Skolledare

Skolledare är ett samlingsnamn för rektorer och biträdande rektorer i förskola och skola, även andra med ledande befattningar inom skola och annan utbildning kan benämnas skolledare. Som chef för lärarna och övrig personal har skolledaren det övergripande ansvaret för verksamheten.

Kort om skolledare


Skolledare är ett samlingsnamn för rektorer och biträdande rektorer i förskola och skola, även andra med ledande befattningar inom skola eller annat utbildningsväsende, kan benämnas skolledare. Som chef har skolledaren det övergripande ansvaret för att leda och coacha medarbetarna men också att ta ansvar för att verksamheten drivs i enlighet med gällande lagar och regler. De vanligaste arbetsgivarna är kommunala förskolor/grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och fristående förskolor/skolor.

Lärarutbildning är den vanligaste bakgrunden för skolledare men inget krav. Skolledarutbildning är dock obligatorisk för rektorer. Det innebär att skolhuvudmannen är skyldig att låta sina rektorer genomgå det statliga rektorsprogrammet inom fyra år efter att rektorstjänsten tillträtts. Det statliga rektorsprogrammet är en treårig utbildning på högskolenivå.

Jobbet


 Vad har skolledare i lön?

Skolledarnas löner är individuella och varierar därför markant såväl mellan arbetsgivare som mellan individer. Då rektorsutbildning är en befattningsutbildning som du genomgår efter att ha tillträtt en rektorstjänst är det inte relevant att jämföra åldersgrupper med varandra lönemässigt.

Lönerna varierar bl.a. beroende på skillnader i rektorsuppdragets omfattning och skolform, men också på skolledarnas yrkeserfarenhet och personliga skicklighet och var i landet man arbetar. Medellönen för en skolledare var under 2020 ca. 55 200 kr.

Rektorer i grundskola och gymnasium har en lön på mellan 49 500–79 000 kr per månad. En biträdande rektors lön varierar mellan 41 000 och 59 000 kr per månad och en rektor i förskolan mellan 44 500 och 59 800 kr per månad. Biträdande rektor i förskolan har en lön mellan 36 000 - 59 000.

Skolchefers löner varierar mellan 60000 och 130 000 kr per månad beroende på till exempel ansvarsområde och kommunens storlek.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för skolledare?

Behovet av skolledare varierar i viss utsträckning med elevantalet men generellt sett är arbetsmarknaden både för erfarna och nya skolledare god. Medelåldern bland skolledare är relativt hög och pensionsavgångarna är stora, vilket innebär ett stort rekryteringsbehov. Det finns därmed goda möjligheter även för de som aspirerar på att bli rektorer att få ett första ledaruppdrag, kanske som biträdande rektor, som sedan kan leda vidare till en rektorsbefattning.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar skolledare med?

Skolledare kan ha olika titlar men gemensamt är chefskapet och ledarfunktionen. Det handlar framförallt om att leda och coacha lärarna/förskollärarna i deras lärargärning men också att vara kvalitetsansvarig och ta det övergripande ansvaret för att verksamheten drivs i enlighet med gällande lagar och regler. Rektor har en central roll i genomförandet av det nationella utbildningsuppdraget men är också ansvarig för t.ex. arbetsmiljö och ekonomi.

Skolledaryrket innebär täta kontakter med såväl elevernas vårdnadshavare som företrädare för det omgivande samhället. Idag finns totalt sett ca 8 000 skolledare som arbetar i den kommunala grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller i fristående skolor. Utöver detta finns ca 7 000 rektorer i förskolan. Även särskolan, specialskolan, sameskolan, landstingens utbildningsverksamhet, folkhögskolor, kommunala musikskolan m.fl. har skolledare som leder verksamheten.

En mindre grupp skolledare återfinns även inom arbetsmarknadsutbildning eller i företag som bedriver egen utbildningsverksamhet.

Skolchefer och utvecklingsledare inom den kommunala förvaltningen har ofta en bakgrund som skolledare. En annan möjlig karriärväg är tjänster på skolmyndigheter eller annan central statsförvaltning. Utbildningsledare eller liknande funktioner på universitet eller högskola är ytterligare ett exempel på yrkesområden där skolledarbakgrund är värdefull.

Jobba i Sverige med en utländsk skolledarutbildning

Innan du söker en skolledartjänst bör du ha arbetat en tid i det svenska skolsystemet, gärna som lärare. Yrket förusätter att du har en förståelse av de grundläggande värderingar och den mål- och resultatstyrning som präglar den svenska skolan.

Kontakta Sveriges skolledarförbund om du vill veta mer om vad du måste göra för att kunna arbeta som skolledare i Sverige.  

Utbildning


De flesta skolledare har lärar- eller förskollärarutbildning/ SYV-utbildning i grunden och har arbetat ett antal år i dessa yrken innan de blev skolledare. Skolledarutbildning är en yrkesmässig vidareutbildning och sedan 15 mars 2010 är den obligatorisk för nyanställda rektorer. Det innebär att skolhuvudmannen är skyldig att låta sina rektorer genomgå det statliga rektorsprogrammet inom fyra år efter att rektorstjänsten tillträtts. Andra skolledare, som till exempel biträdande rektorer har också möjlighet att genomgå programmet, men för denna grupp är det inte obligatoriskt.

Det statliga rektorsprogrammet är en treårig utbildning om totalt 30 högskolepoäng. Poängen är fördelade med 10 högskolepoäng vardera inom de tre delarna Skoljuridik och myndighetsutövning, Mål och resultatstyrning samt Skolledarskap.

Det är möjligt att kvalificera sig för skolledarbefattningar genom att på eget initiativ genomgå förberedande skolledarutbildning vid något lärosäte som erbjuder sådan utbildning.

Även om lärarutbildning är den vanligaste bakgrunden är det ingen nödvändighet att vara lärarutbildad för att bli skolledare. Ledaregenskaper och pedagogisk insikt är de viktigaste egenskaperna. De flesta inleder skolledarkarriären med en tjänst som biträdande rektor och kan därefter gå vidare till en tjänst som rektor med totalansvar för en skola.

Här kan du studera

På Skolverkets uppdrag anordnar följande högskolor Rektorsprogrammet: Karlstads universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Uppsala,  Stockholms universitet universitet och Mittuniversitetet. Dessa sex universitet anordnar utbildningen åren 2015-2021.

Behörighet

I Skollagen anges vissa behörighetskrav för den som anställs som rektor. Där står att du ska ha pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Yrket är alltså öppet för personer med varierande utbildningsbakgrunder. Den obligatoriska befattningsutbildningen inom Rektorsprogrammet ligger på avancerad nivå, vilket innebär att de som söker förväntas ha en akademisk grundutbildning i botten.

Rekryteringsutbildning till skolledare för legitimerade lärare och förskollärare

Nytt för år 2021 är en rekryteringsutbildning till skolledare, som riktar sig till  legitimerade lärare eller förskollärare som är intresserade av ett framtida uppdrag som rektor. 

Krav på behörighet

För att vara behörig till utbildningen ska du vara legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem.

Utbildningen omfattar 7,5 hp och erbjuds både på grundläggande och avancerad nivå.

 

Lärosäten

Rekryteringsutbildningen erbjuds vid universitet som i dag ger den statliga befattningsutbildningen.


Sveriges Skolledarförbund är Sacos experter på skolledare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Skolledare

https://www.sverigesskolledare.se