Planeringsarkitekt

Är du en kreativ problemlösare som vill vara med och påverka hur framtidens livsmiljöer utformas? Läs mer för att ta reda på om planeringsarkitektyrket är något för dig.

Kort om planeringsarkitekt


Som planeringsarkitekt planera du hur samhällen ska se ut genom att rita fysiska planer för nya stadsdelar eller skissa på hur gamla stadsdelar ska förändras. Du tar också fram underlag när det ska fattas beslut om hur mark, vatten och bebyggelse ska användas. I yrket ingår att ha koll på lagar och ramar som styr planeringen av samhällen. Kommuner är de vanligaste arbetsgivarna men det blir vanligare att även arkitekt- och konsultföretag anställer planeringsarkitekter. Även statliga myndigheter som Boverket, Trafikverket och Länsstyrelsen är tänkbara arbetsgivare.

Du kan bli planeringsarkitekt genom att gå det treåriga kandidatprogrammet Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Därefter läser du ett tvåårigt masterprogram i stadsplanering eller strategisk fysisk planering för att få en fullständig examen. Totalt studerar du under fem år.

Jobbet


Hur mycket tjänar en planeringsarkitekt?

Sveriges Arkitekter rekommenderar föjande lägsta ingångslön för nyutexaminerade 2018: 31 600 kr per månad.

Det finns olika parametrar som påverkar lönen. Dels beroende på vilken sektor du jobbar inom (privat, kommunal eller statlig) samt vilken roll du har (medverkande arkitekt, handläggande arkitekt, ansvarig arkitekt eller chefsarkitekt). Medianlönen ca 10 år efter examen kan alltså ligga mellan 33 500 kr - 51 400 kr per månad.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för planeringsarkitekter?

Det är liten konkurrens om jobben eftersom det är färre utbildade än antalet jobb. Det kan komma att råda brist på planeringsarkitekter framöver om inte antalet utbildningsplatser ökar. Generellt ser det väldigt bra ut för yrkena inom samhällsbyggnadssektorn då vi för tillfället befinner oss i en högkonjunktur.  

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar planeringsarkitekter med?

Som planeringsarkitekt gör du upp planer för nya stadsdelar och befintliga områden som ska förändras. Genom att förbereda politiska beslut om en bra användning av mark, vatten och byggd miljö hjälper du till med att skapa en helhet av olika funktionella, ekologiska, ekonomiska och estetiska krav.

Du jobbar på olika nivåer i samhället, från nationellt och regionalt till kommu- nalt övergripande planer till kvartersnivå med detaljplaner och ner till enskilda projekt. En planeringsarkitekt gör inte enbart planer utan också analyser och strategier för tidiga skeden i projektet.

Planeringsarkitektens arbete är ett lagarbete, där det förekommer ett samarbete med andra yrkesgrupper. De som gått utbildningen har gjort sig kända som väldigt bra projektledare. Kommuner är de vanligaste arbetsgivarna, men det blir mer och mer vanligt att även arkitekt- och konsultföretag som arbetar med planering har planeringsarkitekter anställda. Statliga myndigheter som kan anställa planeringsarkitekter är till exempel Boverket, Trafikverket och länsstyrelserna.. Det innebär att du trä ar människor med olika intressen som ibland hamnar i konkakt med varandra. Att kunna kommunicera är en viktig del av jobbet. 

Läs mer om de andra arkitektyrkena: inredningsarkitekt, landskapsarkitekt och arkitekt för att vara säker på att du väljer rätt inriktning från första början. 

Jobba i Sverige med en utländsk examen i fysisk planering

Utbildningen fysisk planering är ganska unik i sitt slag i världen med fokus på tillämpningen av de svenska lagar och regler som styr allt byggande i Sverige. Detta betyder att du med en utländsk examen bör vara förberedd på att eventuellt behöva komplettera med lokal kunskap om de juridiska förutsättningarna som råder i Sverige. 

Planeringsarkitektyrket är inte en skyddad titel i Sverige. Det betyder att det är fritt fram för vem som helst att kalla sig planeringsarkitekt. Arbetsgivare förväntar sig dock att du har minst en kandidatutbildning, men du anses vara färdig med studierna först efter fem år. Som komplement till yrkesexamina i Sverige har Sveriges Arkitekters yrkestitlar. De fungerar istället som ett intyg på din utbildning och erfarenhet. Yrkestitlarna är skyddade varumärken och får endast användas av de som fått Sveriges Arkitekters erkännande. 

Om du vill bli medlem i Sveriges Arkitekter måste du ha minst en kandidatexamen (tre års studier), planeringsarkitekt (fysisk planerare) på en arkitekturskola i Sverige eller på utländsk utbildning som motsvarar den svenska. Din utländska utbildning måste alltså motsvara de krav som Sveriges Arkitekters invalsnämnd har som grund för inval av ny medlem som i sin tur grundar sig på Högskoleverkets bedömningar av utländska utbildningar. Om högskoleverket bedömer att din utbildning motsvarar en svensk arkitektutbildning kvalificerar detta dig för ett medlemskap i Sveriges Arkitekter. Innan ansökan om medlemskap i Sveriges Arkitekter ska eventuell utländsk utbildning värderas av Universitets- och Högskolerådet. Om utbildningen inte skulle vara godkänd, men du kan visa upp en lång erfarenhet inom yrket kan särskild ansökan prövas av Sveriges Arkitekters invalsnämnd. 

Ansökan om medlemskap finns på Sveriges Arkitekters hemsida. Där kan du också läsa mer om medlemsfördelar och medlemsavgifter. För företagare erbjuder Sveriges Arkitekter också anslutning till ArkitektService.

Jobba utomlands med en svensk utbildning

Utbildningen fysisk planering är ganska unik i sitt slag i världen med fokus på tillämpningen av de svenska lagar och regler som styr allt byggande i Sverige. Det finns dock flera olika delar av yrket och det finns därför möjligheter till en internationell karriär. Du bör dock vara förberedd på att eventuellt behöva komplettera med lokal kunskap om de juridiska förutsättningarna i det land du väljer att arbeta i.

Utbildning


Planeringsarkitekt kan du bli genom kandidatprogrammet Fysisk Planering (180 hp) vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Därefter läser du ett masterprogram i stadsplanering (120 hp) eller i strategisk fysisk planering (120 hp) för att få en fullständig examen. Totalt studerar du i fem år.

Forskning om fysisk planering är ett mångdisciplinärt fält vilket betyder att forskning om planering bedrivs i vid bemärkelse inom en mängd olika ämnen, exempelvis arkitektur, sociolog, statsvetenskap, kulturgeografi, miljövetenskap, etnologi, med mera. 

Innehållsmässigt har utbildningen likheter med arkitekt- och landskapsarkitektutbildningen, men tonvikten är på samhällets planering. Det ingår kurser om stadsförnyelse, stadsanalys, ekologi, miljökonsekvensbedömning och hushållning med naturresurser. Du får även lära dig hur, varför och vilka lagar som styr hur städer, regioner och hela landet planeras för framtiden. Hur mark, vatten och infrastruktur bildar en helhet som styr planeringen av olika områden både i staden och på landsbygden.

Planeringsarkitektens uppgift är att kunna kommunicera nya planer och därför innehåller även utbildningen formlära, gestaltning och presentationsteknik. Ofta baseras projektarbeten på verkliga exempel som också omfattar föreläsningar, övningar och studieresor. Antagningen till fysisk planering sker via betyg eller högskoleprov. Cirka 75-80 st studenter antas till utbildningen varje år.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 och 1a2 eller Matematik C och Samhällskunskap A. Vi rekommenderar att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida. Se information om behörighet på Studera.nu

Utlandsstudier

Det finns likvärdiga utbildningar i de flesta länder i västvärlden. Men det finns också ett stort utbud av utbildningar som inte motsvarar de svenska. Dessa kan vara mer tekniskt inriktade och mer lika en svensk ingenjörsutbildning eller vara kortare förberedande utbildningar. I vissa länder är planeringsutbildningarna en påbyggnad på arkitektutbildningarna.

Om man vill studera utomlands finns ett EU-direktiv som talar om vilka utbildningar som leder till en godkänd arkitekt-examen. Om du funderar på en arkitekt-utbildning utomlands bör du kontrollera med Universitets- och Högskolerådet om denna motsvarar en svensk utbildning. Tumregeln här är att den bör omfatta minst fem års studier på heltid (ej distans). Alla utbildningar i Sverige ger möjlighet till utlandsstudier/utbytesstudier under en eller två terminer.


Sveriges Arkitekter är Sacos experter på arkitektyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se