Sjöbefäl

Nautiskt, tekniskt och intendenturbefäl har sin huvudsakliga arbetsplats ombord på handelsflottans fartyg. Befälhavaren har ansvaret för hela fartyget och styrmännen svarar för fartygets navigering. Tekniske chefen ansvarar för all teknisk utrustning ombord och Fartygsingenjörerna svarar för drift och underhåll av maskinanläggning och all övrig teknisk utrustning. Intendenturbefälen svarar för hotell och restaurangavdelningen ombord. Det finns även specialbefattningar i vissa typer av fartyg, till exempel Elektroingenjör som är expert på el, styr- och reglerteknik.

Senast uppdaterad: Onsdag 8 feb 2023

Kort om sjöbefäl


Sjökapten eller sjöingenjör är en titel på den som avlagt en sjökaptensexamen eller en sjöingenjörsexamen. Efter avlagd examen och fullgjord praktik kan sjökaptenen eller sjöingenjören få anställning som styrman respektive fartygsingenjör. Efter ett antal månader ombord kan behörigheterna bytas ut mot högre behörigheter och slutligen så kan en sjökapten få befattningen befälhavare och sjöingenjören får befattningen teknisk chef. En viktig del av sjöbefälets uppgift är arbetsledningen ombord. Vanliga arbetsplatser för den som önskar gå iland är sjöfartsmyndigheter, kustbevakning, hamnar, sjöförsäkringsbolag och rederikontor samt process och kraftindustrin.

Jobbet


Vilken lön har sjöbefäl?

Lönerna regleras genom kollektivavtal och varierar i förhållande till befattning och fartygets typ och storlek. Genomsnittslönen i lägsta befattning är runt 35 000 kr per månad. Efter två år i tjänst kan en högre befattning erhållas och då stiger lönen till runt 45 000 kr per månad. Efter ytterligare ett par år kan de högsta befattningarna erhållas och då stiger lönen ytterligare men hur mycket beror på storlek och typ av fartyg. Nettoutfallet blir dock högre än för motsvarande löner i land, genom det särskilda sjöinkomstavdraget och en skattereduktion för sjöinkomst. Dessutom tillkommer diverse tillägg, bland annat beroende på förlängda arbetstider. Utöver lönen har de anställda fri kost och logi. Tjänstgöringstiden ombord kompenseras med lika lång ledighet i land enligt ett särskilt avlösningssystem.

Finns det jobb för sjöbefäl?

  • För nyexaminerade: Brist på nautiskt befäl, tekniskt befäl samt viss brist på intendenturbefäl. 
  • För erfarna: Brist internationellt.

Vad jobbar sjöbefäl med?

En viktig del av sjöbefälets uppgift är arbetsledningen ombord. En sjökapten, ofta kallad nautiker, är arbetsledare och ser till att fartyg förs fram och navigeras på ett säkert sätt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på fartyg, besättning och vilken last fartyget har. En sjökapten har även många administrativa uppgifter, delegerar ansvar och fattar beslut.

En sjökaptens viktigaste arbetsuppgift är att se till att fartyget framförs och navigeras på ett säkert sätt, men man ansvarar också för att fartyget är i sjövärdigt skick, vilket bland annat innebär att fartyget är lastat och bemannat enligt de aktuella säkerhetsbestämmelserna. Som sjökapten kan det innebära att du bor och arbetar ombord på fartyget under sammanhängande perioder.

Att jobba som sjöingenjör eller teknisk chef innebär att du ansvarar för fartygets maskineri och tekniska utrustning. Ett fartyg fungerar som ett samhälle i miniatyr och en sjöingenjör måste ha ett stort antal kompetenser för att kunna göra sitt jobb. Psykologiska insikter och förmåga till självständiga ställningstaganden är viktiga egenskaper hos sjöbefäl.

Sjöbefälsutbildning är också inkörsport till en rad andra verksamhetsområden. Förutom tjänst ombord på handelsfartyg ger sjöbefälsutbildning, med eller utan kompletteringar, möjlighet att söka sig till andra närliggande arbetsområden.

Sjöfartsmyndigheter, kustbevakning, hamnar, sjöförsäkringsbolag och rederikontor samt process och kraftindustrin är exempel på arbetsplatser där yrkesutbildningen och erfarenhet från yrket är meriterande.

Jobba utomlands med en svensk utbildning

Sjöbefälsyrket är ett internationellt yrke och utbildningarna godkänns internationellt, men din svenska utbildning måste godkännas av varje lands sjöfartsmyndighet.

Utbildning


Sjökaptensprogrammet är 180 hp + 60 hp (4 år) där studierna på campus varvas med totalt 1 års praktik ombord på olika fartyg inom handelsflottan.

Sjöingenjörsprogrammet är 180 hp + 90 hp (4,5 år) där studierna på campus varvas med totalt 10 månaders praktik ombord på olika fartyg inom handelsflottan samt 3-4 månaders verkstadspraktik.

Inriktningar & vidareutbildning

Maritime Management, Msc (120 hp)

Här kan du studera

Sjöfartshögskolan, Chalmers 

Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Länk till båda utbildningarna ovan: Universitet – Satsa på Sjöfart

Områdesbehörighet 7/A7. Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive utbildningsanordnare eftersom variationer kan förekomma. Observera att också särskilda behörighetsvillkor gäller avseende hälsa. Läs mer på utbildningarnas hemsidor.

Utlandsstudier

Möjlighet finns att studera utomlands. 


 

Sjöbefälsföreningen är Sacos expert på sjöbefäl

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sjöbefälsföreningen

www.sjobefalsforeningen.se