som exempelvis TENS och stötvågsbehandling.

Naprapaten fäster stor vikt vid att analysera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till patientens besvär. Det kan innebära att ta reda på om patientens besvär beror på exempelvis felaktig arbetsställning eller brist på fysisk aktivitet. Även biopsykosociala aspekter beaktas, dvs samtliga faktorer som kan påverka hälsan.

En naprapat kan genom rådgivning förebygga besvär hos patienten genom att lägga upp individuella träningsprogram och ge råd om vilka livsstilsfaktorer patienten kan förändra för att minska risken för besvär. Naprapaten har också medicinska kunskaper för att kunna avgöra när naprapati inte är det behandlingsalternativ som är bäst för patienten, och när patienten bör remitteras till annan vårdgivare.

De flesta naprapater är privatpraktiserande på egen klinik men många är också anställda på större kliniker eller inom företagshälsovården. På större kliniker arbetar man ofta i multidisciplinära team tillsammans med andra vårdgivare. Behovet av naprapater är även stort inom idrottsrörelsen där det idag är vanligt att förbund, föreningar och enskilda elitidrottare anlitar naprapater. Även många landsting har idag vårdavtal med naprapater.

Naprapatyrket är legitimerat av Socialstyrelsen, har skyddad yrkestitel och utgör därmed en del av svensk hälso- och sjukvård. Naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn.

I Sverige är naprapaterna den största yrkesgruppen inom avancerad manuell medicin. Det finns ca 1 200 legitimerade naprapater i landet som tillsammans utför fler än 1,5 miljoner behandlingar per år.

Utbildning


Utbildningen till naprapat omfattar 4 års heltidsstudier vid Naprapathögskolan i Stockholm. Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN och avgiftsbelagd.

Målet med naprapatutbildningen är att ge den studerande:

  • Goda medicinska kunskaper i allmänhet och djupa kunskaper i det neuromuskuloskeletala systemet i synnerhet.
  • Goda färdigheter för naprapatyrket inkluderande kritiskt och vetenskapligt tänkande, kommunikativ förmåga och självinsikt.
  • Ett förhållningssätt med intresse och respekt för medmänniskor och en förmåga att tillämpa detta förhållningssätt i sitt yrkesutövande.
  • Förmåga att ta ansvar för den vård som initierats, såväl självständigt som i samverkan med andra yrkeskategorier.

Naprapatutbildningens pedagogiska profil utmärks av integrationen mellan teoretisk, praktisk och klinisk undervisning. Hälften av studierna ägnas åt specialisering inom naprapati. Den andra hälften omfattar studier i ämnen som exempelvis anatomi, fysiologi, sjukdomslära, neurologi, ortopedi och idrottsmedicin.

Genom hela utbildningen är det kritiska förhållningssättet ett viktigt inslag för att ge den blivande naprapaten förutsättningar att följa kunskapsutvecklingen och medverka i utvecklingen av professionen under sitt yrkesverksamma liv.

Efter fullgjord naprapatexamen samt ett års handledd tjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen.

Läs mer på Naprapathögskolans webbplats, naprapathogskolan.se/utbildning

Utlandsstudier

Finland: Kymmenedalens vårdhögskola. Läs mer på www.kyamk.fi

USA: Southwest University of Naprapathic Medicine. Läs mer på sunm-edu.com

USA: National College of Naprapathic Medicine. Läs mer på napmed.edu


Källa: Svenska Naprapatförbundet

Svenska Naprapatförbundet, www.naprapater.se Naprapathögskolan, www.naprapathogskolan.se