Officer/Specialistofficer

I rollen som officer behöver du vara en trygg ledare och en god förebild, du ska kunna samarbeta, fatta beslut och vara en kommunikativ problemlösare. Trivs du med att i din yrkesroll både utvecklas själv och utveckla andra, är officersyrket något för dig.

Senast uppdaterad: Tisdag 28 nov 2023

Kort om officer/specialistofficer


Som officer ska du kunna samarbeta, fatta beslut, kunna motivera andra samt vara en problemlösare. Du ska också ha god kondition för att orka med det fysiskt krävande yrket. De flesta officerare är placerade i Försvarsmaktens insatsorganisation där de har arbetsledande roller i olika militära enheter inom armén, flygvapnet eller marinen. Du kan också arbeta som specialistofficer, dvs som expert inom ett specifikt område.

För att bli behörig till officersutbildningarna måste du ha genomgått grundutbildning med värnplikt och vara svensk medborgare. Officersprogrammet är en treårig utbildning som ger akademiska poäng och leder till en officersexamen. Den genomförs i Försvarshögskolans regi. Du kan även studera till Specialistofficer under 1,5 år på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet. 

Du som redan har en akademisk grundexamen om 180 hp kan också söka anställning som yrkesofficer vid ett förband och då genomföra en särskild officersutbildning som anställd. Utbildningens längd bestäms utifrån individens individuella kompensbehov men omfattar drygt ett och halvt år.

Se våra inspirationsfilmer längst ner på sidan!

Jobbet


Vilken lön har officerare?

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning och lönen anpassas efter förbandens lokala lönestruktur. I dag är lägstalönen för en nyutexaminerad specialistofficer respektive officer 27 000 kr.

Medianlönen för en 35-årig officer/specialistofficer inom Försvarsmakten är 34 900 kr och för en 45-åring 43 300 kr (i underlaget ingår allt från den färskaste specialistofficer till generalerna).

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för officerare?

När det gäller nyutexaminerade officerare så är det liten konkurrens om jobben. Det har varit svårt att fylla de senaste officersprogrammen med lämpliga sökande. Om nuvarande trender står sig kommer det att vara stor brist på nyutexaminerade officerare de kommande åren. Detta på grund av att några hoppar av under utbildningen i kombination med att Försvarsmakten kommer att behöva utbilda ännu större kullar de kommande åren för att ersätta pensionsavgångar, samtidigt som Försvarsmakten ska växa.

Även för erfarna specialistofficerare är det liten konkurrens om jobben.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar officerare med?

Försvarsmakten erbjuder en rad intressanta utbildningar, karriärmöjligheter och arbeten under kortare eller längre tid.

Arbetsplatserna i Försvarsmakten skiftar från vanliga kontorsmiljöer till att arbeta och bo ombord på ett fartyg eller i en tältförläggning i annat land.

Det finns idag cirka 9 000 yrkesverksamma officerare. En officer/specialistofficer tillbringar en stor del av sin tid med att utbilda och utbildas för militära insatser.

Officerarna är placerade i Försvarsmaktens krigs- och grundorganisation där officeren/specialistofficeren har en arbetsledande roll i olika militära enheter. I krigsorganisationen handlar det huvudsakligen om att leda förband av olika storlek och sammansättning medan det i grundorganisationen ofta handlar om utbildning av värnpliktiga.

För filmer från Försvarsmaktens vardag se:  https://www.youtube.com/user/SwedishArmedForces


Utbildning


Det finns två yrkesinriktningar om du vill bli officer. Antingen kan du utbilda dig till officer på Officersprogrammet på Försvarshögskolan i Stockholm eller så går du Specialistofficersutbildningen på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet. I dag kan även du med en akademisk examen om minst 180 poäng utbilda dig till officer genom en kortare anpassad officersutbildning på tolv månader.

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig utbildning som ger akademiska poäng och leder till en officersexamen. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och genomförs i Försvarshögskolans regi.

Huvudfokus i utbildningen är kunskaper som krävs för att förstå och genomföra taktiken i militära operationer. Här är helheten det viktiga, att se de stora dragen och lägga fram strategier. En stor del av utbildningen handlar också om att kunna leda sig själv och sitt förband i strid.

Officersprogrammet erbjuder tre olika profiler att välja mellan och samtliga leder till samma officersexamen.

 • Officersprogrammet med krigsvetenskaplig profil
 • Officersprogrammet med militärteknisk profil
 • Officersprogrammet med nautisk profil

Specialistofficersutbildning

Specialistofficersutbildningen är tre terminer, det vill säga 1,5 år. Det finns mer än 60 utbildningsinriktningar att välja mellan och de genomförs på olika skolor runt om i landet. Utbildningen består av fristående kurser och är en blandning av teori och praktik. Specialist-officersutbildningen fokuserar på detaljer och yrkesspecifika kunskaper. Som Speciallistofficer är du en expert inom ett visst område, till exempel markstrid, luftstrid, sjöstrid, ledning, underrättelse/säkerhetstjänst eller logistik.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Oavsett om du vill studera på Officersprogrammet eller Specialistofficersutbildningen så behöver du antingen ha gjort värnplikten eller genomfört en nio månader lång grundläggande utbildning (GMU). Dessutom får behöriga sökanden genomgå en lämplighetsbedömning. Svenskt medborgarskap är också ett krav.

Officersprogrammet (OP)

 • Svenskt medborgarskap.
 • Matematik B och Samhälle A, alternativt Matematik 2a, Matematik 2b eller Matematik 2c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.
 • Militär grundutbildning med godkänt resultat. Du kan söka officersprogrammet medan du går militär grundutbildning, men du måste ha genomfört den innan du påbörjar programmet.
 • Att du klarar de tester som krävs och som görs av Rekryteringsmyndigheten.
 • Att du blir godkänd i säkerhetsprövningen.

Specialistofficersutbildningen (SOU)

 • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
 • Avlagt en gymnasieexamen från gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller har grundläggande behörighet för högskolestudier. För vissa inriktningar krävs även särskild behörighet.
 • Du ska bedömas vara lämplig som officer utifrån din fysiska och psykiska status, och lämplig för den sökta inriktningen.
 • Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
 • Sammantaget godkänd kravuppfyllnad mot sökt inriktning

På www.forsvarsmakten.se finner du behörighetskraven för varje specifik inriktning. Urval till Officersprogrammet och Specialistofficersutbildningen sker genom en sammanvägning av gymnasiebetyg, militära vitsord och resultat från lämplighetsbedömning.

Utlandsstudier

I och med att Försvarsmakten ökar andelen personal i internationell verksamhet ökar också behovet av samarbete med andra nationer. Detta ger också möjlighet för utlandsstudier. På Officersprogrammet är det möjligt att ansöka om att få genomföra sitt självständiga arbete (examensarbete) utomlands.Filminspiration: möte Morgan, Hedvig och Johan

Morgan, tekniker i flygstjänst (TIF), Löjtnant

Hedvig, Menig 1 kl. 2:e vapentekniker

Johan, Plutonchef, Fanjunkare

Officersförbundet är Sacos expert på de militära yrkena

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Officersförbundet

www.officersforbundet.se