Nutritionist

Nutritionister kan människans fysiologi och biokemi, samt har kunskaper om kemin bakom livsmedel och näringsämnen.

Kort om nutritionist


En av de stora fördelarna med att läsa naturvetenskap är att kunskaperna är internationellt gångbara och att arbetsspråket oftast är engelska. Många av de företag som naturvetare arbetar på har verksamhet utanför Sverige eller har utländska ägare. Den naturvetenskapliga forskningen är också internationell och just möjligheten till utbyte med andra kulturer brukar lyftas fram som en stor tillgång av naturvetenskapliga forskare. Allt fler naturvetare arbetar också som utredare i olika internationella organisationer, och de har också alltid varit en central kompetens för svensk biståndsverksamhet.

Jobbet


Vilken lön har nutritionister?

Se under Naturvetare.

Finns det jobb för nutritionister?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt i Naturvetarnas arbetsmarkandsinformation för utbildade inom kost och livsmedel.

Vad jobbar nutritionister med?

Nutritionister utreder och förklarar sambandet mellan kost och hälsa, både utifrån hur det fungerar på cellnivå och vilken betydelse det har för folkhälsan. Tack vare att de både har en bred och djup kompetens inom området kan de bidra med ett helhetsperspektiv där allt från kemi till förändrade konsumtionsmönster ryms. I samverkan med dietister och andra yrkesgrupper bidrar de till att den kostinformation som går ut är korrekt och ändamålsenlig.

De kan också bidra till att ny kunskap snabbare når allmänheten eftersom de är tränade i att ta till sig, värdera och kommunicera nya forskningsresultat.

Många nutritionister arbetar med forskning och utbildning inom universitet och högskola eller inom livsmedels- och läkemedelsbranschen. Men det finns också många andra möjligheter, såsom produktutveckling, hälsoupplysning och information inom landsting och kommuner. Nutritionister kan även arbeta på Livsmedelsverket eller internationellt. En växande skara arbetar som konsulter. Vanliga titlar för nutritionister är dietist, nutritionist, doktorand, forskningsassistent och livsmedelsinspektör. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 400 yrkesverksamma nutritionister i Sverige.

Jobba i Sveriges med en utländsk nutritionistexamen

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet (UHR). Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Bedömningen är gratis. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Utbildning


I utbildningen till nutritionist läser du bland annat biokemi, cell- och molekylärbiologi, human- och näringsfysiologi, livsmedelskemi- och livsmedelslära, klinisk nutrition, folkhälsonutrition, nutritionstoxikologi och nutritionsepidemiologi, det vill säga läran om det statistiska sambandet mellan sjukdomsuppkomst och kost på befolkningsnivå. Se www.studera.nu

Utbildningens längd

Se under naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

På masternivå finns två huvudinriktningar inom nutrition. Folkhälsonutrition tar upp hälso- och nutritionsproblem i olika kulturer. Molekylär nutrition ger kunskaper om kostens betydelse för uppkomsten av vanliga folksjukdomar, såsom cancer, fetma, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Många nutritionister fortsätter på en forskarutbildning.

Här kan du studera

Det finns flera utbildningar på olika nivåer där ämnet nutrition på något sätt ingår. Däremot är det bara utbildningen vid Stockholms universitet som leder fram till en renodlad examen mot nutrition. Linnéuniversitetet erbjuder en utbildning inom nutrition och livsmedelsvetenskap som har en tydlig koppling mot industrin.

Se www.studera.nu

Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla alltid med respektive högskola eller universitet då variationer förekommer.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se