Sjöbefäl

Nautiskt, tekniskt och intendenturbefäl har sin huvudsakliga arbetsplats ombord på handelsflottans fartyg. Befälhavaren har ansvaret för hela fartyget och Styrmännen svarar för fartygets navigering. Tekniske Chefen ansvarar för drift och underhåll av maskinanläggning och all övrig teknisk utrustning ombord och Fartygsingenjörerna svarar för drift och underhåll av den tekniska utrustningen. Intendenturbefälen svarar för hotell och restaurangavdelningen ombord.

Kort om sjöbefäl


Sjökapten eller Sjöingenjör är en titel på den som avlagt en sjökaptensexamen eller en sjöingenjörsexamen. Efter avlagd examen och fullgjord praktik kan sjökaptenen eller sjöingenjören få anställning som styrman respektive fartygsingenjör. Efter ett antal månader kan behörigheterna bytas ut mot högre behörigheter och slutligen så kan en sjökapten få befattningen befälhavare och sjöingenjören får befattningen teknisk chef. En viktig del av sjöbefälets uppgift är arbetsledningen ombord. Vanliga arbetsplatser för den som önskar gå iland är sjöfartsmyndigheter, kustbevakning, hamnar, sjöförsäkringsbolag och rederikontor samt process och kraftindustrin.

De som har sjötid (matrosbehörighet/motormansbehörighet) kan gå sjökaptensprogrammet och sjöingenjörsprogrammet som är tre år långt. Sökande som saknar sjötid kan studera fyra år på sjökaptensprogrammet eller 4,5 år på sjöingenjörsprogrammet.

Jobbet


Vilken lön har sjöbefäl?

Lönerna regleras genom kollektivavtal och varierar i förhållande till befattning och fartygets typ och storlek. Genomsnittslönen i lägsta befattning är runt 30 000 kr per månad. Efter två år i tjänst kan en högre befattning erhållas och då stiger lönen till runt 40 000 kr per månad. Efter ytterligar ett par år kan de högsta befattningarna erhållas och då stiger lönen ytterligare men hur mycket beror på storlek och typ av fartyg. Nettoutfallet blir dock högre än för motsvarande löner i land, genom det särskilda sjöinkomstavdraget och en skattereduktion för sjöinkomst. Dessutom tillkommer diverse tillägg, bland annat beroende på förlängda arbetstider. Utöver lönen har de anställda fri kost och logi. Tjänstgöringstiden ombord kompenseras med lika lång ledighet i land enligt ett särskilt avlösningssystem.

Finns det jobb för sjöbefäl?

  • För nyexaminerade: Visst överskott på nautiskt befäl, balans på tekniskt befäl samt viss brist på intendenturbefäl.
  • För erfarna: Brist internationellt.

Prognoser om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter 

Vad jobbar sjöbefäl med?

En viktig del av sjöbefälets uppgift är arbetsledningen ombord. Psykologiska insikter och förmåga till självständiga ställningstaganden är viktiga egenskaper hos sjöbefäl.

Sjöbefälsutbildning är också inkörsport till en rad andra verksamhetsområden. Förutom tjänst ombord på handelsfartyg ger sjöbefälsutbildning, med eller utan kompletteringar, möjlighet att söka sig till andra närliggande arbetsområden.

Sjöfartsmyndigheter, kustbevakning, hamnar, sjöförsäkringsbolag och rederikontor samt process och kraftindustrin är exempel på arbetsplatser där yrkesutbildningen och erfarenhet från yrket är meriterande.

Jobba utomlands med en svensk utbildning

Sjöbefälsyrket är ett internationellt yrke och utbildningarna godkänns internationellt, men din svenska utbildning måste godkännas av varje lands sjöfartsmyndighet.

Utbildning


På sjökaptensprogrammet och sjöingenjörsprogrammet är utbildningen på 180 poäng (3 år) för dem som har sjötid (matrosbehörighet/motormansbehörighet).

Sökande som saknar sjötid kan studera 180 + 60 poäng (4 år) på sjökaptensprogrammet och 180+90 poäng (4,5 år) på sjöingenjörsprogrammet.

Inriktningar & vidareutbildning

Magisterutbildning sjöfart & logistik 40 p.

Här kan du studera

Sjöfartshögskolan, Chalmers

Sjöfartshögskolan i Kalmar

Områdesbehörighet 7/A7.  Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive utbildningsanordnare eftersom variationer kan förekomma. Observera att också särskilda behörighetsvillkor gäller avseende hälsa. Läs mer på utbildningarnas hemsidor.

Utlandsstudier

Möjlighet finns att studera utomlands.


 

Sjöbefälsföreningen är Sacos expert på sjöbefäl

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sjöbefälsföreningen

www.sjobefalsforeningen.se