Samhällsvetare

Samhällsvetare är tränade att söka, bedöma och analysera information till beslutsunderlag i politiken och näringslivet. Vanliga studieinriktningar är statsvetenskap, statistik, sociologi, ekonomisk historia, samhälls- och kulturgeografi och nationalekonomi.

Kort om samhällsvetare


Samhällsvetare är ett samlingsnamn på akademiker med mycket olika ämneskunskaper och funktioner i arbetslivet. Arbetsuppgifterna varierar från ren administration och handläggning till informationsarbete och expertbetonade utredningsuppdrag. Ungefär hälften av alla samhällsvetare jobbar som administratörer, handläggare eller liknande på kommuner, departement, länsstyrelser eller andra myndigheter. Ungefär lika många jobbar inom privat eller ideell sektor med till exempel utredningsarbete, information och PR, opinion, rådgivning och remissarbete.

En samhällsvetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar tre år för en kandidatexamen. Därefter kan du fortsätta på avancerad nivå i två år för en mastersexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar två respektive fyra år.

Jobbet


Vilken lön har samhällsvetare?

  • Medianlön 2021 för nyexaminerade: 31 000 kronor/månad
  • Medianlön 10 år efter examen: 43 500 kronor/månad
  • Medianlön 20 år efter examen: 49 700 kr/månad

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för samhällsvetare?

  • För nyexaminerade: Idag finns det god tillgång på nyexaminerade samhällsvetare på arbetsmarknaden vilket kan resultera i stor konkurrens om jobben - det finns fler utbildade än det finns jobb.
  • För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som de finns jobb.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter 

Vad jobbar samhällsvetare med?

Samhällsvetare är en sammanfattande beteckning på flera akademiker med sinsemellan mycket olika ämneskunskaper och funktioner i arbetslivet.

Det är framförallt valet av huvudämne som avgör var och med vad, man huvudsakligen kan arbeta. En del skaffar sig redan under utbildningen en specialitet som de sedan kommer att arbeta med, medan andra utvecklar specialistkunskaper i arbetslivet. Gemensamt för samhällsvetare är att de i arbetslivet drar nytta av sina metodkunskaper, sin analytiska kompetens och förmåga att lyfta helhetsperspektivet.

Som samhällvetare kan du exempelvis arbeta som

Andra arbetsområden för samhällsvetare

Politisk sekreterare
En politisk sekreterare är en politiskt tillsatt tjänsteman som fungerar som stöd till politiker i riksdagen, kommuner och landsting eller inom politiska partier. De arbetar ofta med analys, omvärldsbevakning och kommunikation med journalister, till exempel genom att skriva pressmeddelanden och debattartiklar. En politisk sekreterare fungerar också som bollplank och rådgivare, bland annat i planeringen av det strategiska och opinionsbildande arbetet.

Samhällsplanerare
Samhällsplanerare arbetar med att skapa och forma det framtida samhället. En samhällsplanerares arbete kan inbegripa allt från stadsplanering till regional utveckling. Planerarna påverkar utformningen utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Arbetet sker ofta i projektform och handlar om att väga samman olika intressen för att komma med förslag på lösningar. Omvärldsbevakning och samverkan med andra professioner/experter är vanliga inslag i arbetet.

Samordnare
Samordnaren har ofta en komplex roll då denna arbetar med att leda grupper, ofta utan att vara chef. En samordnare planerar, koordinerar, målstyr och utvärderar arbetet.

Näringslivet
I näringslivet arbetar samhällsvetare främst med utredningsarbete, projektledning, undersökningar, omvärldsbevakning, information och PR, utveckling och utbildning. Handels-, tjänste- och serviceföretag är den största enskilda branschen inom privat sektor för samhällsvetare, men för de med inriktning medie- och kommunikationsvetenskap är det vanligast att arbeta inom informations-, PR- och medieföretag.

Statlig förvaltning
Många samhällsvetare arbetar på regeringskansliet, riksdagen, Skatteverket, SCB, Sida och andra statliga myndigheter och affärsverk.

Arbetsuppgifterna varierar från mer administrativ och rutinartad handläggning till informationsarbete och expertbetonade analyser, förhandlingar och utredningsuppdrag. På regional nivå, på till exempel regioner, sysslar samhällsvetarna främst med social, ekonomisk planering. Inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetar samhällsvetare med utredning och bedömning.

Kommun och landsting
Inom landsting, regioner, kommuner och kommunala bolag arbetar samhällsvetare med ekonomisk planering, samhällsplanering, utredning och statistik. Ofta innehåller arbetet administrativt ansvar och ledarskap. Många har chefsbefattningar. I de politiska organen, som kommunala nämnder och fullmäktige, är samhällsvetare ofta föredragande och sekreterare.

Intresseorganisationer
Inom fackförbund, arbetsgivar- och branschorganisationer, humanitära organisationer och andra intresseorganisationer arbetar många samhällsvetare som ombudsmän eller utredare med ekonomiska och statistiska utredningar samt med information, förhandling, rådgivning, utbildning, remissarbete och opinionsbildning.

Forskning
De som efter sin examen från grundutbildningen väljer att fortsätta med en forskarutbildning stannar ofta inom den akademiska världen som forskare och lärare. Beroende på ämne har man som forskare mer eller mindre kontakt med näringslivet, den offentliga förvaltningen och andra delar av samhället. Även fristående, statliga, näringslivsanknutna och internationella utredningsinstitut och forskningsorgan behöver samhällsvetare som lärare och administratörer.

Internationell tjänst
De flesta samhällsvetare som arbetar utomlands är inom den svenska utrikesrepresentationen på UD eller Sida, inom EU-kommissionen eller andra institutioner inom EU, olika FN-organ, humanitära och andra internationella organisationer. För internationella handläggartjänster behövs i regel hög utbildning, kvalificerad erfarenhet och mycket goda språkkunskaper.

Övriga områden
Med speciella kombinationer av ämnesstudier eller kompletterande utbildningar arbetar några samhällsvetare som journalister och specialreportrar, utbildare eller som specialister inom data samt inom tolk- och översättningsverksamhet. Att arbeta med olika former av omvärldsbevakning blir en allt vanligare arbetsuppgift för samhällsvetare inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Jobba i Sveriges med en utländsk samhällsvetenskaplig examen

Universitets- och högskolerådet (UHR) beslutar om bedömning av din utländska examina. Läs mer på www.uhr.se 

Utbildning


En samhällsvetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar tre år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå i två år för en mastersexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar två respektive fyra år. Läs mer på www.studera.nu

Inriktningar & vidareutbildning

De vanligaste huvudämnena är statsvetenskap, sociologi samt medie- och kommunikationsvetenskap. En samhällsvetenskaplig utbildning innehåller ofta flera olika ämnen: demografi, ekonomisk historia, informatik, juridik, freds- och konfliktkunskap, företagsekonomi, kriminologi, kulturgeografi/samhällsgeografi, miljökunskap, nationalekonomi, samhällsplanering, socialantropologi, statistik, offentlig förvaltning, utredningsmetodik, utvecklingskunskap eller studier av en enskild region i världen.

Många högskolor och universitet har utformat egna program med inriktning mot särskilda ämnen och kombinationer. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen. Fundera vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.

Här kan du studera

Samhällsvetenskapliga ämnen kan man studera vid så gott som alla svenska högskolor och universitet, men i olika omfattning och med olika inriktningar. Du hittar mer information på www.studera.nu.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Kraven på särskild behörighet varierar beroende av inriktning. Mer information hittar du i lokala föreskrifter och på studera.nu.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå, exempelvis inom Europa med Erasmusprogrammet. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Även här bör du kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.


 

Akavia och Akademikerförbundet SSR är Sacos experter på samhällsvetare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Akavia

www.akavia.se